دانلودبرنامه های گلبرگ سمت خدا هفت آسمان شبکه3 - بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

دانلودبرنامه های گلبرگ سمت خدا هفت آسمان شبکه3

دانلودبرنامه های گلبرگ؛سمت خدا؛هفت آسمان شبکه 3

لیست صوتهای گروه سری اول برنامه گلبرگ

1

برنامه شماره 1    طول مدت اجرا : 00:55:50    تاریخ : 1388/01/30

2

برنامه شماره 2    طول مدت اجرا : 00:44:18    تاریخ : 1388/01/30

3

برنامه شماره 3    طول مدت اجرا : 00:51:23    تاریخ : 1388/02/05

4

برنامه شماره 4    طول مدت اجرا : 00:51:08    تاریخ : 1388/02/05

5

برنامه شماره 5    طول مدت اجرا : 00:46:52    تاریخ : 1388/02/05

6

برنامه شماره 6    طول مدت اجرا : 00:40:19    تاریخ : 1388/02/05

7

برنامه شماره 7    طول مدت اجرا : 00:44:49    تاریخ : 1388/02/05

8

برنامه شماره 8    طول مدت اجرا : 00:48:33    تاریخ : 1388/02/05

9

برنامه شماره 9    طول مدت اجرا : 00:41:00    تاریخ : 1388/02/05

10

برنامه شماره 10    طول مدت اجرا : 01:09:54    تاریخ : 1388/02/07

11

برنامه شماره 11    طول مدت اجرا : 00:47:33    تاریخ : 1388/02/12

12

برنامه شماره 12    طول مدت اجرا : 00:34:09    تاریخ : 1388/02/27

13

برنامه شماره 13    طول مدت اجرا : 00:57:13    تاریخ : 1388/02/27

14

برنامه شماره 14    طول مدت اجرا : 00:59:23    تاریخ : 1388/02/27

15

برنامه شماره 15    طول مدت اجرا : 01:01:27    تاریخ : 1388/02/27

16

برنامه شماره 16    طول مدت اجرا : 01:04:05    تاریخ : 1388/02/27

17

برنامه شماره 17    طول مدت اجرا : 01:04:05    تاریخ : 1388/02/27

18

برنامه شماره 18    طول مدت اجرا : 00:59:29    تاریخ : 1388/02/27

19

برنامه شماره 19    طول مدت اجرا : 00:39:04    تاریخ : 1388/02/27

20

برنامه شماره 20    طول مدت اجرا : 00:46:38    تاریخ : 1388/02/27

21

برنامه شماره 21    طول مدت اجرا : 00:59:26    تاریخ : 1388/02/27

22

برنامه شماره 22    طول مدت اجرا : 00:58:49    تاریخ : 1388/02/27

23

برنامه شماره 23    طول مدت اجرا : 00:44:41    تاریخ : 1388/02/27

24

برنامه شماره 24    طول مدت اجرا : 00:59:14    تاریخ : 1388/02/27

25

برنامه شماره 25    طول مدت اجرا : 00:41:31    تاریخ : 1388/02/27

26

برنامه شماره 26    طول مدت اجرا : 01:04:26    تاریخ : 1388/02/27

27

برنامه شماره 27    طول مدت اجرا : 01:03:34    تاریخ : 1388/02/27

28

برنامه شماره 28    طول مدت اجرا : 01:13:15    تاریخ : 1387/02/27

لیست صوتهای گروه سری جدید برنامه گلبرگ

1

برنامه شماره 1 - 15/12/87    طول مدت اجرا : 00:37:33    تاریخ : 1388/02/05

2

برنامه شماره 2 - 22/12/87    طول مدت اجرا : 00:48:08    تاریخ : 1388/02/05

3

برنامه شماره 3 - 29/12/87    طول مدت اجرا : 00:53:21    تاریخ : 1388/02/05

4

برنامه شماره 4 - 20/01/88    طول مدت اجرا : 00:56:54    تاریخ : 1388/02/05

5

برنامه شماره 5 - 27/01/88    طول مدت اجرا : 00:59:30    تاریخ : 1388/02/12

6

برنامه شماره 6 - 03/02/88    طول مدت اجرا : 00:58:28    تاریخ : 1388/02/12

7

برنامه شماره 7 -10/02/88    طول مدت اجرا : 00:59:57    تاریخ : 1388/02/28

8

برنامه شماره 8-17/02/88    طول مدت اجرا : 00:56:30    تاریخ : 1388/02/28

9

برنامه شماره 9 -24/02/88    طول مدت اجرا : 00:58:35    تاریخ : 1388/02/24

10

برنامه شماره 10-31/02/88    طول مدت اجرا : 00:53:51    تاریخ : 1388/02/31

11

برنامه شماره 12-28/03/88    طول مدت اجرا : 00:59:08    تاریخ : 1388/03/28

12

برنامه شماره 13-04/04/88    طول مدت اجرا : 00:49:36    تاریخ : 1388/04/04

13

برنامه شماره 14-11/04/88    طول مدت اجرا : 00:57:37    تاریخ : 1388/04/11

14

برنامه شماره 15-18/04/88    طول مدت اجرا : 00:52:33    تاریخ : 1388/04/18

15

برنامه شماره 16-25/04/88    طول مدت اجرا : 00:56:38    تاریخ : 1388/04/25

16

برنامه شماره 17-08/05/88    طول مدت اجرا : 00:58:00    تاریخ : 1388/05/08

17

برنامه شماره 18-15/05/88    طول مدت اجرا : 00:51:19    تاریخ : 1388/05/15

18

برنامه شماره 19-22/05/88    طول مدت اجرا : 00:55:29    تاریخ : 1388/05/22

19

برنامه شماره 20-29/05/88    طول مدت اجرا : 00:58:09    تاریخ : 1388/05/29

20

برنامه شماره 11-21/03/88    طول مدت اجرا : 01:01:12    تاریخ : 1388/03/21

سمت خدا

لیست صوتهای گروه حجه الاسلام مهندسی

1

آگاهی از حقیقت گناه 1    طول مدت اجرا : 00:41:30    تاریخ : 1388/09/16

2

آگاهی از حقیقت گناه 2    طول مدت اجرا : 00:43:49    تاریخ : 1388/09/23

3

آگاهی از حقیقت گناه3    طول مدت اجرا : 00:41:10    تاریخ : 1388/09/30

4

آگاهی از حقیقت گناه 4    طول مدت اجرا : 00:36:01    تاریخ : 1388/10/07

5

آگاهی از حقیقت گناه 5    طول مدت اجرا : 00:45:07    تاریخ : 1388/10/14

6

آگاهی از حقیقت گناه 6    طول مدت اجرا : 00:45:04    تاریخ : 1388/10/21

7

آگاهی از حقیقت گناه 7    طول مدت اجرا : 00:43:13    تاریخ : 1388/10/28

8

آگاهی از حقیقت گناه 8    طول مدت اجرا : 00:40:52    تاریخ : 1388/11/05

9

آگاهی از حقیقت گناه 9    طول مدت اجرا : 00:40:16    تاریخ : 1388/11/12

لیست صوتهای گروه حجت الاسلام رنجبر

1

لطافتها و زیبایهای دین1    طول مدت اجرا : 00:51:15    تاریخ : 1388/04/27

2

لطافت و زیبایهای دین 2    طول مدت اجرا : 00:31:14    تاریخ : 1388/05/03

3

لطافت و زیبایهای دین3    طول مدت اجرا : 00:45:14    تاریخ : 1388/05/10

4

لطافت و زیبایهای دین 4    طول مدت اجرا : 00:36:06    تاریخ : 1388/05/17

5

لطافت و زیبایهای دین 5    طول مدت اجرا : 00:30:37    تاریخ : 1388/05/24

6

لطافت و زیبایهای دین 6    طول مدت اجرا : 00:22:22    تاریخ : 1388/05/31

7

لطافت و زیبایهای دین 7    طول مدت اجرا : 00:39:06    تاریخ : 1388/06/07

8

لطافت و زیبایهای دین 8    طول مدت اجرا : 00:38:14    تاریخ : 1388/06/14

9

لطافت و زیبایهای دین 9    طول مدت اجرا : 00:31:40    تاریخ : 1388/06/21

10

لطافت و زیبایهای دین 10    طول مدت اجرا : 00:46:17    تاریخ : 1388/06/28

11

لطافت و زیبایهای دین 11    طول مدت اجرا : 00:44:57    تاریخ : 1388/07/04

12

لطافتها و زیبایهای دین    طول مدت اجرا : 00:53:48    تاریخ : 1388/04/20

13

لطافتها و زیبایهای دین 12    طول مدت اجرا : 00:51:05    تاریخ : 1388/07/18

14

لطافتها و زیبایهای دین 13    طول مدت اجرا : 00:37:21    تاریخ : 1388/07/23

15

لطافتها و زیبایهای دین 14    طول مدت اجرا : 00:46:27    تاریخ : 1388/08/02

16

لطافتها و زیبایهای دین 15    طول مدت اجرا : 00:44:17    تاریخ : 1388/08/09

17

لطافتها و زیبایهای دین 16    طول مدت اجرا : 00:46:18    تاریخ : 1388/08/16

18

لطافتها و زیبایهای دین 17    طول مدت اجرا : 01:28:50    تاریخ : 1388/08/23

19

لطافتها و زیبایهای دین18    طول مدت اجرا : 01:28:50    تاریخ : 1388/08/23

20

لطافتها و زیبایهای دین 19    طول مدت اجرا : 00:38:59    تاریخ : 1388/09/21

21

لطافتها و زیبایهای دین 20    طول مدت اجرا : 00:33:54    تاریخ : 1388/10/12

لیست صوتهای گروه حجت الاسلام دکتر رفیعی

1

عبادت و بندگی 1    طول مدت اجرا : 00:41:56    تاریخ : 1388/04/21

2

عبادت و بندگی 2    طول مدت اجرا : 00:41:24    تاریخ : 1388/04/28

3

عبادت و بندگی 3    طول مدت اجرا : 00:39:13    تاریخ : 1388/05/04

4

عبادت و بندگی 4    طول مدت اجرا : 00:41:15    تاریخ : 1388/05/11

5

عبادت و بندگی 5    طول مدت اجرا : 00:42:38    تاریخ : 1388/05/18

6

عبادت و بندگی 6    طول مدت اجرا : 00:44:35    تاریخ : 1388/05/25

7

عبادت و بندگی 7    طول مدت اجرا : 00:46:00    تاریخ : 1388/06/01

8

عبادت و بندگی 8    طول مدت اجرا : 00:42:13    تاریخ : 1388/06/15

9

عبادت و بندگی 9    طول مدت اجرا : 00:44:03    تاریخ : 1388/06/22

10

عبادت و بندگی 10    طول مدت اجرا : 00:42:28    تاریخ : 1388/07/05

11

عبادت و بندگی 11    طول مدت اجرا : 00:45:43    تاریخ : 1388/07/19

12

عبادت و بندگی 12    طول مدت اجرا : 00:54:36    تاریخ : 1388/07/26

13

عبادت و بندگی 13    طول مدت اجرا : 00:49:44    تاریخ : 1388/08/03

14

عبادت و بندگی 14    طول مدت اجرا : 00:48:12    تاریخ : 1388/08/10

15

عبادت و بندگی 15    طول مدت اجرا : 00:49:52    تاریخ : 1388/08/24

16

عبادت و بندگی16    طول مدت اجرا : 00:49:37    تاریخ : 1388/09/01

17

عبادت و بندگی17    طول مدت اجرا : 00:48:07    تاریخ : 1388/09/22

18

عبادت و بندگی18    طول مدت اجرا : 00:38:18    تاریخ : 1388/09/29

19

عبادت و بندگی 19    طول مدت اجرا : 00:43:21    تاریخ : 1388/10/13

20

عبادت و بندگی 20    طول مدت اجرا : 00:47:30    تاریخ : 1388/10/20

21

عبادت و بندگی 21    طول مدت اجرا : 00:43:19    تاریخ : 1388/10/27

22

عبادت و بندگی 22    طول مدت اجرا : 00:43:47    تاریخ : 1388/11/04

23

عبادت و بندگی 23    طول مدت اجرا : 00:41:46    تاریخ : 1388/11/11

24

عبادت و بندگی 24    طول مدت اجرا : 00:48:19    تاریخ : 1388/11/18

لیست صوتهای گروه سرکار خانم رحماندوست

1

روابط در خانواده دینی 1    طول مدت اجرا : 00:38:45    تاریخ : 1388/04/22

2

روابط در خانواده دینی 2    طول مدت اجرا : 00:42:13    تاریخ : 1388/05/05

3

روابط در خانواده دینی 3    طول مدت اجرا : 00:46:13    تاریخ : 1388/05/12

4

روابط در خانواده دینی 4    طول مدت اجرا : 00:49:13    تاریخ : 1388/05/19

5

روابط در خانواده دینی 5    طول مدت اجرا : 00:46:01    تاریخ : 1388/05/26

6

روابط در خانواده دینی 6    طول مدت اجرا : 00:40:53    تاریخ : 1388/06/09

7

روابط در خانواده دینی 7    طول مدت اجرا : 00:40:24    تاریخ : 1388/06/16

8

روابط در خانواده دینی8    طول مدت اجرا : 00:41:54    تاریخ : 1388/06/30

9

روابط در خانواده دینی 9    طول مدت اجرا : 00:46:37    تاریخ : 1388/06/02

10

روابط در خانواده دینی 10    طول مدت اجرا : 00:40:49    تاریخ : 1388/06/23

لیست صوتهای گروه خانم نیلچی زاده

1

خانواده و معنویت 1    طول مدت اجرا : 00:46:51    تاریخ : 1388/07/13

2

خانواده و معنویت 2    طول مدت اجرا : 00:50:06    تاریخ : 1388/07/20

3

خانواده و معنویت 3    طول مدت اجرا : 00:49:10    تاریخ : 1388/07/20

4

خانواده و معنویت 4    طول مدت اجرا : 00:51:47    تاریخ : 1388/07/27

5

خانواده و معنویت 5    طول مدت اجرا : 00:40:48    تاریخ : 1388/08/04

6

خانواده و معنویت 6    طول مدت اجرا : 00:43:23    تاریخ : 1388/08/11

7

خانواده و معنویت 7    طول مدت اجرا : 00:55:49    تاریخ : 1388/08/18

8

خانواده و معنویت 8    طول مدت اجرا : 00:47:19    تاریخ : 1388/08/25

9

خانواده و معنویت 9    طول مدت اجرا : 00:44:01    تاریخ : 1388/09/02

10

خانواده و معنویت 10    طول مدت اجرا : 00:44:45    تاریخ : 1388/09/09

11

خانواده و معنویت 11    طول مدت اجرا : 00:44:19    تاریخ : 1388/09/18

12

خانواده و معنویت 12    طول مدت اجرا : 00:46:01    تاریخ : 1388/09/25

13

خانواده و معنوی 13    طول مدت اجرا : 00:41:40    تاریخ : 1388/10/02

14

خانواده و معنویت 14    طول مدت اجرا : 00:39:47    تاریخ : 1388/10/09

15

خانواده و معنویت 15    طول مدت اجرا : 00:48:20    تاریخ : 1388/10/16

16

خانواده و معنویت 16    طول مدت اجرا : 00:48:22    تاریخ : 1388/10/23

17

خانواده و معنویت17    طول مدت اجرا : 00:42:17    تاریخ : 1388/10/30

18

خانواده و معنویت 18    طول مدت اجرا : 00:39:36    تاریخ : 1388/11/07

19

خانواده و معنویت 19    طول مدت اجرا : 00:42:40    تاریخ : 1388/11/14

20

خانواده و معنویت 20    طول مدت اجرا : 00:41:54    تاریخ : 1388/11/21

لیست صوتهای گروه حجت الاسلام نقویان

1

سیره پیامبر اکرم(ص) 1    طول مدت اجرا : 00:43:37    تاریخ : 1388/04/23

2

سیره پیامبر اکرم(ص) 2    طول مدت اجرا : 00:42:23    تاریخ : 1388/04/30

3

سیره پیامبر اکرم(ص) 3    طول مدت اجرا : 00:44:40    تاریخ : 1388/05/06

4

سیره پیامبر اکرم(ص) 4    طول مدت اجرا : 00:11:50    تاریخ : 1388/05/13

5

سیره پیامبر اکرم(ص) 5    طول مدت اجرا : 00:39:00    تاریخ : 1388/05/20

6

سیره پیامبر اکرم(ص) 6    طول مدت اجرا : 00:38:42    تاریخ : 1388/05/27

7

سیره پیامبر اکرم(ص) 7    طول مدت اجرا : 00:39:06    تاریخ : 1388/06/03

8

سیره پیامبر اکرم(ص) 8    طول مدت اجرا : 00:38:00    تاریخ : 1388/06/10

9

سیره پیامبر اکرم(ص) 9    طول مدت اجرا : 00:36:57    تاریخ : 1388/06/17

10

سیره پیامبر اکرم(ص)10    طول مدت اجرا : 00:38:33    تاریخ : 1388/06/24

11

سیره پیامبر اکرم(ص)11    طول مدت اجرا : 00:44:54    تاریخ : 1388/06/31

12

سیره پیامبر اکرم(ص) 12    طول مدت اجرا : 00:40:55    تاریخ : 1388/07/06

13

سیره پیامبر اکرم(ص)13    طول مدت اجرا : 00:50:08    تاریخ : 1388/07/07

14

سیره پیامبر اکرم(ص)14    طول مدت اجرا : 00:32:24    تاریخ : 1388/07/14

15

سیره پیامبر اکرم(ص)15    طول مدت اجرا : 00:43:20    تاریخ : 1388/07/21

16

سیره پیامبر اکرم(ص)16    طول مدت اجرا : 00:42:27    تاریخ : 1388/07/28

17

سیره پیامبر اکرم(ص)17    طول مدت اجرا : 00:36:50    تاریخ : 1388/08/05

18

سیره پیامبر اکرم(ص) 18    طول مدت اجرا : 00:44:01    تاریخ : 1388/08/12

19

سیره پیامبر اکرم(ص) 19    طول مدت اجرا : 00:48:49    تاریخ : 1388/08/19

20

سیره پیامبر اکرم(ص)20    طول مدت اجرا : 00:49:22    تاریخ : 1388/08/26

21

سیره پیامبر اکرم(ص)21    طول مدت اجرا : 00:42:49    تاریخ : 1388/09/03

22

سیره پیامبر اکرم(ص)22    طول مدت اجرا : 00:45:22    تاریخ : 1388/09/10

23

سیره پیامبر اکرم(ص)23    طول مدت اجرا : 00:47:19    تاریخ : 1388/09/17

24

سیره پیامبر اکرم(ص)24    طول مدت اجرا : 00:49:00    تاریخ : 1388/09/24

25

سیره پیامبر اکرم(ص) 25    طول مدت اجرا : 00:30:44    تاریخ : 1388/10/01

26

سیره پیامبر اکرم(ص) 26    طول مدت اجرا : 00:43:01    تاریخ : 1388/10/08

27

سیره پیامبر اکرم(ص) 27    طول مدت اجرا : 00:43:59    تاریخ : 1388/10/15

28

سیره پیامبر اکرم(ص) 28    طول مدت اجرا : 00:46:05    تاریخ : 1388/10/22

لیست صوتهای گروه حجت الاسلام پناهیان

1

تربیت دینی 1    طول مدت اجرا : 00:48:30    تاریخ : 1388/04/24

2

تربیت دینی 2    طول مدت اجرا : 00:44:01    تاریخ : 1388/04/30

3

تربیت دینی 3    طول مدت اجرا : 00:41:33    تاریخ : 1388/05/07

4

تربیت دینی 4    طول مدت اجرا : 00:40:16    تاریخ : 1388/05/14

5

تربیت دینی 5    طول مدت اجرا : 00:43:00    تاریخ : 1388/05/21

6

تربیت دینی 6    طول مدت اجرا : 00:41:58    تاریخ : 1388/05/28

7

تربیت دینی 7    طول مدت اجرا : 00:39:35    تاریخ : 1388/06/04

8

تربیت دینی 8    طول مدت اجرا : 00:39:41    تاریخ : 1388/06/11

9

تربیت دینی 9    طول مدت اجرا : 00:47:36    تاریخ : 1388/06/18

10

تربیت دینی 11    طول مدت اجرا : 00:39:27    تاریخ : 1388/06/25

11

تربیت دینی 12    طول مدت اجرا : 00:38:27    تاریخ : 1388/07/01

12

تربیت دینی 13    طول مدت اجرا : 00:45:28    تاریخ : 1388/07/08

13

تربیت دینی 14    طول مدت اجرا : 00:51:47    تاریخ : 1388/07/15

14

تربیت دینی 15    طول مدت اجرا : 00:41:41    تاریخ : 1388/07/22

15

تربیت دینی 16    طول مدت اجرا : 00:45:02    تاریخ : 1388/07/29

16

تربیت دینی 17    طول مدت اجرا : 00:28:59    تاریخ : 1388/08/06

17

تربیت دینی 18    طول مدت اجرا : 00:51:54    تاریخ : 1388/08/13

18

تربیت دینی 19    طول مدت اجرا : 00:51:10    تاریخ : 1388/08/20

لیست صوتهای گروه حجت الاسلام محمدی

1

هفت آسمان 1    طول مدت اجرا : 38:59:00    تاریخ : 1388/06/26

2

هفت آسمان 2    طول مدت اجرا : 00:36:18    تاریخ : 1388/07/11

3

هفت آسمان3    طول مدت اجرا : 00:33:32    تاریخ : 1388/07/16

4

هفت آسمان 4    طول مدت اجرا : 00:34:14    تاریخ : 1388/07/23

5

هفت آسمان 5    طول مدت اجرا : 00:30:32    تاریخ : 1388/07/30

6

هفت آسمان 6    طول مدت اجرا : 00:34:57    تاریخ : 1388/08/14