دانلودپاوپوینت - بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

دانلودپاوپوینت

۱) مبانی مربیگری فوتبال (درجه C) http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=fltyYUIvpx8%3d&tabid=149&mid=536

۲) نحوه نوشتن یک مقاله علمی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=Cd6b0WqWsm4%3d&tabid=149&mid=536

۳) مبانی آماری تحلیل واریانس http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=X6D9HjHxhmo%3d&tabid=149&mid=536

۴) اصول آموزش هندبال http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=DbCWmIMOr98%3d&tabid=149&mid=536

۵) فعالیت بدنی و سلامت http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=kVUq1UwJw7Y%3d&tabid=149&mid=536

دانلود اسلاید مدیریت

۱) مبانی جامعه شناسی ورزش http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=gF2hnKoCUqM%3d&tabid=144&mid=553

۲) رشد اخلاقیات در ورزش http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=FVXyLvDydGk%3d&tabid=144&mid=553

 

1)رشد حس حرکتی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=3UNnqub5nbQ%3d&tabid=145&mid=532

 

2) رشد حرکتی کودکان پری ترم و فول ترم  http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=PLv6ucJJxSs%3d&tabid=145&mid=532

 

3) کنترل حرکات هماهنگ http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=yudKp8TMz8s%3d&tabid=145&mid=532

 

4) مدیریت استرس http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=P8fYFWph9eI%3d&tabid=145&mid=532

 

5) راهکارهای کنترل خشم http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=UcXWJ6WrEaY%3d&tabid=145&mid=532

 

6) تفاوت های فردی در ورزش (استعدادیابی) http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=eEFfkwwn0ug%3d&tabid=145&mid=532

 

7) تأثیر هورمون ها بر رفتار  http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=KCZG6gQQOH0%3d&tabid=145&mid=532

 

8) دیدگاه پردازش اطلاعات http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=AN0QKK6XmYo%3d&tabid=145&mid=532

 

9) حواس پنج گانه http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=I3Db6HlrUHs%3d&tabid=145&mid=532

پورپوینت های مدیریت ورزشی

برای دانلود بر روی لینک روبروی هر یک از مطالب کلید کنید

۱) فرایند تصمیم گیری و روش های حل مسئله http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=7vl9sq5sPeQ%3d&tabid=146&mid=533

۲) شناخت بازارهای ورزشی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=kvS8e0kpaQA%3d&tabid=146&mid=533

۳) روش مدیریتی شش سیگما http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=qDSx8ASjDhw%3d&tabid=146&mid=533

۴) کارآفرینی در ورزش http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=TWT2pEs2cqU%3d&tabid=146&mid=533

۵) مفاهیم مدیریت استراتژیک http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=weJEskd8MFQ%3d&tabid=146&mid=533

۶) مبانی فلسفی تئوری های مدیریت http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=0xvsU%2bEtiTM%3d&tabid=146&mid=533

۷) برنامه ریزی توریسم ورزشی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=MwAtNcMlQos%3d&tabid=146&mid=533

۸) ایمنی در اماکن ورزشی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=ihixQVLR49c%3d&tabid=146&mid=533

۹) اصول سرپرستی اردوهای ورزشی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=PFisJhBfmgo%3d&tabid=146&mid=533

۱۰) روابط عمومی ورزشی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=U0G0Itdemog%3d&tabid=146&mid=533

۱۱) خلاقیت در سازمان های ورزشی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=2fHAH3e0C%2f4%3d&tabid=146&mid=533

۱۲) http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=sSVHRgUX6As%3d&tabid=146&mid=533

پاورپوینت دروس تربیت بدنی و علوم ورزشی(مقطع کارشناسی)

1-     آسیب شناسی ورزشی       http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Asib%20Shenasi%20Varzeshi/Abolfazl%20Farahani/Asib%20Shenasi%20Varzeshi(Farahani).ppt

2-     آموزش بدمینتون2  http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Phase%202/Human%20Science%20Cources/Bodily%20Training/Badmintoon%202/Azar%20Agha%20Yari/Badmintoon%202(Agha%20Yari).ppt

3-     اناتومی انسانی  http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Anatomi%20Ensani/Mohamad%20Ali%20Ebrahimi/Anatomi(Ebrahime).ppt

4-     اصول و مبانی تربیت بدنی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Osool%20Va%20Mabani%20Tarbeyat%20Badani/Loghman%20Keshavarz/Osool%20Va%20Mabani%20Tarbeyat%20Badani(Keshavarz).ppt

5-     اصول و مبانی تربیت بدنی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Osool%20Va%20Mabani%20Tarbeyat%20Badani/Morteza%20Rezaei%20Soofi/Osool%20Va%20Mabani%20Tarbeyat%20Badani(Soofi).ppt

6-     بهداشت ورزشی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Behdasht%20Va%20Varzesh/Morteza%20Rezaei%20Soofi/Behdasht%20Va%20%20Varzesh(Soofi).ppt

7-     تاریخ تربیت بدنی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Tarikhe%20Tarbeyat%20Badani/Morteza%20Rezaei%20Soofi/Tarikhe%20Tarbiyat%20Badani(Soofi).ppt

8-     بیومکانیک فنون ورزشی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Moghadamat%20Biomekanik%20Varzeshi/Rasool%20Hemayat%20Talab/The%20Biomechanics%20(Hemayat%20Talab).ppt

9-     تربیت بدنی در مدارس  http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Tarbeiat%20Badani%20Dar%20Madares/Abolfazl%20Farahani/Tarbeyat%20Badany%20Dar%20Madares(Farahani).ppt

10- تربیت بدنی در مدارس  http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Tarbeiat%20Badani%20Dar%20Madares/Loghman%20Keshavarz/Tarbeyat%20Badany%20Dar%20Madares(Keshavarz).ppt

11- تربیت بدنی و ورزش معلولین http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Tarbeiat%20Badani%20Va%20Varzesh%20Malolin/Mohamad%20Reza%20Asad/Tarbeiat%20Badani%20Va%20Varzesh%20Malolin(Asad).ppt

12- تغذیه ورزشی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Taghzeye%20Va%20Varzesh/Mohamad%20Reza%20Asad/Taghzeye(Asad).ppt

13- حرکات اصلاحی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Harekat%20Eslahi/Abolfazl%20Farahani/Harekat%20Eslahi(Farahani).ppt

14- رشد وتکامل حرکتی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Roshd%20Va%20Takamol%20Harekati/Mohamad%20Reza%20Asad/Roshd%20Va%20Takamol%20Harekati(Asad).ppt

15- زبان تخصصی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Motoon%20Khareje%20Takhasosi/Rasool%20Hemayat%20Talab/Zaban%20Takhasosy(Hemayat%20Talab).ppt

16- سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Sanjesh%20Va%20Andazegiri%20Dar%20Tarbeyat%20Badani/Rasool%20Hemayet%20Talab/Sanjesh(Hemayat%20Talab).ppt

17- سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Sanjesh%20Va%20Andazegiri%20Dar%20Tarbeyat%20Badani/Loghman%20Keshavarz/Sanjesh(Keshavarz).ppt

18- علم تمرین http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Phase%202/Human%20Science%20Cources/Bodily%20Training/Elme%20Tamrin/Alireza%20Shahsavar/Elme%20Tamrin%20(Shahsavar).ppt

19- فیزیولوژی انسانی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Phisiology%20Ensani/Mohamad%20Reza%20Asad/Phisiology%20Ensani(Asad).ppt

20- فیزیولوژی انسانی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Phisiology%20Ensani/Abolfazl%20Farahani/Phisiloiogy%20Ensani(Farahani).ppt

21- فیزیولوژی ورزشی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Phisiology%20Varzeshi%201/Mohamad%20Reza%20Asad/Phisiology%20Varzeshi(Asad).ppt

22- مدیریت و طرز اجرای مسابقات http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Phisiology%20Varzeshi%202/Rasool%20Hemayat%20Talab/Phisiology%20%20Varzeshi%202(Hemayat%20Talab).ppt

23- مدیریت و طرز اجرای مسابقات  رضایی صوفی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Modereyat%20Va%20Tarze%20Ejraye%20Mosabeghat/Rasool%20Hemayat%20Talab/Modereyat%20Va%20Tarz%20Ejray%20Mosabeghat(Hemayat%20Talab).ppt

24- مدیریت و طرز اجرای مسابقات   کشاورز http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Modereyat%20Va%20Tarze%20Ejraye%20Mosabeghat/Loghman%20Keshavarz/Modereyat%20Va%20Tarz%20Ejray%20Mosabeghat(Keshavarz).ppt

25- مدیریت سازمانهای ورزشی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Modereyat%20Sazmanhaye%20Varzeshi/Loghman%20Keshavarz/Modereyat%20Sazmanhaye%20Varzeshi(Keshavarz).ppt

26- یادگیری حرکتی http://powerpoint.pnu.ac.ir/dbs/Bodily%20Training/Yadgiri%20Harekati/Mohamad%20Reza%20Asad/Yadgiri%20Harakati(Asad).ppt

                                                                                          

1-درمان و توانبخشی ناهنجاری پشت صاف http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=DAVWov5Tqdw%3d&tabid=148&mid=535

 

2-سنجش آسیب های زانو http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=NfBbBzOrlus%3d&tabid=148&mid=535

 

3-عضله اسکلتی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=FEtPiBs59Hc%3d&tabid=148&mid=535

 

4-تجزیه و تحلیل بیومکانیکی راه رفتن http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=SEQ2cbLHpSM%3d&tabid=148&mid=535

 

5-تجزیه و تحلیل بیومکانیکی مهارت های بسکتبال http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=0IS9mev%2fTdI%3d&tabid=148&mid=535

 

6- توانبخشی ورزشی بیماران آسمی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=DLbK75QKa1A%3d&tabid=148&mid=535

 

7-گشتاور و اهرم ها http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=PNQlYDC8mWc%3d&tabid=148&mid=535

 

8-کاربرد اهرم ها در بدن http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=AQ5R40tlkfE%3d&tabid=148&mid=535

 

9-کاربرد مکانیک سیالات در ورزش http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=HijuHxUdr8E%3d&tabid=148&mid=535

 

10-کشش PNF http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=o2HezjPuzDo%3d&tabid=148&mid=535

 

11-ماساژ نوزادان http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=WAlNhqpdchc%3d&tabid=148&mid=535

 

12-مبانی پایه بیومکانیک http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=nnFZAug7Cjo%3d&tabid=148&mid=535

 

13-مرکز گرانش در سنگ نوردی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=ICfTVinH7G0%3d&tabid=148&mid=535

 

14-آناتومی سیستم عصبی (قسمت اول(  http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=gCBbzZAvtZE%3d&tabid=148&mid=535

 

15-آناتومی سیستم عصبی (قسمت دوم(  http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=G2%2fIUcwS0mM%3d&tabid=148&mid=535

 

16-آناتومی عضلات پشت http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=%2beUazBDAidk%3d&tabid=148&mid=535

 

17-آب درمانی زانو http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=%2byQG%2bP6txuI%3d&tabid=148&mid=535

 

18-آناتومی توراکس http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=6LoUgY%2fbhJQ%3d&tabid=148&mid=535

 

19-آناتومی دستگاه عصبی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=uHHMTA0PJEs%3d&tabid=148&mid=535

 

20-اثر ماساژ بر عملکرد و ریکاوری http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=vuKkZIB5eKo%3d&tabid=148&mid=535

 

21-بیومکانیک کفش ورزشی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=K7nKTbh1GGA%3d&tabid=148&mid=535

 

22-پروتکل درمانی برای دررفتگی شانه http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=hMjm7iUxH3s%3d&tabid=148&mid=535

 

23-تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=NGWmxPXwBFE%3d&tabid=148&mid=535

 

24-ارزیابی زانو http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=NybVLvjAyhw%3d&tabid=148&mid=535

 

25-ارگونومی ورزشی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=drNzGpebLvM%3d&tabid=148&mid=535

 

26-بیومکانیک پرتاب دیسک http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=neCnWBEC2QQ%3d&tabid=148&mid=535

بنا به در خواست دوستان چند تا لینک واسه دانلود powerpointe فیزیولوژی میزارم امیدوارم لذت ببرید

1) مبانی کنترل تمرین    http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=7IW7yKw%2fwrw%3d&tabid=147&mid=534

2) متابولیسم پروتئین و اسیدهای نوکلوئیک http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=4WJcyfeX2Z8%3d&tabid=147&mid=534

3)لاکتات و فعالیت بدنی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=Gw7iDf8BlB4%3d&tabid=147&mid=534

4) ساختار پروتئین (انگلیسی) http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=AMMTm612dHM%3d&tabid=147&mid=534

5) طراحی تمرین در فوتبال http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=03%2bETYFPJzs%3d&tabid=147&mid=534

6)متابولیسم لیپید http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=AdSo9P5H4IQ%3d&tabid=147&mid=534

7) ورزش و سیستم لنف http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=qzpXO8hp%2bAw%3d&tabid=147&mid=534

8) ورزش و متابولیسم پروتئین http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=bv6bztuPceQ%3d&tabid=147&mid=534

9)همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=RwIMeK%2by5%2f8%3d&tabid=147&mid=534

10) مواد نیروزا در ورزش http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=yXQOIwd9sy0%3d&tabid=147&mid=534

11) مکمل های غذایی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=%2bDmJSfXfLfo%3d&tabid=147&mid=534

12) دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=c9%2bnfq6H1VA%3d&tabid=147&mid=534

13) انرژِی مصرفی در ورزش و نحوه محاسبه آن http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=kOwlQwOvvAg%3d&tabid=147&mid=534

14) برنامه تمرینی شنا (رقابتی) http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=UrM2s%2f90sjU%3d&tabid=147&mid=534

15) اعصاب و عروق اندام فوقانی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=K7Xooj0IF8s%3d&tabid=147&mid=534

16) اثر تمرین و رژیم غذایی بر لپتین http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=1mxosN%2b27ec%3d&tabid=147&mid=534

17) اثر ورزش بر سایتوکاین های عضله http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=2wQ3pz1%2b0KA%3d&tabid=147&mid=534

18) تأثیر ارتفاع بر عملکرد ورزشکاران http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=bKCfNp6%2fVn0%3d&tabid=147&mid=534

19) تأثیر هورمون ها بر رفتار http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=KCZG6gQQOH0%3d&tabid=147&mid=534

20) خستگی و بازگشت به حالت اولیه http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=dJjWeZLsP58%3d&tabid=147&mid=534

21)تأثیر محیط گرم بر فعالیت ورزشی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=w%2bhFNLCk8Lk%3d&tabid=147&mid=534

22) تأثیر محیط بر فعالیت بدنی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=1VUM3%2fFnbKU%3d&tabid=147&mid=534

23) تأثیر محیط سرد بر فعالیت ورزشی http://www.sportscholars.ir/LinkClick.aspx?fileticket=OsoF9TYOpZM%3d&tabid=147&mid=534

کلیپ پاورپوینت

آتش به خانه وحی، مدارک حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها (از کتب اهل سنت) 

 Download 938KB

کلیپ فاطمیه

 Download 1.16 MB

1.                             ویژه نامه فاطمیه- کلیپ پاورپوینت

پاورپوینت خلاصه کتاب های مدیریت

پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بر قلبها حجم فایل : 519.50 کیلوبایت

پاورپوینت درس تنظیم بودجه حجم فایل : 744.23 کیلوبایت

پاورپوینت درس سیستمهای اطلاعات مدیریت حجم فایل : 749.40 کیلوبایت

پاورپوینت چکیده کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران حجم فایل : 314.07 کیلوبایت

پاورپوینت درس زبان تخصصی مدیریت 4 حجم فایل : 409.54 کیلوبایت

پاورپوینت درس زبان تخصصی مدیریت 2 حجم فایل : 618.95 کیلوبایت

پاورپوینت درس زبان تخصصی مدیریت 1 حجم فایل : 669.79 کیلوبایت

پاورپوینت درس مدیریت استراتژیک (3) حجم فایل : 1.89 مگابایت

پاورپوینت درس مدیریت تولید حجم فایل : 1.00 مگابایت

پاورپوینت درس مدیریت استراتژیک (2) حجم فایل : 873.90 کیلوبایت

پاورپوینت درس بازاریابی بین الملل حجم فایل : 1.97 مگابایت

پاورپوینت درس بازاریابی و مدیریت بازار (3) حجم فایل : 1.91 مگابایت

پاورپوینت درس سیستم های خرید، انبارداری و توزیع حجم فایل : 1.89 مگابایت

پاورپوینت درس توسعه اقتصادی حجم فایل : 1.83 مگابایت

پاورپوینت درس درس اصول حسابداری 2 حجم فایل : 1.71 مگابایت

پاورپوینت درس اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن حجم فایل : 1.24 مگابایت

پاورپوینت درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 حجم فایل : 1.15 مگابایت

پاورپوینت درس بازرگانی بین الملل (2) حجم فایل : 1.09 مگابایت

پاورپوینت درس بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها (2) حجم فایل : 973.95 کیلوبایت

پاورپوینت درس بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها حجم فایل : 954.42 کیلوبایت

پاورپوینت درس اصول حسابداری 1 حجم فایل : 909.56 کیلوبایت

پاورپوینت درس بازاریابی و مدیریت بازار (2) حجم فایل : 843.60 کیلوبایت

پاورپوینت درس مدیریت رفتار سازمانی حجم فایل : 801.95 کیلوبایت

پاورپوینت درس تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها حجم فایل : 766.98 کیلوبایت

پاورپوینت درس بازرگانی بین الملل حجم فایل : 845.93 کیلوبایت

پاورپوینت درس مدیریت استراتژیک حجم فایل : 675.73 کیلوبایت

پاورپوینت درس روش تحقیق در مدیریت حجم فایل : 668.60 کیلوبایت

پاورپوینت درس بازاریابی و مدیریت بازار حجم فایل : 966.91 کیلوبایت

1.                             دانلود پاور پوینت

1.                             مجموعه ای از پاورپوینت های زیبا

1.                             پاورپوینت های درسی آموزش شبکه های عصبی

1.                             دانلود دروس پاورپوینت رشته تربیت بدنی

2.                             ...

1.                              پاورپوینت ...

پاورپوینت آموزشی انواع آزمایشهای مکانیک خاک و وظایف و نقش آن در پروژه های عمرانی این فایل پاورپوینت شامل مباحث : شناسایی های تحت الارضی ...

فایل های پاور پوینت سمینار نفوذ پذیری و تزریق در ساختگاه سد سیمره 

1.                             پاورپوینت های زیبا و پر معنا - آیه های انتظار

1.                             اسلایدهای پاورپوینت آماده پزشکی، بهداشت، روش تحقیق و آمار -

1.                             

2.                              پاورپوینت های درسی رشته کامپیوتر دانشگاه ...

1.                             

2.                             دانلود رایگان پاورپوینت های آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه ای

1.                             اسلایدهای آموزشی(پاورپوینت) - رشته ی اقتصاد(دانشگاه پیام نور ...

نام درس / تهیه کننده / دریافت به صورت پاورپوینت - دریافت به صورت فایل فشرده

1.       اصول حسابداری1   /    ترابی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

2.       اصول حسابداری1   /  عیوضی حشمتی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

3.       اصول حسابداری1   /   دکتر حسینی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

4.       اصول حسابداری2  /   هدایتیان / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

5.       اصول حسابداری3  /   غلامی کیان / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

6.       اصول حسابداری3   /  صلواتی /  دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

7.       اصول علم اقتصاد   /  دکترغفاری / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

8.       اقتصاد خرد   /  خداداد کاشی /  دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

9.       اقتصاد خرد   /  فرحمند حبیبی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

10.    تحقیق در عملیات  /  حیدری / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

11.    توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  /   فرحمند حبیبی /  دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

12.    توسعه اقتصادی    / دکتر لشکری /  دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

13.    حسابداری پیشرفته1   /  هدایتیان / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

14.    حسابداری پیشرفته2  /   شفیع زاده /  دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

15.    حسابداری صنعتی1  /   مقدم / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

16.    حسابداری صنعتی1   /  غلامی کیان / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

17.    حسابداری صنعتی1  /   دکترصالح نژاد / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

18.    حسابداری صنعتی2   /  مقدم / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

19.    حسابداری صنعتی2   /  دکتر صالح نژاد / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

20.    حسابداری صنعتی3   /  دکتر صالح نژاد / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

21.    حسابداری مالیاتی  /   عیوضی حشمتی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

22.    حسابداری مالیاتی  /   شفیع زاده / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

23.    حسابداری میانه1  /   مقدم /  دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

24.    حسابداری میانه1   /  غلامی کیان /  دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

25.    حسابداری میانه1  /   مشکی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

26.    حسابداری میانه2  /   ترابی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

27.    حسابداری میانه2  /   شفیع زاده / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

28.    حسابرسی1   /  صلواتی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

29.    حسابرسی2  /   شفیع زاده / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

30.    حقوق بازرگانی   /  دکتر حسینی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

31.    ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1  /   صحت خواه / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

32.    ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2  /   سلطانی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

33.    ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2  /   میرزایی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

34.    روانشناسی کار   /  هرمزی /  دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

35.    مالیه عمومی و خط مشی دولتها  /   غفاری / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

36.    مالیه عمومی و خط مشی دولتها   /  میلانی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

37.    مباحث جاری در حسابداری  /   ترابی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

38.    مبانی جامعه شناسی  /   کیانی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

39.    مدیریت مالی1  /   شفیع زاده / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

40.    مدیریت مالی1  /   صلواتی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

41.    مدیریت مالی2  /   هدایتیان / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

42.    مقدمه‌ای بر روش تحقیق در مدیریت  /   دکتر خدابخش / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

43. SELECTION - اسلایدهای آموزشی - رشته ی حسابداری

پاورپوینت «تعریف چرایی، چیستی و چگونگی جنگ نرم»

برای دریافت فایل «تعریف چرایی، چیستی و چگونگی جنگ نرم» اینجا کلیک کنید!

1.                             فایل پاور پوینت دوره فنون اداره جلسات

لینک زیر پاورپوینت های آموزشی نرم افزار متلب هست که جناب آقای دکتر کوروش کیانی آماده کردن.

http://www.4shared.com/dir/6873375/e66323b/_Matlab_Lectures.html

پاورپوینت:WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES
پاور پوینت: سمینار Biological Wastewater Treatment Processes
پاورپوینت: آلودگی هوا Air Pollution II
پاورپوینت: شهادت آب
پاورپوینت: On-Site Wastewater Treatment Systems
پاورپوینت:Adsorption to a pore
پاورپوینت:Managing Organic Wastes By Composting
پاورپوینت:Overview of air pollution
پاورپوینت: تصفیه فاضلاب بروش UASB
پاورپوینت:روشهای ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی
پاورپوینت: مراحل مختلف تصفیه فاضلاب 
پاورپوینت:حذف فسفر
پاورپوینت:حذف فسفر از فاضلاب

1.                             دانلود رایگان و صلواتی پاورپوینت فیزیک پایه 2 - دانشگاه پیام نور ...