بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان
X
تبلیغات
رایتل

بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

پاور پورنت های درسی » دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاور پورنت های درسی »

دکتر غلامحسین حیدری تفرشی


شماره

عنوان فایل

فرستنده

624

درآمدی بر نظریه تصمیم گیری عملی

ندا پارسا

625

DECISION SUPPORT SYSTEM & CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM

ندا پارسا

626

تصمیم گیری

ندا پارسا

627

مهارتهای تصمیم‌گیری

ندا پارسا

628

تکنیک دلفی روش تصمیم‌گیری گروهی

ندا پارسا

629

تئوری های سازمان ومدیریت هربرت سایمون: رفتار اداری و تصمیم

ندا پارسا

630

تصمیم گیری و عدم قطعیت

ندا پارسا

631

                               تصمیم گیری و روش حل مسئله

ندا پارسا

632

Risk & Return Theory & Risk Management Theory

ندا پارسا

633

اصول و مبانی مدیریت

ندا پارسا

634

ارائه مقاله

ندا پارسا

635

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

636

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

637

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

638

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

639

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

640

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

641

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

642

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

643

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

644

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

645

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

646

انگیزش

نوشین سعدی زاده

647

انگیزش

نوشین سعدی زاده

648

انگیزش

نوشین سعدی زاده

649

انگیزش

نوشین سعدی زاده

650

انگیزش

نوشین سعدی زاده

651

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

652

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

653

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

654

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

655

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

656

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

657

توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی گامی مهم برای نیل به کیفیت آموزش

رضا خراسانی

658

رهبری

رضا خراسانی

659

چالش های رهبری

رضا خراسانی

660

رهبری

رضا خراسانی

661

توسعه رهبری

رضا خراسانی

662

رهبری تحول

رضا خراسانی

663

رهبری سازمان ها

رضا خراسانی

664

Leadership Theories Leadership Styles

رضا خراسانی

665

دیدگاه مقدماتی در مورد رهبری

رضا خراسانی

666

مدیریت و رهبری

رضا خراسانی

667

رهبری

رضا خراسانی

668

نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته

رزیتا حسن زاده

669

سبک های ارتباطی در سازمان

محسن غلامی

670

چرا ارتباط برقرار می کنیم

محسن غلامی

671

ارتباطات سازمانی

محسن غلامی

672

نظریه های انگیزش

حمیرا رضاپور

673

انگیزش

حمیرا رضاپور

674

تدابیری برای انگیزش شغلی

حمیرا رضاپور

675

انگیزش و یادگیری

حمیرا رضاپور

676

انگیزش و هیجان

حمیرا رضاپور

677

مبانی انگیزش از دیدگاه اسلام

حمیرا رضاپور

678

اهمیت برنامه ریزی در سازمان

عاطفه سمیعی

679

فرهنگ سازمانی

مژگان گرشاسبی

680

مهارتهای تصمیم گیری و حل خلاق مسئله

فهیمه مشهدی محمدی

681

خلاقیت و نوآوری

فهیمه مشهدی محمدی

682

خلاقیت

فهیمه مشهدی محمدی

683

خلاقیت و نوآوری

فهیمه مشهدی محمدی

684

خلاقیت ، نوآوری کارآفرینی

فهیمه مشهدی محمدی

685

ایجاد وپرورش محیط کار خلاق  و نوآوری

فهیمه مشهدی محمدی

686

مباحثی ازخلاقیت و نوآوری

فهیمه مشهدی محمدی

687

خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی

فهیمه مشهدی محمدی

688

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در سازمان

فهیمه مشهدی محمدی

689

خلاقیت

فهیمه مشهدی محمدی

690

تئوری اطلاعات

داود نوروزی

691

تئوری بنیادی

داود نوروزی

692

مروری جامع  بر نظریههای مدیریت و سازمان

داود نوروزی

693

تئوری پیچیدگی و آشوب

داود نوروزی

694

تئوری های حسابداری

داود نوروزی

695

Theory of Constrains

داود نوروزی

696

بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف

داود نوروزی

697

تئوری های مدیریت کلاسیک

داود نوروزی

698

تئوری و نظریه‌های سازمان

داود نوروزی

699

تئوری و پارادایم

داود نوروزی

701

ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری

زهره بناء

702

بهره وری

زهره بناء

703

کنترل و نظارت در سازمان

زهره بناء

704

بهبود بهره وری

زهره بناء

705

عوامل موثر در بهره وری سازمان

زهره بناء

706

مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری

زهره بناء

707

اندازه گیری بهره وری

زهره بناء

708

اصول مدیریت بهره وری فراگیر و مزایای استفاده از آن  

زهره بناء

709

بهره وری نیروی انسانی 

زهره بناء

710

مفهوم بهره وری

زهره بناء

712

مقدمه‌ای بر ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی

بهبود خلیلی خمس

713

ارزیابی عملکرد

بهبود خلیلی خمس

714

ارزیابی عملکرد

بهبود خلیلی خمس

715

ازشیابی عملکرد کارکنان

بهبود خلیلی خمس

717

ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

بهبود خلیلی خمس

718

طراحی نظام جبران خدمت(حقوق و دستمزد) مبتنی بر شایستگی و عملکرد در کسب و کارهای متوسط و بزرگ

بهبود خلیلی خمس

719

مدیریت عملکرد و BSC

بهبود خلیلی خمس

720

مفاهیم و روش های ارزیابی

بهبود خلیلی خمس

721

ارزیابی عملکرد

بهبود خلیلی خمس

722

رفتار سازمانی (مبانی رفتار فردی)

محمد جلیلی

723

اخلاق کارو  ارزشهای سازمانی

محمد جلیلی

724

برای تحول

محمد جلیلی

725

رفتار سازمانی

محمد جلیلی

726

انگیزش

محمد جلیلی

727

رفتار سازمانی

محمد جلیلی

728

شخصیت

محمد جلیلی

729

تیم و گروه

محمد جلیلی

730

رفتار سازمانی پیشرفته

محمد جلیلی

731

ارتباطات

محمد جلیلی

733

نظامهای اداری و تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

734

نظامهای اداری تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

736

نظامهای اداری تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

737

نظامهای اداری تطیبقی موضوع : استرس

آسیه اسماعیل نژاد

738

نظامهای اداری و تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

739

نظامهای اداری و تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

740

مدیریت استرس در مواقع سخت و دشوار

آسیه اسماعیل نژاد

741

درس نظامهای اداری تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

742

نظامهای اداری تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

745

استرس، علاعم و تاثیرات آن بر افراد

آسیه اسماعیل نژاد

746

مدیریت عمومی

رضا نورائی

747

مدیریت زمان

رضا نورائی

748

استراتژی‌های شرکتی

رضا نورائی

749

هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی

رضا نورائی

750

مبانی سازمان و مدیریت

رضا نورائی

751

کارگاه آموزشی رهبری

رضا نورائی

752

مبانی سازمان و مدیریت

رضا نورائی

753

راهنمای عملی ارتباط استادمشاور- دانشجو

رضا نورائی

754

مبانی سازمان و مدیریت

رضا نورائی

755

مدیریت آموزشی – رویکردها

رضا نورائی

756

خودگردانی و خود سامانی

رضا نورائی

757

ارتباط

سارا مهرجو

758

ارتباط

سارا مهرجو

759

ارتباط

سارا مهرجو

760

ارتباط

سارا مهرجو

761

ارتباط

سارا مهرجو

762

ارتباط

سارا مهرجو

763

ارتباط

سارا مهرجو

764

ارتباط

سارا مهرجو

765

ارتباط

سارا مهرجو

767

مدیریت ارتباط سازمانی

مونس رضایی

768

ارتباط

مونس رضایی

769

ارتباطات سازمانی

مونس رضایی

770

دو استعاره بنیادین برای فهم ارتباطات

مونس رضایی

771

ارتباطات سازمانی

مونس رضایی

772

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت – ارتباطات

مونس رضایی

773

ارتباطات

مونس رضایی

774

مفهوم  ارتباطات

مونس رضایی

775

ارتباطات و توسعه

مونس رضایی

776

ارتباطات در سازمان

مونس رضایی

777

فرآیند عقلائی تعدیل شده درخط مشی گذاری عمومی

مریم بیک لری

778

مسائل و مشکلات اجرای خط مشی های عمومی

مریم بیک لری

779

فرآیند سازمانی خط مشی گذار ی عمومی

مریم بیک لری

780

فرآیند اقتضائی (Contingency ) خط مشی گذاری عمومی

مریم بیک لری

781

نقش قدرت درفرآیند خط مشی گذاری

مریم بیک لری

782

دیدگاههای ارزشی خط مشی گذاری عمومی

مریم بیک لری

783

مفاهیم و ویژگیهای خط مشی

مریم بیک لری

784

وزارت راه وترابری معاونت آموزش تحقیقات فن آوری  ارزیابی وهماهنگی نظامهای حمل ونقل

علی اکبر شاملو

785

مسجد

علی اکبر شاملو

786

گزارش عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج

علی اکبر شاملو

787

منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان

علی اکبر شاملو

788

سیستم اطلاعات عملیات عمرانی نظارت

علی اکبر شاملو

789

نظام های سلامت و هماهنگی

علی اکبر شاملو

790

مدیریت پرسنلی

علی اکبر شاملو

791

هماهنگی در مدیریت

علی اکبر شاملو

792

هماهنگس

علی اکبر شاملو

793

همکاری و هماهنگی بین عاملها

علی اکبر شاملو

794

نقشهای نوین رهبری در مدیریت

حمیدرضا میر دشتوان

795

اصول آموزش موثر

نسرین آزادسرو

796

آموزش الکنرونیکی

نسرین آزادسرو

797

آموزش کارکنان سازمانها

نسرین آزادسرو

798

تدوین فرایند آموزش برای مدیران

نسرین آزادسرو

799

توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی

نسرین آزادسرو

800

شیوه های آموزش

نسرین آزادسرو

801

کلیاتی درباره نظام آموزش و پرورش

نسرین آزادسرو

802

نظام آموزش کارکنان دولت

نسرین آزادسرو

803

نقش آموزش در بهسازی و توسعه نیروی انسانی

نسرین آزادسرو

804

نقش نهادهای اجتماعی – فرهنگی در آموزش و پرورش مدارس

نسرین آزادسرو

805

برنامه ریزی

امید آقایارلو

806

شخصیت

مریم موسوی نژاد

807

تیپ شخصیتی مدیرتان را بشناسید

مریم موسوی نژاد

808

شخصیت

مریم موسوی نژاد

809

شخصیت

مریم موسوی نژاد

810

نقش شخصیت در تصمیم گیری

مریم موسوی نژاد

811

شخصیت

مریم موسوی نژاد

812

روانشناسی شخصیت  مدیران و کارکنان

مریم موسوی نژاد

813

شخصیت

مریم موسوی نژاد

814

انواع شخصیت

مریم موسوی نژاد

815

نظریه رشد شخصیت

مریم موسوی نژاد

816

eServices

مجید زندی

817

معرفی فناوری اطلاعات، کاربردها، تاثیرات و دستاوردهای آن در جوامع امروزی

مجید زندی

818

سیستمهای اطلاعات مدیریت

مجید زندی

819

نگاهی دقیقتر به تکمیل اسناد اختراع

مجید زندی

820

سیستم های اطلاعات مدیریت

مجید زندی

821

روش تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی

مجید زندی

822

سیستم اطلاع رسانی پروژه های دفتر پژوهشهای کاربردی و فناوری (ساطع)

مجید زندی

823

آشنایی با پورتال‌های کتابخانه‌ای

مجید زندی

825

نقش استانداردسازی در توسعه صنعت انفورماتیک پزشکی

مجید زندی

826

مدیـریت صادرات و واردات

مجید زندی

827

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

مجید زندی

828

اصول برنامه ریزی

اسماعیل محمدی

829

مبانی برنامه ریزی

اسماعیل محمدی

830

برنامهریزی استراتژیک

اسماعیل محمدی

831

مراحل پیاده سازی راه حل برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation

اسماعیل محمدی

832

اصول و مبانی مدیریت در سازمان

مهدی محبوب

833

اصول برنامه ریزی

مهدی محبوب

834

وظایف مدیر

مهدی محبوب

835

سیرتکامل برنامه ریزی

مهدی محبوب

836

اصل و مبانی مدیریت

مهدی محبوب

837

سیستم های اطلاعات مدیریت

مهدی محبوب

838

سازمان و مدیریت

مهدی محبوب

839

برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

مهدی محبوب

840

برنامه ریزی

مهدی محبوب

841

برنامه ریزی استراژیک

مهدی محبوب

842

تصمیم گیری

الهه نوروزی

843

فرآیندهای تصمیم گیری

الهه نوروزی

844

مهمترین مفاهیم در مدل رفتاری تصمیم گیری سازمانی

الهه نوروزی

845

آفات تصمیم گیری

الهه نوروزی

846

9 روش برای تصمیم گیری درست

الهه نوروزی

847

تصمیم گیری

الهه نوروزی

848

تصمیم گیری سازمانی

الهه نوروزی

849

تصمیم گیری بعنوان یکی از مهارت های مدیریتی

الهه نوروزی

850

تصمیم گیری در مدیریت

الهه نوروزی

851

انواع ارتباط تصمیم گیری و ارتباط آن با سطوح مدیریت

الهه نوروزی

852

مدیریت پاداش

مهدی صوفیانی

853

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

مهدی صوفیانی

854

مبانی اعطاء پاداش کارکنان

مهدی صوفیانی

855

سیستم انگیزشی پاداش و تشویق در مدیریت منابع انسانی

مهدی صوفیانی

857

انواع پرداختهای تشویقی به کارکنان

مهدی صوفیانی

858

سیستم انگیزش و پاداش منابع انسانی

مهدی صوفیانی

859

بررسی تأثیر مکانیزم پاداش برعملکرد کارکنان

مهدی صوفیانی

860

بررسی سیستم های تشویقی و پاداش

مهدی صوفیانی

861

سیستم پاداش دهی به کارکنان

مهدی صوفیانی

862

مفهوم شناسی و سیستم های پاداش

مهدی صوفیانی

863

بکارگیری مدیریت استراتژیک در توسعه قابلیتهای سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

864

تاثیر رهبری تحول آفرین بر توسعه سازمان یادگیرنده

خدیجه جعفری کلهرودی

865

توانمندسازی و توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

866

توسعه سازمانی واستراتژی آن

خدیجه جعفری کلهرودی

867

عوامل موثر بر توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

868

فرهنگ توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

869

فناوری توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

870

کارآفرینی در ساختار سازمانی مناسب عامل توسعه سازمان

خدیجه جعفری کلهرودی

871

مراحل توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

872

نقش مشاوره مدیریت در توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

873

ویژگیهای توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

874

برنامه ریزی عملیاتی

سعید پهلوان زاده

875

برنامه ریزی استراتژیک

سعید پهلوان زاده

876

برنامه ریزی استراتژیک

سعید پهلوان زاده

877

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک،تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها

سعید پهلوان زاده

878

استراتژی سفری

سعید پهلوان زاده

879

برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک

سعید پهلوان زاده

880

برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

سعید پهلوان زاده

881

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

سعید پهلوان زاده

882

مفاهیم  برنامه ریزی

سعید پهلوان زاده

883

برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

سعید پهلوان زاده

884

روش شناسی چرخه حیات سیستم

رضا بهراد

885

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

رضا بهراد

886

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

رضا بهراد

887

تصمیم گیری

رضا بهراد

888

نقش شخصیت در تصمیم گیری

رضا بهراد

889

تصمیم گیری از روش پیش بینی

رضا بهراد

890

پایگاه داده و سیستم مدیریتی پایگاه داده

رضا بهراد

891

مهارت و توانایی برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران

علی علی شیروانی

892

نقش وتقویت ارتباطات در مدیریت

علی علی شیروانی

893

ارتباطات و مدیریت

علی علی شیروانی

894

روش های ارتباطات

علی علی شیروانی

895

روش های ارتباطات

علی علی شیروانی

896

فرمهای ارسال ارتباطات

علی علی شیروانی

897

فرمهای ارسال ارتباطات

علی علی شیروانی

898

فرمهای ارسال ارتباطات

علی علی شیروانی

899

7 مرحله برای کنارآمدن با افراد مشکل ساز

علی علی شیروانی

900

مدیریت و ارتباطات

علی علی شیروانی

901

الگوی اعضای تیم

مینا فراهانی

902

گروه و تیم

مینا فراهانی

903

مدیریت و برنامه ریزی در تیمهای ورزشی

مینا فراهانی

904

اصول و روش های کار تیمی

مینا فراهانی

905

مدیریت رفتار سازمانی

مینا فراهانی

906

مسابقه

مینا فراهانی

907

مدیریت رفتار سازمانی

مینا فراهانی

908

اسلاید شماره 908

مینا فراهانی

909

رفتار سازمانی

مینا فراهانی

911

طرح پیشنهادی برای نظارت در عملیات عمرانی

محمد صمد پور

912

مدل کنترل استراتژیک

محمد صمد پور

913

مبانی کنترل و نظارت و ارزشیابی

محمد صمد پور

914

نظارت بر اندازه گیری عملکرد

محمد صمد پور

915

بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی دراصل 44 قانون اساسی

محمد صمد پور

916

تأثیر نظارت در عملکرد معلمان

محمد صمد پور

917

کنترل و نظارت

محمد صمد پور

918

قوانین نظارت در خدمات دولتی

محمد صمد پور

919

سازماندهی و تشکیلات

امیرحسین اخباری زاده

920

تقسیم کار

آذر شمیمی ملکی

924

فرآیند رهبری استراتژیک

محسن محسنی پور

925

مدیریت و رهبری

محسن محسنی پور

926

مدل های رهبری

محسن محسنی پور

927

رهبری تغییر

محسن محسنی پور

928

رهبری کاریزماتیک

محسن محسنی پور

929

رهبری اثربخش

محسن محسنی پور

930

رهبری و هدایت

محسن محسنی پور

931

رهبری در مدیریت اسلامی

محسن محسنی پور

932

رهبری خدمت گذار

محسن محسنی پور

933

رهبری و سبک های رهبری چیست

محسن محسنی پور

934

نظارت و کنترل در مدیریت سازمان

علی پرش

935

اصول نظارت و کنترل

علی پرش

936

اصول نظارت و کنترل

علی پرش

937

نظارت و کنترل

علی پرش

938

نظارت و کنترل

علی پرش

939

نظارت و کنترل

علی پرش

940

کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت

علی پرش

941

کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت    

علی پرش

942

کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت    

علی پرش

943

کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت    

علی پرش

944

نظارت و کنترل

علی پرش

945

نظارت و کنترل

علی پرش

946

نظارت و کنترل

علی پرش

947

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

948

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

949

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

950

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

951

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

952

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

953

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

954

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

955

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

956

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

957

از سیاست کاری تا سیاسی کاری

روح اله جمالیان زاده

958

اصول و مبانی قدرت و سیاست

روح اله جمالیان زاده

959

سیاست در سازمان

روح اله جمالیان زاده

960

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

روح اله جمالیان زاده

961

قدرت، سیاست و رفتارهای سیاسی در سازمان

روح اله جمالیان زاده

962

قدرت و سیاست

روح اله جمالیان زاده

963

قدرت و سیاست

روح اله جمالیان زاده

964

قدرت و سیاست در سازمان

روح اله جمالیان زاده

965

قدرت و سیاست

روح اله جمالیان زاده

966

کنترل – قدرت

روح اله جمالیان زاده

967

تعارض و مذاکره و رفتار بین گروهی

سهیلا ربانی

968

تعارض و مذاکره

سهیلا ربانی

969

تعارض و مذاکره سازمانی

سهیلا ربانی

970

تعارض و مذاکره

سهیلا ربانی

971

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

سهیلا ربانی

972

تعارض، مذاکره و رفتار گروهی

سهیلا ربانی

973

مدیریت تعارض و مذاکره

سهیلا ربانی

974

تعارض و مذاکره

سهیلا ربانی

975

مدیریت تعارض و مذاکره

سهیلا ربانی

976

تعارض  و مذاکره

سهیلا ربانی

977

دیدگاه های متداول در برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

978

اولین رکن برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

979

برنامه ریزی موثر

رضوان طاهری فرد

980

برنامه جامع با برنامه استراتژیک

رضوان طاهری فرد

981

اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی

رضوان طاهری فرد

982

گامهای برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

983

موانع کلی تقکر و برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

984

آشنایی با مفهوم برنامه ریزی و سابقه برنامه ریزی در ایران

رضوان طاهری فرد

985

اصول و مبانی برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

986

انواع برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

987

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

988

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

989

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

990

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

991

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

992

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

993

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

994

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

995

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

996

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

997

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

998

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

999

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1000

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1001

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1002

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1003

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1004

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1005

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1006

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1007

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1008

مدیریت پاداش

محمد مردآور

1009

مفهوم شناسی و سیستم های پاداش

محمد مردآور

1010

سیستم پاداش دهی به کارکنان

محمد مردآور

1011

بررسی سیستمهای تشویثی و پاداش

محمد مردآور

1012

بررسی تاثیر مکانیزم پاداش بر عملکرد کارکنان

محمد مردآور

1013

سیستم انگیزش و پاداش منابع انسانی

محمد مردآور

1014

انواع پرداختهای تشویقی به کارکنان

محمد مردآور

1015

سیستم انگیزشی پاداش و تشویق در مدیریت منابع انسانی

محمد مردآور

1016

مبانی اعطاء پاداش کارکنان

محمد مردآور

1017

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

محمد مردآور

1018

فرایند مدیریت استراتژیک

سید عبدالله حسینی

1019

استراتژی

سید عبدالله حسینی

1020

نحوه استفاده از QFD در تدوین استراتژی های رقابتی تولید و عملیات

سید عبدالله حسینی

1021

استراتژی بازاریابی برای مرحله بلوغ و افول بازار

سید عبدالله حسینی

1022

BSC

سید عبدالله حسینی

1023

مدیریت بهای استراتژیک و کارت ارزیابی متوازن

سید عبدالله حسینی

1024

استراتژی رقابتی

سید عبدالله حسینی

1025

استراتژی اقیانوس آی و کارآفرینی

سید عبدالله حسینی

1026

انواع استراتژی

سید عبدالله حسینی

1027

استراتژی

سید عبدالله حسینی

1028

استراتژی بازاریابی

سید عبدالله حسینی

1029

برنامه ریزی استراتژیک

سید عبدالله حسینی

1030

استراتژی های متنوع سازی فعالیت های شرکت

سید عبدالله حسینی

1031

استراتژی در عمل

سید عبدالله حسینی

1032

استراتژیهای مطلوب

سید عبدالله حسینی

1033

پیش درآمدی بر استراتژی اقیانوس آبی

سید عبدالله حسینی

1034

استراتژی رقابتی

سید عبدالله حسینی

1035

کارگاه تدوین  استراتژی منابع انسانی براساس مدل نقاط مرجع استراتژیک

سید عبدالله حسینی

1036

مدیریت استراتژیک

سید عبدالله حسینی

1037

استراتژی های تجاری و بازاریابی

سید عبدالله حسینی

1038

فرهنگ سخن گفتن

صدرا جمشیدی

1039

فرهنگ سازی در دوران معاصر

صدرا جمشیدی

1040

اهمیت فرهنگ

صدرا جمشیدی

1041

کار فرهنگی

صدرا جمشیدی

1042

تاخر فرهنگی

صدرا جمشیدی

1043

تاثیر فرهنگ ایرانی در قاره آفریقا

صدرا جمشیدی

1044

تأثیر فرهنگی انقلاب اسلامی ایران برجهان

صدرا جمشیدی

1045

تأثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان

صدرا جمشیدی

1046

جریان شناسی دیپلماسی فرهنگی آمریکا در ایران

صدرا جمشیدی

1047

نظارت و کنترل

حجت اله فرهادی

1048

شیوه نامه فعالیت هیأت‌های نظارت و ارزیابی استانی

حجت اله فرهادی

1049

نظارت و کنترل در مدیریت سازمان

حجت اله فرهادی

1050

نظام نظارت وارزیابی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

حجت اله فرهادی

1051

مبانی کنترل و نظارت و ارزشیابی

حجت اله فرهادی

1052

نظارت

حجت اله فرهادی

1053

مدیریت دولتی – مدیریت نیروی انسانی

عبدالرضا اشتری

1057

جهانی شدن فرهنگ و واکنش های فرهنگی

صدرا جمشیدی

1058

نظریه های محتوایی و فرایندی انگیزش

مجتبی بابادی عکاشه

1060

انگیزش

مجتبی بابادی عکاشه

1064

انگیزش

مجتبی بابادی عکاشه

1065

هدایت و انگیزش

مجتبی بابادی عکاشه

1067

انگیزش

مجتبی بابادی عکاشه

1068

مهارتهای تصمیم گیری و حل خلاق مسئله

علیرضا پولادک

1069

درآمدی بر نظریه تصمیم گیری عملی

علیرضا پولادک

1070

تئوری های سازمان ومدیریت هربرت سایمون: رفتار اداری و تصمیم

علیرضا پولادک

1071

ارائه مقاله

علیرضا پولادک

1072

تصمیم گیری

علیرضا پولادک

1073

DECISION SUPPORT SYSTEM & CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM

علیرضا پولادک

1074

مقدمه‏ای بر علم مدیریت

علیرضا پولادک

1075

تکنیک های تصمیم گیری

علیرضا پولادک

1076

تصمیم گیری

علیرضا پولادک

1078

طبقه بندی عملیات در بودجه ایران

مهدیه باغبانی

1079

نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی

مهدیه باغبانی

1080

بودجه ‌بندی

مهدیه باغبانی

1081

بودجه ریزی عملیاتی

مهدیه باغبانی

1082

انواع طبقه بندی بودجه ای

مهدیه باغبانی

1083

تهیه وتنظیم وپیشنهادلایحه بودجه

مهدیه باغبانی

1084

بودجه بندی

مهدیه باغبانی

1085

بودجه بندی سرمایه ای

مهدیه باغبانی

1086

بودجه بندی سنتى

مهدیه باغبانی

1087

Planning

سعید جعفری

1088

برنامه ریزی استراتژیک

سعید جعفری

1089

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

سعید جعفری

1090

برنامه ریزی استراتژیک

سعید جعفری

1091

برنامه ریزی استراتژیک

سعید جعفری

1092

رابطه استراتژی و اثربخشی سازمانی

سعید جعفری

1093

تدوین ماموریت

سعید جعفری

1094

مدیریت استراتژیک

سعید جعفری

1095

مدیریت استراتژیک

سعید جعفری

1096

برنامه ریزی استراتژیک

سعید جعفری

1097

فرهنگ سازمانی

شهناز دوستی

1098

فرهنگ سازمانی

شهناز دوستی

1099

فرهنگ سازمانی

شهناز دوستی

1100

فرهنگ سازمانی

شهناز دوستی

1101

مدیریت فرهنگ سازمانی

شهناز دوستی

1102

فرهنگ

شهناز دوستی

1103

فرهنگ

شهناز دوستی

1104

هدف شرکت های موفق

شهناز دوستی

1105

مدیریت استراتژی

شهناز دوستی

1106

فرایند مدیریت استراتژیک

شهناز دوستی

1107

سازمان یادگیرنده

شهناز دوستی

دانلود متون مورد نیاز حلقه هامجموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

 

 

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

محموعه مقالات تربیتیمحموعه مقالات تربیتی

 

منابع و محتوای دوره مکمل مقدماتی سرگروهها


ضرورت تربیت دینی
تفاوت تربیت اسلامی با غربی – بهترین برنامه از سوی خالق انسان است – شکوفایی تمام استعدادهای انسانی – متن درس
دانلود فایل درس

 

جایگاه و اهمیت مسجد و روحانیت در شجره

– مقدمه – مسجد بهترین مکان برای تعاملات اجتماعی – مسجد بهترین مکان دوستیابی – نقش علما در شجره طیبه صالحین – متن درس
دانلود فایل درس

 

اصول راهنمایی و مشاوره
اهمیت راهنمایی در اسلام – راهنمای شایسته – انواع راهنمایی – تعریف – توجه به کرامت و شرافت ذاتی و اختیاری مراجعه کننده – آزادی و اختیار – راهنمایی بر اساس واقعیت و حق – تعامل – تعاون و همکاری مشاور و مراجعه کننده – متن درس
دانلود فایل درس

 

مشاوره و نقل تجربیات موفق۱
تاثیر مکان در نتیجه فعالیت – ویژگی های مسجد فعال و فعالان مسجدی از دیدگاه قرآن – ویژگی های مدیریت مسجد – مبانی کار تربیتی در مسجد – تاریخچه ی فعالیت ها – هیچ گاه به وضعیت فعلی راضی نشدن – محیط نو و تازه – تربیت در مسجد – کتابخانه ی مسجد – متن درس
دانلود فایل درس

مشاوره و نقل تجربیات موفق۲
منابع مالی مربی و امام جماعت – شکل گیری حلقه های تربیتی – آشنایی با جملات کلیدی قرآن – تحصیل،تهذیب،ورزش – ایتاء الزکات در مسجد – ارتباط متربیان مسجد با خانواده – متن درس
دانلود فایل درس

 

روش مدیریت و تعامل سرگروه در حوزه مأموریت

نقش سرگروه – مشکلات عدم شناسایی – تسلط سرگروه به اصول تربیتی و تعامل با مسئولان – برنامه ریزی همه جانبه – متن درس
دانلود فایل درس

 

مخاطب شناسی۱
مقدمه – ضرورت و فواید شناخت مخاطب – قلمروهای مخاطب شناسی۱ – قلمروهای مخاطب شناسی۲ – متن درس
دانلود فایل درس

 

مخاطب شناسی۲
روش های مخاطب شناسی۱ – روش های مخاطب شناسی۲ – متن درس

دانلود فایل درس

 

روش کلاس داری
مقدمه – ارتباط با مخاطبین – حرکات دست و صورت – عدم جذابیت در کلام – عدم تسلط سرگروه۱ – عدم تسلط سرگروه۲ – عدم تسلط سرگروه ۳ – سوال محوری – نکته ی پایانی – متن درس
دانلود فایل درس

 

مهارت گروه داری۱
مهارت برگزاری برنامه های جمعی – متن درس(۱ الی ۴) –

دانلود فایل درس

 

مهارت گروه داری۲
مهارت سخنوری در حلقه های تربیتی
مهارت گروه داری۳
عناصر صحبت های گروهی – حکایت و تمثیل – ارتباط گوینده و شنونده
مهارت گروه داری۴
چند تذکر مهم
روش جذاب سازی جلسه
مقدمه – روحیه و علاقه ی سرگروه به علم آموزی و هدایتگری – خلاقیت و ابتکار سرگروه – تنوع در بیان مسائل – استفاده از فنون فن بیان – سخن پایانی – متن درس

دانلود فایل درس

 

اصول و مبانی بصیرت افزایی۱
مقدمه – ضرورت – مفهوم شناسی – متن درس
دانلود فایل درس

 

اصول و مبانی بصیرت افزایی۲
اصول ومبانی بصیرت افزایی۱ – اصول و مبانی بصیرت افزایی ۲ – متن درس
دانلود فایل درس

 

روش های بصیرت افزایی۱
تقوای الهی – اطاعت از حجت زمان و شناخت مطالبات او – مطالعه و تدبیر در آیات قرآن و سنن الهی – مطالعه و شناخت سیره ی ائمه – شناخت و بینش برمبنای حق- اسلام شناسی و جهان بینی توحیدی – افزایش دانش و آگاهی و اطلاعات – دوری از دنیا گرایی و آلوده نشدن به مادیات دنیا – دشمن شناسی – مطالعه و مرور تاریخ و عبرت از آن – جریان شناسی فکری،سیاسی،اقتصادی – امر به معروف و نهی از منکر،عدم بی تفاوتی در جامعه – شناخت مراکز فتنه و افشای اهداف آن ها – پرهیز از احساسات و جو زدگی و اقدامات عجولانه و فاقد پشتوانه ی تحلیل جامع و منطقی – متن درس
دانلود فایل درس

 

روش های بصیرت افزایی۲
مطالعه ی وضعیت روز و شناخت زمان – ثبات قدم،صبر و استقامت – قانون محوری – دقت در نشانه ها و شواهد – شناخت اهل بصیرت و پیروی از ایشان – میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط – چند مثال تاریخی – متن درس
دانلود فایل درس

 

جنگ نرم
مقدمه – مفاهیم و تعریف۱ – مفاهیم و تعریف۲ – تفاوت جنگ نرم و سخت – متن درس
دانلود فایل درس

 

آشنایی با اندیشه امام۱
مقدمه – نسبت امام با انقلاب اسلامی – نسبت امام با مردم – نسبت امام با دین – اهمیت شناخت اندیشه امام – امام در زندگی فعلی حزب اللهی ها – بزرگی اندیشه امام – متن درس
دانلود فایل درس

 

آشنایی با اندیشه امام۲
امام، آینده انقلاب – امام، گذشته انقلاب – امام، شاخص انقلاب – میزان شناخت از امام در جامعه – الگوی تمام بسیجیان – چگونگی آشنایی با امام – متن درس
دانلود فایل درس

دانلود متون مورد نیاز حلقه ها(۱)

فایل ورد شامل سرفصل‌های مورد نیاز برای حلقه های صالحین (سطح:نوجوانان۲) پیشنهاد شده توسط معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین برای حلقه‌های صالحین بسیج

دریافت
حجم: ۶۸٫۱ کیلوبایت
توضیحات: بخل

دریافت
حجم: ۴۴۳ کیلوبایت
توضیحات: حسد

دریافت
حجم: ۶۹۸ کیلوبایت
توضیحات: حب دنیا

دریافت
حجم: ۱۸٫۹ کیلوبایت
توضیحات: کینه

دریافت
حجم: ۱۳۶ کیلوبایت
توضیحات: خودسازی اخلاقی

دریافت
حجم: ۱۴۳ کیلوبایت
توضیحات: پاکدامنی

دریافت
حجم: ۱۳۰ کیلوبایت
توضیحات: شجاعت

دریافت
حجم: ۳٫۸۲ مگابایت
توضیحات: ترس از خدا

daesh

دانلود فایل حقیقت داعش

tablighkoodak

پاورپوینت مربیگری کودک و نوجوان

ppsppt

پاور پوینت آموزش احکام نماز (اذان و اقامه، وضو، نماز و تیمم)

ordoo

راهنمای برگزاری اردو

theater

نمایشنامه طنز برای تئاتر

logo-adobe-pdf

راهنمای برگزاری اردو

word_icon

دانلود مجموعه مقالات تربیتی

word_icon

منابع و محتوای دوره مکمل مقدماتی سرگروهها

ppsppt

پاورپوینت راهنمای تشکیل حلقه

word_icon

دانلود فایل دوره تخصصی راهبردهای رهبری

word_icon

دانلود متون مورد نیاز حلقه ها(۱)

ppsppt

هفت قدم تا ساخت بهترین پاورپوینت

logo-adobe-pdf

جزوه روش کلاس داری حجه الاسلام راستگو

logo-adobe-pdf

حفاظت شده: فایل پرسش و پاسخ از محضر “استاد جاودان” پیرامون مسائل تربیتی و فرهنگی

ppsppt

آموزش خبر نویسی + کتاب و پاورپوینت

wordbasirati

۲ فایل – جنگ نرم و بصیرت افزایی

daesh

دانلود فایل حقیقت داعش

tablighkoodak

پاورپوینت مربیگری کودک و نوجوان

sms2

پیامک های مذهبی

agha51

بسته شعر و پیامک با موضوع امام خامنه ای

ppsppt

پاور پوینت آموزش احکام نماز (اذان و اقامه، وضو، نماز و تیمم)

pesalidayi

تیم منتخب جهان با مربی گری علی دایی در برابر تیم ملی اسرائیل!!

filmdefaa

مجموعه فیلم سینمایی دفاع مقدس

بسته ویژه راهیان نور

بسته ویژه راهیان نور

هر آنچه که برای خوب برگزار کردن یک اردوی راهیان نور نیاز دارید...
ordoo

راهنمای برگزاری اردو

sms2

پیامک های تربیتی شهید مطهری

sorood

سرود انقلابی / خط خورشید

sorood

سرود انقلابی/ نسل انقلاب

sorood

سرود : سرفراز باشی میهن من

theater

نمایشنامه طنز برای تئاتر

panahian-450x300

دانش آموز انقلابی | استاد پناهیان (صوت)

smsmahvareh-500x251

پیامک با موضوع آسیب‌ها و تهدیدات ماهواره برای ارسال

logo-adobe-pdf

راهنمای برگزاری اردو

word_icon

دانلود مجموعه مقالات تربیتی

azadarihalgheh-389x300

عزاداری و سینه زنی حلقه + تعریف متین از داستان عاشورا (کلیپ)

word_icon

منابع و محتوای دوره مکمل مقدماتی سرگروهها

ppsppt

پاورپوینت راهنمای تشکیل حلقه

word_icon

دانلود فایل دوره تخصصی راهبردهای رهبری

word_icon

دانلود متون مورد نیاز حلقه ها(۱)

ppsppt

هفت قدم تا ساخت بهترین پاورپوینت

logo-adobe-pdf

جزوه روش کلاس داری حجه الاسلام راستگو

logo-adobe-pdf

حفاظت شده: فایل پرسش و پاسخ از محضر “استاد جاودان” پیرامون مسائل تربیتی و فرهنگی

ppsppt

آموزش خبر نویسی + کتاب و پاورپوینت

wordbasirati

۲ فایل – جنگ نرم و بصیرت افزایی

bikhavas

مجموعه تصویری «بی‌خواص»

ahangpishvaz

کد پیشواز های مقام معظم رهبری

blog2

قالب وبلاگ- موضوع صالحین

logo-adobe-pdf

جزوه روش کلاس داری حجه الاسلام راستگو

logo-adobe-pdf

حفاظت شده: فایل پرسش و پاسخ از محضر “استاد جاودان” پیرامون مسائل تربیتی و فرهنگی

ppsppt

آموزش خبر نویسی + کتاب و پاورپوینت

wordbasirati

۲ فایل – جنگ نرم و بصیرت افزایی

bikhavas

مجموعه تصویری «بی‌خواص»

ahangpishvaz

کد پیشواز های مقام معظم رهبری

blog2

قالب وبلاگ- موضوع صالحین

http://www.salehinonline.ir/

چکیده سخنرانی دکتر شاه محمد پور

 پیرامون روانشناسی جذب دانش آموزان به مسجد

دریافت
حجم: 2.75 مگابایت
توضیحات: فرمتpdf


طرح شهید بهشتی

جوانی فرصت تکرار ناشدنی ای برای انسان است. سن جوانی سن تثبیت سبک زندگی انسان است. در این سن انسان آینده، هدف و سبک رفتاری خود را مشخص می کند. رفتارهایی که از جوان سر می زند ثمره دو دهه تربیت اوست. جوانی سن شروع تربیت نیست، به معنای دیگر، سن تغییر شناخت و رفتار نیست بلکه سن پرورش و رشد خصلت های تثبیت شده خود اوست.

علاوه بر نکته فوق در یک بررسی آسیب شناسانه فعالیت های تربیتی به وضوح می بینیم، نوجوان به محض ورود به سن جوانی، اگر نتوانست خود را دخیل در فعالیت های مسجد کند، کم کم به فراموشی سپرده می شود. غالباً دانشجویان و افرادی که به بازار کار وارد می شوند در این سن خطیر پس از طی سالها حضور در گروه های مسجدی، توفیق حضور در برنامه ها و اتصال به مسجد را ندارند. جوان در سن حساسی از لحاظ رفتاری است یعنی سالها مربیان تربیتی زحمت می کشند تا نوجوان این مرحله حساس بلوغ و نوجوانی خود را طی کرده و به مرحله ثبوت مذهبی برسد اما به محض ایجاد مشغله تحصیل و شغل و عدم مسئولیت در مسجد، این جوان دقیقاً در لحظه ای که نیاز به اتصال به مسجد و برنامه های دینی دارد، از مسجد جدا می شود. لذا ضرورت ایجاب می کند که فکر و طرحی برای جوانان 19-25 سال مسجدی شود تا بتوان نگاه مستقل و ویژه ای جهت انتقال معارف و مسائل تربیتی آموزشی به آنها داشت.

علاوه بر این نباید به جوانانی که مسئولیتی تربیتی اجرایی در مسجد به عهده می گیرند نگاه ابزاری داشت. یعنی این افراد وسیله ای هستند تا نوجوانان بیشتری به مسجد بیاید. این نگاه یک نگاه ناقص تربیتی است. چرا که این نگاه منجر می شود به این مطلب که من مربی به اندازه ای به ایشان محتوا بدهم که نیاز نوجوانان تحت نظر ایشان است و این افراد دیگر بهره ای از معارفی که خود در این سن به آنها نیاز دارند نمی برند. لذا لازم است طرح و برنامه ای مستقلاً به این جوانان عزیز تنظیم گردد.کتابچه حاضر مروری است بر چرایی و چگونگی برگزاری اردوهای تربیتی که باعنایت به آثار مکتوب دراین موضوع و نیزت جارب عملی برگزارکنندگان اردوهای تربیتی .


عنوان: روش برگزاری اردوی تربیتی
حجم: 367 کیلوبایت
فرمت: pdf


مسابقه تفسیر سوره مبارکه فجر
قابل اجرا در سطح نوجوانان و جوانان
مسابقه شامل یک جزوه 16 صفحه ای از تفسیر سوره مبارک فجر است که مزبیان می توانند بسته به سطح گروه آن را ویرایش و همراه سوالات مسابقه در اختیار متربیان قرار دهند. جهت دهی برنامه ها و کلاس های قرآنی ، سخنرانی های هیئت ،مباحث حلقه ها و ... با تفاسیر و معانی سوره مبارک فجر در طول مدت برگزاری مسابقه می تواند در درک بیشتر مفاهیم این سوره موثر باشد.

دانلود فایل pdf منابع ، سوالات و پاسخنامه


نرم افزار تقویم دکستاپی صالحین که به همت شجره طیبه صالحین سپاه تهران تهیه شده است.


دریافت
عنوان: تقویم صالحین
حجم: 72.9 مگابایت


پاورپوینت “ نکات جالب قرآن ” ویژه جلسات قرآنی حلقه ها


دریافت
عنوان: پاورپوینت قرآنی صالحین
حجم: 188 کیلوبایت

پاور پوینت آموزش  اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم جهت استفاده سرگروه های محترم در حلقه های صالحین آماده شده است.


دریافت
عنوان: پاورپوینت آموزشی صالحین
حجم: 2.27 مگابایت


تعدادی سوال تستی پیرامون موضوع احکام برای برگزاری مسابقات احکام که به همت سایت طریق الصالحین تهیه شده است.


دریافت
عنوان: سوالات احکام تستی
حجم: 17.6 کیلوبایت


سرفصل های آسیب شناسی تربیتی:
فصل اول: آسیب های  تربیتی متربی
فصل دوم:  آسیبهای تربیتی سرگروه
فصل سوم:  آسیبهای تربیتی مربی
فصل چهارم: آسیبهای تربیتی حلقه
 فصل پنجم: آسیبهای تربیتی ناظر به فضای عمومی

دریافت
حجم: 2.74 مگابایت
فرمت:PDF
توضیحات: آسیب شناسی تربیتی

درس هایی آموزنده از زندگی شهید رجایی
برای جوانان و نوجوانان

دریافت
حجم: 392 کیلوبایت
pdf

شجره طیبه صالحین


  •   502 کیلوبایت
  • فرمت            doc

در مورد حجه الاسلام راستگو:

محمد حسن راستگو در سال ۱۳۳۲ هجری شمسی در شهر مشهد به دنیا آمد. او در سال دوم دبیرستان به حوزه علمیه مشهد وارد و سطح را در مشهد و تتمه سطح و دروس خارج حوزه را در قم گذراند او مبتکر برنامه ویژه تعلیم و تربیت کودکان ونوجوانان به صورت کلاس، اردو، دروس کلاسیک برای مربیان پرورشی، مراکز تربیت معلم، حوزه های علمیه و صدا وسیمای جمهوری اسلامی است (برنامه های بازی با کلمات، راز دایره ها  و غیره )عنوان: کتب شهید مطهری
حجم: 13 مگابایت

یک پاور پوینت زیبا با عنوان "چشمان زیبا" با موضوع چشم پاکی که برای طرح جلسات حلقه های دوره راهنمایی به بالا بسیار آموزنده و مفید است.

این مجموعه کاری است از طلاب سفیران هدایت دشتستانعنوان: چشمان زیبا
حجم: 1.77 مگابایت

فرمت:ppsx (پاور پوینت)


جنگ نرم

جنگ نرم

مبانی ؛ ابزارها ؛ شگردها و راه های مقابله


دریافت
عنوان: جنگ نرم
حجم: 606 کیلوبایت
توضیحات: مبانی،ابزار ها،شگردها و راه های مقابله


منبع:kheibar.netشجره طیبه صالحین

درسهایی از قرآن با موضوع شیوه های تربیت

تاریخ پخش برنامه: 19-02-92

مدت زمان برنامه:30دقیقه

نوع وفرمت فایل:صوتی-mp3


دریافت


جزوه مدیریت تغییر یکی از کاربردی‌ترین جزوه‌هاست که به فرد می‌آموزد که هر تغییر چه مراحلی دارد و فرد باید چه اقداماتی را انجام دهد. این جزوه برای تمامی سطوح صالحین مخصوصا مسئول طرح کاراست و البته به گونه‌ای تنظیم گردیده است که برای زندگانی روزمره نیز کاربرد فراوانی دارد.

این جزوه فارغ از بحث سازمان و تشکیلات به چرخه و روند طبیعی تغییر پرداخته است و برای همین تمامی تغییرات در زندگی، سازمان، اجتماع را شامل می‌گردد.

                       جهت دریافت جزوه مدیریت تغییر به صورت pdf روی لینک زیر کلیک کنید.                

                                                         دریافت
                                               عنوان: جزوه مدیریت تغییر
                                                  حجم: 4.03 مگابایتدانلود جزوات آموزشی ویژه مربیان و سرگروه ها در قالب pdfبرای تسهیل در دانلود؛ جزوات به دو صورت یک جا و جداگانه قرار داده شده است.

آنچه یک مربی باید بداند(دانلود یک جای تمام فایل ها)
(حجم 19 مگابایت): لینک کمکی


آنچه یک سرگروه باید بداند(دانلود یک جای تمام فایل ها)
(
حجم 53 مگابایت):لینک کمکی

*******************************************************************
آنچه یک مربی باید بداند(دانلود جداگانه فایل ها):
دریافت
حجم: 638 کیلوبایت
توضیحات: تشریح مختصر صالحین

دریافت
حجم: 3.95 مگابایت
توضیحات: آشنایی با صالحین

دریافت
حجم: 1.29 مگابایت
توضیحات: آسیب شناسی صالحین

دریافت
حجم: 2.49 مگابایت
توضیحات: آسیب شناسی تربیتی

دریافت
حجم: 1.19 مگابایت
توضیحات: کتاب احیای تفکر اسلامی

دریافت
حجم: 9.3 مگابایت
توضیحات: راهنمای مربیان صالحین

آنچه یک سرگروه باید بداند(دانلود جداگانه فایل ها):

دوره مقدماتی:

دریافت
حجم: 674 کیلوبایت
توضیحات: کلیات شجره طیبه صالحین

دریافت
حجم: 906 کیلوبایت
توضیحات: آشنایی با ساختار گروه

*************
دریافت
حجم: 4.2 مگابایت
توضیحات: ویژگی های سرگروه

دریافت
حجم: 830 کیلوبایت
توضیحات: وظایف سرگروه

دریافت
حجم: 2.25 مگابایت
توضیحات: راهنمای سرگروه 1

دریافت
حجم: 14.8 مگابایت
توضیحات: راهنمای سرگروه 2

*************
دریافت
حجم: 1.5 مگابایت
توضیحات: تعریف اردو صالحین
دریافت
حجم: 330 کیلوبایت
توضیحات: روش برگزاری اردو


دوره تکمیلی:

دریافت
حجم: 6.98 مگابایت
توضیحات: انگیزه سازی

دریافت
حجم: 1.45 مگابایت
توضیحات: کادر سازی

دریافت
حجم: 267 کیلوبایت
توضیحات: مخاطب شناسی

دریافت
حجم: 1.78 مگابایت
توضیحات: کیفی سازی حلقه ها

دریافت
حجم: 1.59 مگابایت
توضیحات: مدیریت حلقه ها

دریافت
حجم: 363 کیلوبایت
توضیحات: مشاوره و هم اندیشی

دریافت
حجم: 1010 کیلوبایت
توضیحات: فرآیند رشد و سازماندهی

دریافت
حجم: 370 کیلوبایت
توضیحات: جزوه تکمیلی رشد

دریافت
حجم: 3.38 مگابایت
توضیحات: نظم،رشد و سازماندهی

دریافت
حجم: 10.1 مگابایت
توضیحات: مراحل تثبیت


دانلود هفت کتاب با موضوع اخلاق و تربیت ویژه موبایل

با فرمت های جاوا ، اندروید و pdf

1.تربیت از دیدگاه امام سجاد علیه السلام

2.روشهای تربیتی از دیدگاه امام هادی (ع)

3.تعلیم و تربیت در عصر ظهور

4.حکمت عملی یا اخلاق مرتضوی

5.تحلیلی تربیتی بر روابط دختر وپسر در ایران

6.قصه‏ هاى تربیتى‏

7.تربیت اسلامی با تاکید بر دیدگاه های امام خمینی(ره)

دانلود در ادامه مطلب


دانلود نرم افزار راهنمای سرگروه ویژه موبایل


دریافت
عنوان: نرم افزار راهنمای سرگروه
حجم: 463 کیلوبایتدر راستای افزایش سواد رسانه‌ای و آموزش رسانه‌ای شجره طیبه صالحین، کارگروه فضای مجازی گروه فرهنگ و ارتباطات مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی دانشگاه امام حسین علیه‌السلام با همکاری پایگاه اطلاع‌رسانی شجره طیبه صالحین، جزوه آموزشی مساله‌محور و کاربردی برای آموزش تولید نشریه متناسب با نیازهای بسیجیان پایگاه‌ها را تنظیم کرده و به طور اختصاصی در اختیار صالحین قرار داده است. مثال‌های ملموس، تمرین‌های کاربردی، اختصار و نگارش با نثر روان و قابل فهم برای عموم از ویژگی‌های این جزوه است
 دریافت فایل دوره تخصصی مهارت های سرگروه با فرمت pdf در یک فایل zip


دریافت
عنوان: دوره تخصص مهارت های سرگروه
حجم: 6.16 مگابایتدانلود فایل مقدمات بصیرت افزایی با فرمتpdf در یک فایل zip

دریافت
عنوان: مقدمات بصیرت افزایی
حجم: 5.77 مگابایتدانلود فایل "تربیت دینی؛چرا و چگونه؟" با فرمتpdf در یک فایل zip

دریافت
عنوان: تربیت دینی؛چرا و چگونه؟
حجم: 2.28 مگابایت


دانلود فایل دوره تخصصی کلیات فعالیت در شجره طیبه صالحین با فرمتpdf در یک فایل zip

دریافت
عنوان: کلیات فعالیت در شجره طیبه صالحین
حجم: 2.75 مگابایت


دانلود دانلود نشریه سراج منیر در حوزه نقد جریان سلفیه و وهابیت


معرفی

این نشریه توسط موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل بیت(ع) تهیه و تنظیم شده است . و حاوی مطالب ارزنده ای در حوزه نقد جریان سلفیه و وهابیت می باشد.

لطفا برای دانلود بر روی عکس نشریه کلیک کنید

*تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام
*سلفیه در دوران معاصر/ در مصاحبه با استاد محمدجواد صاحبی
*حکم الصلاة فی مساجد الشیعة/ آیة الله العظمی جعفر السبحانی(دامت برکاته)
*تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه/ قادر سعادتی*
*
ندای غیراللّه از دیدگاه علمای دیوبندیه/ محمدباقر حیدری‌نسب
*توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب/ مجید فاطمی‌نژاد
*بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه درباره زیارت قبور/عبدالمحمد شریفات
*بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی الله دهلوی در مسئله شرک/ علی ملّاموسی میبدی
*سلسله گزارش‌هایی از آثار اهل سنت در نقد افکار وهابیت (10)
*گزارش کتاب «سیف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» / قادر سعادتی

http://alwahabiyah.com/upload/SoftwareImg/2014816165621560.jpg

*وهابیت و سیاست استعمار
*علل و عوامل سیاسی برآمدن وهابیت در اسناد امپراتوی عثمانی
در مصاحبه با سید علی موجانی
*برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب/ مجید فاطمی نژاد
*تأثّر عالم از شهادت امام حسین(علیه السلام)از دیدگاه اهل‌سنت و نقد وبررسی دیدگاه ابن‌تیمیه/ قادر سعادتی
*بررسی و نقد دیدگاه ابن‌تیمیه درباره امام مهدی/ وحید خورشیدی
*توسل در سیره انبیا  از دیدگاه اهل‌سنت/ سید عنایت الله کاظمی
*علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب/ پیام عبدالملکی
*روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود/ سید علی موسوی
*سلسله گزارش‌هایی از آثار اهل‌سنّت در نقد افکار وهابیت 9
*گزارش کتاب «اتحاف الزائر و إطراف المقیم للسائر»/ مهدی فرمانیان
*گزارشی از کتاب «تقاریر نجد»/ ابوالفضل قاسمی

http://alwahabiyah.com/upload/SoftwareImg/201458162059332.jpg

*بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین
*افترائات وهابیت علیه شیعه /در مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین توحیدی
*نقدی بر تردیدهای سلفیان در باب شهادت امام حسن مجتبی (ع) /محسن افضل آبادی
*تناقضات ابن‌عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین /حسین قاضی‌زاده
*جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب /احمد کوثری (باغچقی)
*نقد دیدگاه ابنتیمیه در شأن نزول آیه مباهله /علی ملاموسی میبدی
*نقد و بررسی روش‌های جدلی ابن‌تیمیه در «منهاجالسنه» /مجید فاطمی‌نژاد
*سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفیگری /علیرضا میرزایی
*سلسله گزارش‌هایی از آثار اهل‌سنّت در نقد افکار وهابیت (8)
*گزارش کتاب «الصارم المسلول علی من انکر التسمیة بعبد النبی و عبدالرسول» /مهدی فرمانیان
*گزارشی از کتاب‌های نشر مشعر در مناظرات، قرآن کریم، صحابه و ...

http://alwahabiyah.com/upload/SoftwareImg/201439171953780.jpg

*وحدت؛ راه‌ حل برون‌ رفت جهان اسلام از معضلات
*مناهج وهابیت و شیعه در نقد یکدیگر
*مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجارزادگان
*توسل در سیره پیامبر اکرم(ص)/ سید عباس موسوی
*توسل و شفاعت از نگاه دیوبندیه/ محمد طاهر رفیعی
*نقد نظر ابن‌تیمیه درباره حدیث «یافاطمه انّ اللّه یغضب لغضبک»/ قادر سعادتی
*ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک گفتمان تکفیر/ دکتر معمّر اَسَن/ مترجم: محمد مرادی
*تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت‌ها/ محمد ابراهیم‌نژاد
*دیدار مسئولین و دانش‌پژوهان مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت: با آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)
*
سلسله گزارش‌هایی از آثار اهل‌سنّت در نقد افکار وهابیت (7)
*
گزارشی از کتاب «الردّ علی مَن کفّر اهل الریاض...»/ مهدی فرمانیان
*گزارشی انتقادی از کتاب  «وهابیت در جهان اسلام پس از 11 سپتامبر»/ میثم صفری
*گزارشی از کتاب‌های نشر مشعر  در توسل، تبرّک و

http://alwahabiyah.com/upload/SoftwareImg/201439171654848.jpg

*درنگی در نظریه توسّل
*مشروعیت توسّل در مصاحبه با استاد رضوانی
*توسل در سیره اهل بیت:/مجید حیدری آذر
*تضاد عقاید احناف با وهابیت درموضوع توسل/ محمدباقر حیدری‌نسب
*سماع موتی و رابطه آن  با توسل به ارواح اولیای الهی/صادق مصلحی
*بررسی دیدگاه وهابیان درباره  توسل سلف به پیامبر پس از حیات/محسن عبدالملکی
*مسئله توسل به اموات  با نگاهی به آیه 22 سوره مبارکه فاطر/کریمه قوی‌دست
*سلسله گزارش‌هایی از آثار اهل ‌سنّت در نقد افکار وهابیت (6)
*گزارشی از کتاب «محقُ التَقَوّل فی مسألة التوسّل» تألیف محمد زاهد
کوثری/ مهدی فرمانیان
*کتاب‌شناسی توسل/ اباذر نصر اصفهانی

http://alwahabiyah.com/upload/SoftwareImg/201439171349472.jpg

*وهابیان و اتهام به‌کلینی درباره تحریف قرآن/اسدالله رضایی
*تحریف‌های ابن‌تیمیه از واقعه عاشورا/محمّد صحتی سردرودی
*ردّنظروهابیت ازسوی اهل‌سنت درحرمت زیارت قبور/حبیب عباسی
*نقد و بررسی اندیشه‌های دهلوی/محمد طاهر رفیعی
*اندیشمندان حنفی و  کژاندیشی‌های ابن‌تیمیه/محسن افضل آبادی
*بررسی حدیث‌«قرن‌الشیطان» ازدیدگاه‌علمای اهل‌سنت/حسن‌حسینعلی
*تحقیقی درباره رابطه ذهبی و ابن‌تیمیه/حامد  محمدیان خراسانی
*نقد و بررسی کتاب «مجموعة التوحید»/ حسین رجبی
*نقدی بر کتاب  «التبرک المشروع و التبرک الممنوع»/روح الله فروغی
*نقد و بررسی کتاب  «زیارة القبور والإستنجاد بالمقبور»/قادر سعادتی
*اهمیـت پرداختـن به‌مسـائل وشبهــات وهابیان/آیت الله میلانی(دامت برکاته)
*ترفندهای‌وهابیت درمناظره/شیخ علی آل محسن
*انگلستان و ظهور وهابیت و آل‌سعود/عبدالله محمد سندی، رضاطاهری
*سلسله گزارش‌هایی از آثار اهل سنّت در نقد افکار وهابیت (5)؛
گزارشی از کتاب الجوهر المنظم ‌فی ‌زیارة قبر الشریف النبوی ‌المکرم/ پیام عبدالملکی
 *معرفـی آثــار منتشــر شده علمای اهل سنت در سده 12 و 13 قمری در نقد
*فرقه وهابیت/اباذر نصر اصفهانی
 *گزارشی‌ازکتاب «پاسخ‌جوان‌شیعی‌به‌پرسشهای‌وهابیان»/احمد ربیعی‌فر
*گزارشی از سایت/علی مرتضوی‌نیا

http://alwahabiyah.com/upload/SoftwareImg/20143917718645.jpg

*فتنه نجد
*وهابیان و توحید در اسما و صفات/علی ربانی گلپایگانی
*نقد دیدگاه ابن‌عبدالوهاب از کتاب مجموعة التوحید/حسین رجبی
*کتاب الصواعق، نقدها و   پاسخ‌ها/محمد علی موحدی پور
*محمد بن‌عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او /احمد ابراهیمی
*بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت / اکبر اسدعلیزاده
*وهابیان و تحریف قرآن کریم / اسدالله رضایی
*نقد دیدگاه وهابیان درباره حدیث سفینه /حامد محمدیان خراسانی
*تقیه و رویکرد وهابیت به آن /محمد ابراهیم‌نژاد
*وهابیت در سراشیبی سقوط  / عصام العماد
*سلسله گزارش‌هایی از آثار اهل سنّت در نقد افکار وهابیت (4)؛
گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام /مهدی فرمانیان
*کتابشناسی تکفیر /اباذر نصر اصفهانی
*گزارش از سایت /علی مرتضوی نیا
*پرسش‌ها و پاسخ‌ها/مجتبی آقامیرزا

http://alwahabiyah.com/upload/SoftwareImg/20143917427809.jpg

*قبیله بدعت
*پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دامت‌برکاته)  به یک نویسنده وهابی
*بررسی دیدگاه محمد بن عبدالوهاب درباره شرک و مشرک/حسین رجبی
*استراتژی انحرافی ابن­تیمیه در تفسیر آیات قرآن/ مجید حیدری
*شگرد ابن‌تیمیه در انکار فضائل امام امیرالمؤمنین 7/سید ابوالفضل ایرانی
*جایگاه توحید در زیارتنامه‌های اهل‌بیت:/محمد کاظمی
*شیعه و تحریف‌‌ناپذیری قرآن/اسدالله رضایی
*اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه/مولوی عبدالخبیر صمدانی‌فر
*سلسله گزارش‌هایی از آثار اهل سنت در نقد افکار وهابیت (3)؛
گزارش کتاب الصواعق الالهیة فی الرد علی الوهابیة/مهدی فرمانیان
*گزارش از مرکز ملی پاسخگویی/مرکز ملی پاسخگویی
*معرفی کتاب پاسخ به شبهات /احمد ربیعی‌فر
*اثر الوهابیة فی انحطاط الحضارة الاسلامیّة/شاکر ساعدی
*مناقشة نقد الوهابیّة لروایات فضائل النبی(ص)/سید حکمت موسوی
*مسح علاقة التوسل مع التوحید و الشرک/محمود حسین زاده خراسانی

http://alwahabiyah.com/upload/SoftwareImg/20143917427809.jpg

*قبیله انحراف
*بررسی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت / محمد طاهر رفیعی
*بربهاری از کهن‌ترین تئوریسین‌های وهابیت / محسن نبی‌نژاد
*سلفیه درباری / احمد ربیعی‌فر
*علمای شافعی و ابن‌تیمیه / حبیب عباسی
*مصحف امام امیرالمؤمنین علی(ع) حقیقت یا توهّم؟ / اسدالله رضایی
*وهابیت و تحریف میراث‌های علمی / رحمت‌الله ضیائی
*جریان‌های درون وهابیت / سید مهدی علیزاده ‌موسوی
*سلسله گزارش‌هایی از آثار اهل‌سنّت در نقد افکار وهابیت(2)؛
گزراش کتاب وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفی / مهدی فرمانیان
*کتاب‌شناسی شفاعت/ اباذر نصراصفهانی
*پاسخ‌گویی مجازی / علی‌مرتضوی‌نیا
*پرسش و پاسخ / سید محسن مهرحسینی
*التشبیه و التجسیم عند ابن تیمیة / آیت الله العظمی جعفر سبحانی (دامت برکاته)
*نماذج من فتن ابن تیمیة و مواقف العلماء منها / سید حسن آل مجدد
*ویل لهذه المفاهیم(2) / فیصل العلیاوی

*گزارش دیدار اعضای موسسه دار الإعلام لمدرسة أهل البیت(ع) با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دام ظله) 
*رابطه وهابیت و مذاهب اسلامی/حسین رجبی
*جایگاه ابن تیمیه در علم حدیث و رجال
با نگاهی به کتاب منهاج السنه/ سید حسن آل‌مجدد
*سلفیه و امواج بیداری اسلامی/ احمد ربیعی‌فر
*دیدگاه وهابیت درباره حد و مکان برای خداوند
و نقد و بررسی آن/ رحمت‌الله ضیائی
*توحید و شرک در نجد قبل از ظهور
محمد بن عبدالوهاب/ محمدعلی موحدی­پور
*اجتهاد از نگاه وهابیون/ حامد محمدیان خراسانی
*وهابیت و آل سعود
از دیدگاه امام خمینی(ر)/حبیب عباسی 
*دراسة حول عقائد ابن تیمیة/ روح­ الله فروغی
*کتاب شفاء السقام فی زیارة خیر الأنام/ مهدی فرمانیان
*سنگرهای نبرد نرم/ احمد ربیعی‌فر
*پرسش و پاسخ/ حسین رجبی

http://alwahabiyah.com/upload/SoftwareImg/201439164954736.jpg

 

*نامه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  به مفتی عربستان (عبدالعزیز آل الشیخ)
*اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان مذاهب (حسین رجبی)  
*آیه ­ی تطهیر از دیدگاه سلفیه (حسن اسکندری) 
*سازمان کنفرانس اسلامی
و نقش آن درگسترش وهابیت (حسن اسکندری)   
*انتقادات ابن‌تیمیه بر آیه ولایت (روح الله فروغی)  
*فدک از پیامبر(ص) تا خلافت (مجید جعفرپور) 
*نگاهی به زندگی بنیان‌گذار وهابیت (محمدعلی موحدی‌پور) 
*نقدی بر مصاحبه حجة الاسلام والمسلمین حسینی قزوینی 
*مصاحبه با حجة الاسلام والمسلمین غیب غلامی 
*الهجوم علی بیت الزهراء(س) (السید خلیل الشوکی)
*ویل لهذه المفاهیم! (فیصل العلیاوی)
*کتابشناسی وهابیت (محمد علی موحدی پور)
*بازشناسی عرصه­ های نبرد نرم (سید سلمان هاشمی)
*پاسخ به شبهات (سید سلمان هاشمی)

 

http://alwahabiyah.com/upload/SoftwareImg/20143916371755.jpg

 

*مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین حسینی قزوینی
*ضرورت های نقد وهابیت
*پیامبر وهابیت
*جنگ نرم
*معرفی کتابخانه تخصصی وهابیت
*معرفی کتاب

 

Des c r i p tion: http://alwahabiyah.com/upload/SoftwareImg/201439163118399.jpg

  وهابیت در یک نگاه >

نظری بر تاریخ وهابیت
وهابیت فرقه‌ای است که با گذشت حدود سه قرن از پیدایش آن، بسیاری از ممالک اسلامی و به خصوص مرکز پیدایش اسلام، سرزمین حجاز را تحت تأثیر خود در آورده است. کتاب حاضر تاریخ وهابیت را به شیوه‌ای خاص مرور می‌کند. عقاید وهابیت و بحث کلامی آن به صورت مختصر و گ...
نویسنده :زهرا مسجد جامعی کلیدواژه : وهابیت، تاریخچه وهابیت , حجاز , اعتقادات وهابیت , محمد بن عبدالوهاب , ابن تیمیه , ال سعودتاریخ درج : 1393/05/22
وهابی گری
در حدود دو سده پیش شخصی از سرزمین مسیلمه و از قبیله سجاح بدعتی تازه نهاد و به مبارزه با امت رسول خدا (ص) پرداخت. او وطرفدارانش با استناد به روایاتی که ربطی به ادعاهایش هم نداشت سایر مسلمانان را کافر و بدعت گذار نام نهاد. نویسنده در این کتاب درصدد آن...
نویسنده :حامد الگار کلیدواژه : وهابیت, وهابیگری, عربستان, رشد ونمو وهابیت, حرمین شریفین, توحیدتاریخ درج : 1393/05/22
وهابیت، تافته جدابافته
در این مقاله اندیشه وهابیت در تخریب قبور مورد بررسی قرار می گیرد. وهابیان، ساختن گنبد، ضریح و بقعه و. .. بر روی قبور را حرام و تخریب آن را واجب می دانند. آنان ساختن این چیزها بر روی قبور را نوعی شرک و کفر می پندارند. بر همین اساس در هشتم شوال سال 13...
نویسنده :کلیدواژه : اهل سنت اهل حدیث سلفیه وهابیت تخریب قبور بقیع 8 شوال گسترش وهابیت اندیشه های سیاسیتاریخ درج : 1392/09/02
وهابیت چیست؟ چه پیشینه و چه نسبتی با اهل سنّت دارد؟
“وهابیت” نام جریانی فکری ـ سیاسی است که در قرن اخیر ظهور کرده و پیرو برخی اندیشه های افراطی سده های سوم و چهارم اسلامی است؛ به این جریان “سلفیه” نیز می گویند. بنیان گذار آن شخصی موسوم به محمّد بن عبد الوهاب (1115 ـ 1206ق) زادة عیینه یکی از شهرهای صح...
نویسنده :جمعی از محققانکلیدواژه : سلفیه، وهابیت، محمد بن عبد الوهاب، زندگی نامه، دیدگاه های وهابیت، مبانی فکری، آل الشیخ، توحید، شرک، جسم، تکفیر، تبرک، استشفاء به آثار، زیارت قبور، شفاعت تاریخ درج : 1392/07/21
وهابیت
دعوت از مردم برای گرویدن به فرقه وهابیان به سال 1157هجری قمری بر می گردد. زمانی که محمد بن عبدالوهاب با هم پیمان شدن با محمد بن سعود حرکت خود را برای پایه گذاری دولت وهابی – سعودی آغاز کردند. وهابیان دارای افکار و عقایدی هستند که با عقاید مسلمانان دی...
نویسنده :نعمت الله حشمتیکلیدواژه : اهل سنت اهل حدیث سلفیه وهابیت محمد بن عبدالوهاب زندگی نامه عقایدتاریخ درج : 1392/09/02
وهابیت، چگونگی تأسیس و عقاید
عوامل شکل گیری فرقه وهابیت مانند برخی از فرقه های دیگر، ریشه در مبانی و عملکرد رهبران و بنیانگذاران آن دارد. بر این اساس لازم است مبانی و عملکرد بنیانگذار این فرقه بررسی شود.
نویسنده :کلیدواژه : سلفیه، وهابیت، محمد بن عبدالوهاب، زندگی نامه، عقاید، توسل، تعمیر قبورتاریخ درج : 1392/07/30
وهابیت
مسلک وهابی منسوب به شیخ محمد فرزند عبدالوهاب نجدی است، این نسبت از نام پدر او عبدالوهاب گرفته شد. شیخ محمد در سال 1115 هجری قمری در شهر عُیینه از شهرهای نجد تولد یافت. اندیشه های ابن تیمیه و ابن قیم دستمایه اصلی افکار محمد