پاور پورنت های درسی » دکتر غلامحسین حیدری تفرشی - بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان
X
تبلیغات
رایتل

بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

پاور پورنت های درسی » دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاور پورنت های درسی »

دکتر غلامحسین حیدری تفرشی


شماره

عنوان فایل

فرستنده

624

درآمدی بر نظریه تصمیم گیری عملی

ندا پارسا

625

DECISION SUPPORT SYSTEM & CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM

ندا پارسا

626

تصمیم گیری

ندا پارسا

627

مهارتهای تصمیم‌گیری

ندا پارسا

628

تکنیک دلفی روش تصمیم‌گیری گروهی

ندا پارسا

629

تئوری های سازمان ومدیریت هربرت سایمون: رفتار اداری و تصمیم

ندا پارسا

630

تصمیم گیری و عدم قطعیت

ندا پارسا

631

                               تصمیم گیری و روش حل مسئله

ندا پارسا

632

Risk & Return Theory & Risk Management Theory

ندا پارسا

633

اصول و مبانی مدیریت

ندا پارسا

634

ارائه مقاله

ندا پارسا

635

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

636

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

637

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

638

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

639

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

640

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

641

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

642

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

643

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

644

فرهنگ سازمانی

ناصر خسروپور

645

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

646

انگیزش

نوشین سعدی زاده

647

انگیزش

نوشین سعدی زاده

648

انگیزش

نوشین سعدی زاده

649

انگیزش

نوشین سعدی زاده

650

انگیزش

نوشین سعدی زاده

651

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

652

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

653

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

654

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

655

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

656

نظریه های انگیزشی

نوشین سعدی زاده

657

توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی گامی مهم برای نیل به کیفیت آموزش

رضا خراسانی

658

رهبری

رضا خراسانی

659

چالش های رهبری

رضا خراسانی

660

رهبری

رضا خراسانی

661

توسعه رهبری

رضا خراسانی

662

رهبری تحول

رضا خراسانی

663

رهبری سازمان ها

رضا خراسانی

664

Leadership Theories Leadership Styles

رضا خراسانی

665

دیدگاه مقدماتی در مورد رهبری

رضا خراسانی

666

مدیریت و رهبری

رضا خراسانی

667

رهبری

رضا خراسانی

668

نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته

رزیتا حسن زاده

669

سبک های ارتباطی در سازمان

محسن غلامی

670

چرا ارتباط برقرار می کنیم

محسن غلامی

671

ارتباطات سازمانی

محسن غلامی

672

نظریه های انگیزش

حمیرا رضاپور

673

انگیزش

حمیرا رضاپور

674

تدابیری برای انگیزش شغلی

حمیرا رضاپور

675

انگیزش و یادگیری

حمیرا رضاپور

676

انگیزش و هیجان

حمیرا رضاپور

677

مبانی انگیزش از دیدگاه اسلام

حمیرا رضاپور

678

اهمیت برنامه ریزی در سازمان

عاطفه سمیعی

679

فرهنگ سازمانی

مژگان گرشاسبی

680

مهارتهای تصمیم گیری و حل خلاق مسئله

فهیمه مشهدی محمدی

681

خلاقیت و نوآوری

فهیمه مشهدی محمدی

682

خلاقیت

فهیمه مشهدی محمدی

683

خلاقیت و نوآوری

فهیمه مشهدی محمدی

684

خلاقیت ، نوآوری کارآفرینی

فهیمه مشهدی محمدی

685

ایجاد وپرورش محیط کار خلاق  و نوآوری

فهیمه مشهدی محمدی

686

مباحثی ازخلاقیت و نوآوری

فهیمه مشهدی محمدی

687

خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی

فهیمه مشهدی محمدی

688

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در سازمان

فهیمه مشهدی محمدی

689

خلاقیت

فهیمه مشهدی محمدی

690

تئوری اطلاعات

داود نوروزی

691

تئوری بنیادی

داود نوروزی

692

مروری جامع  بر نظریههای مدیریت و سازمان

داود نوروزی

693

تئوری پیچیدگی و آشوب

داود نوروزی

694

تئوری های حسابداری

داود نوروزی

695

Theory of Constrains

داود نوروزی

696

بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف

داود نوروزی

697

تئوری های مدیریت کلاسیک

داود نوروزی

698

تئوری و نظریه‌های سازمان

داود نوروزی

699

تئوری و پارادایم

داود نوروزی

701

ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری

زهره بناء

702

بهره وری

زهره بناء

703

کنترل و نظارت در سازمان

زهره بناء

704

بهبود بهره وری

زهره بناء

705

عوامل موثر در بهره وری سازمان

زهره بناء

706

مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری

زهره بناء

707

اندازه گیری بهره وری

زهره بناء

708

اصول مدیریت بهره وری فراگیر و مزایای استفاده از آن  

زهره بناء

709

بهره وری نیروی انسانی 

زهره بناء

710

مفهوم بهره وری

زهره بناء

712

مقدمه‌ای بر ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی

بهبود خلیلی خمس

713

ارزیابی عملکرد

بهبود خلیلی خمس

714

ارزیابی عملکرد

بهبود خلیلی خمس

715

ازشیابی عملکرد کارکنان

بهبود خلیلی خمس

717

ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

بهبود خلیلی خمس

718

طراحی نظام جبران خدمت(حقوق و دستمزد) مبتنی بر شایستگی و عملکرد در کسب و کارهای متوسط و بزرگ

بهبود خلیلی خمس

719

مدیریت عملکرد و BSC

بهبود خلیلی خمس

720

مفاهیم و روش های ارزیابی

بهبود خلیلی خمس

721

ارزیابی عملکرد

بهبود خلیلی خمس

722

رفتار سازمانی (مبانی رفتار فردی)

محمد جلیلی

723

اخلاق کارو  ارزشهای سازمانی

محمد جلیلی

724

برای تحول

محمد جلیلی

725

رفتار سازمانی

محمد جلیلی

726

انگیزش

محمد جلیلی

727

رفتار سازمانی

محمد جلیلی

728

شخصیت

محمد جلیلی

729

تیم و گروه

محمد جلیلی

730

رفتار سازمانی پیشرفته

محمد جلیلی

731

ارتباطات

محمد جلیلی

733

نظامهای اداری و تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

734

نظامهای اداری تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

736

نظامهای اداری تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

737

نظامهای اداری تطیبقی موضوع : استرس

آسیه اسماعیل نژاد

738

نظامهای اداری و تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

739

نظامهای اداری و تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

740

مدیریت استرس در مواقع سخت و دشوار

آسیه اسماعیل نژاد

741

درس نظامهای اداری تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

742

نظامهای اداری تطبیقی

آسیه اسماعیل نژاد

745

استرس، علاعم و تاثیرات آن بر افراد

آسیه اسماعیل نژاد

746

مدیریت عمومی

رضا نورائی

747

مدیریت زمان

رضا نورائی

748

استراتژی‌های شرکتی

رضا نورائی

749

هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی

رضا نورائی

750

مبانی سازمان و مدیریت

رضا نورائی

751

کارگاه آموزشی رهبری

رضا نورائی

752

مبانی سازمان و مدیریت

رضا نورائی

753

راهنمای عملی ارتباط استادمشاور- دانشجو

رضا نورائی

754

مبانی سازمان و مدیریت

رضا نورائی

755

مدیریت آموزشی – رویکردها

رضا نورائی

756

خودگردانی و خود سامانی

رضا نورائی

757

ارتباط

سارا مهرجو

758

ارتباط

سارا مهرجو

759

ارتباط

سارا مهرجو

760

ارتباط

سارا مهرجو

761

ارتباط

سارا مهرجو

762

ارتباط

سارا مهرجو

763

ارتباط

سارا مهرجو

764

ارتباط

سارا مهرجو

765

ارتباط

سارا مهرجو

767

مدیریت ارتباط سازمانی

مونس رضایی

768

ارتباط

مونس رضایی

769

ارتباطات سازمانی

مونس رضایی

770

دو استعاره بنیادین برای فهم ارتباطات

مونس رضایی

771

ارتباطات سازمانی

مونس رضایی

772

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت – ارتباطات

مونس رضایی

773

ارتباطات

مونس رضایی

774

مفهوم  ارتباطات

مونس رضایی

775

ارتباطات و توسعه

مونس رضایی

776

ارتباطات در سازمان

مونس رضایی

777

فرآیند عقلائی تعدیل شده درخط مشی گذاری عمومی

مریم بیک لری

778

مسائل و مشکلات اجرای خط مشی های عمومی

مریم بیک لری

779

فرآیند سازمانی خط مشی گذار ی عمومی

مریم بیک لری

780

فرآیند اقتضائی (Contingency ) خط مشی گذاری عمومی

مریم بیک لری

781

نقش قدرت درفرآیند خط مشی گذاری

مریم بیک لری

782

دیدگاههای ارزشی خط مشی گذاری عمومی

مریم بیک لری

783

مفاهیم و ویژگیهای خط مشی

مریم بیک لری

784

وزارت راه وترابری معاونت آموزش تحقیقات فن آوری  ارزیابی وهماهنگی نظامهای حمل ونقل

علی اکبر شاملو

785

مسجد

علی اکبر شاملو

786

گزارش عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج

علی اکبر شاملو

787

منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان

علی اکبر شاملو

788

سیستم اطلاعات عملیات عمرانی نظارت

علی اکبر شاملو

789

نظام های سلامت و هماهنگی

علی اکبر شاملو

790

مدیریت پرسنلی

علی اکبر شاملو

791

هماهنگی در مدیریت

علی اکبر شاملو

792

هماهنگس

علی اکبر شاملو

793

همکاری و هماهنگی بین عاملها

علی اکبر شاملو

794

نقشهای نوین رهبری در مدیریت

حمیدرضا میر دشتوان

795

اصول آموزش موثر

نسرین آزادسرو

796

آموزش الکنرونیکی

نسرین آزادسرو

797

آموزش کارکنان سازمانها

نسرین آزادسرو

798

تدوین فرایند آموزش برای مدیران

نسرین آزادسرو

799

توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی

نسرین آزادسرو

800

شیوه های آموزش

نسرین آزادسرو

801

کلیاتی درباره نظام آموزش و پرورش

نسرین آزادسرو

802

نظام آموزش کارکنان دولت

نسرین آزادسرو

803

نقش آموزش در بهسازی و توسعه نیروی انسانی

نسرین آزادسرو

804

نقش نهادهای اجتماعی – فرهنگی در آموزش و پرورش مدارس

نسرین آزادسرو

805

برنامه ریزی

امید آقایارلو

806

شخصیت

مریم موسوی نژاد

807

تیپ شخصیتی مدیرتان را بشناسید

مریم موسوی نژاد

808

شخصیت

مریم موسوی نژاد

809

شخصیت

مریم موسوی نژاد

810

نقش شخصیت در تصمیم گیری

مریم موسوی نژاد

811

شخصیت

مریم موسوی نژاد

812

روانشناسی شخصیت  مدیران و کارکنان

مریم موسوی نژاد

813

شخصیت

مریم موسوی نژاد

814

انواع شخصیت

مریم موسوی نژاد

815

نظریه رشد شخصیت

مریم موسوی نژاد

816

eServices

مجید زندی

817

معرفی فناوری اطلاعات، کاربردها، تاثیرات و دستاوردهای آن در جوامع امروزی

مجید زندی

818

سیستمهای اطلاعات مدیریت

مجید زندی

819

نگاهی دقیقتر به تکمیل اسناد اختراع

مجید زندی

820

سیستم های اطلاعات مدیریت

مجید زندی

821

روش تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی

مجید زندی

822

سیستم اطلاع رسانی پروژه های دفتر پژوهشهای کاربردی و فناوری (ساطع)

مجید زندی

823

آشنایی با پورتال‌های کتابخانه‌ای

مجید زندی

825

نقش استانداردسازی در توسعه صنعت انفورماتیک پزشکی

مجید زندی

826

مدیـریت صادرات و واردات

مجید زندی

827

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

مجید زندی

828

اصول برنامه ریزی

اسماعیل محمدی

829

مبانی برنامه ریزی

اسماعیل محمدی

830

برنامهریزی استراتژیک

اسماعیل محمدی

831

مراحل پیاده سازی راه حل برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation

اسماعیل محمدی

832

اصول و مبانی مدیریت در سازمان

مهدی محبوب

833

اصول برنامه ریزی

مهدی محبوب

834

وظایف مدیر

مهدی محبوب

835

سیرتکامل برنامه ریزی

مهدی محبوب

836

اصل و مبانی مدیریت

مهدی محبوب

837

سیستم های اطلاعات مدیریت

مهدی محبوب

838

سازمان و مدیریت

مهدی محبوب

839

برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

مهدی محبوب

840

برنامه ریزی

مهدی محبوب

841

برنامه ریزی استراژیک

مهدی محبوب

842

تصمیم گیری

الهه نوروزی

843

فرآیندهای تصمیم گیری

الهه نوروزی

844

مهمترین مفاهیم در مدل رفتاری تصمیم گیری سازمانی

الهه نوروزی

845

آفات تصمیم گیری

الهه نوروزی

846

9 روش برای تصمیم گیری درست

الهه نوروزی

847

تصمیم گیری

الهه نوروزی

848

تصمیم گیری سازمانی

الهه نوروزی

849

تصمیم گیری بعنوان یکی از مهارت های مدیریتی

الهه نوروزی

850

تصمیم گیری در مدیریت

الهه نوروزی

851

انواع ارتباط تصمیم گیری و ارتباط آن با سطوح مدیریت

الهه نوروزی

852

مدیریت پاداش

مهدی صوفیانی

853

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

مهدی صوفیانی

854

مبانی اعطاء پاداش کارکنان

مهدی صوفیانی

855

سیستم انگیزشی پاداش و تشویق در مدیریت منابع انسانی

مهدی صوفیانی

857

انواع پرداختهای تشویقی به کارکنان

مهدی صوفیانی

858

سیستم انگیزش و پاداش منابع انسانی

مهدی صوفیانی

859

بررسی تأثیر مکانیزم پاداش برعملکرد کارکنان

مهدی صوفیانی

860

بررسی سیستم های تشویقی و پاداش

مهدی صوفیانی

861

سیستم پاداش دهی به کارکنان

مهدی صوفیانی

862

مفهوم شناسی و سیستم های پاداش

مهدی صوفیانی

863

بکارگیری مدیریت استراتژیک در توسعه قابلیتهای سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

864

تاثیر رهبری تحول آفرین بر توسعه سازمان یادگیرنده

خدیجه جعفری کلهرودی

865

توانمندسازی و توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

866

توسعه سازمانی واستراتژی آن

خدیجه جعفری کلهرودی

867

عوامل موثر بر توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

868

فرهنگ توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

869

فناوری توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

870

کارآفرینی در ساختار سازمانی مناسب عامل توسعه سازمان

خدیجه جعفری کلهرودی

871

مراحل توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

872

نقش مشاوره مدیریت در توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

873

ویژگیهای توسعه سازمانی

خدیجه جعفری کلهرودی

874

برنامه ریزی عملیاتی

سعید پهلوان زاده

875

برنامه ریزی استراتژیک

سعید پهلوان زاده

876

برنامه ریزی استراتژیک

سعید پهلوان زاده

877

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک،تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها

سعید پهلوان زاده

878

استراتژی سفری

سعید پهلوان زاده

879

برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک

سعید پهلوان زاده

880

برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

سعید پهلوان زاده

881

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

سعید پهلوان زاده

882

مفاهیم  برنامه ریزی

سعید پهلوان زاده

883

برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

سعید پهلوان زاده

884

روش شناسی چرخه حیات سیستم

رضا بهراد

885

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

رضا بهراد

886

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

رضا بهراد

887

تصمیم گیری

رضا بهراد

888

نقش شخصیت در تصمیم گیری

رضا بهراد

889

تصمیم گیری از روش پیش بینی

رضا بهراد

890

پایگاه داده و سیستم مدیریتی پایگاه داده

رضا بهراد

891

مهارت و توانایی برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران

علی علی شیروانی

892

نقش وتقویت ارتباطات در مدیریت

علی علی شیروانی

893

ارتباطات و مدیریت

علی علی شیروانی

894

روش های ارتباطات

علی علی شیروانی

895

روش های ارتباطات

علی علی شیروانی

896

فرمهای ارسال ارتباطات

علی علی شیروانی

897

فرمهای ارسال ارتباطات

علی علی شیروانی

898

فرمهای ارسال ارتباطات

علی علی شیروانی

899

7 مرحله برای کنارآمدن با افراد مشکل ساز

علی علی شیروانی

900

مدیریت و ارتباطات

علی علی شیروانی

901

الگوی اعضای تیم

مینا فراهانی

902

گروه و تیم

مینا فراهانی

903

مدیریت و برنامه ریزی در تیمهای ورزشی

مینا فراهانی

904

اصول و روش های کار تیمی

مینا فراهانی

905

مدیریت رفتار سازمانی

مینا فراهانی

906

مسابقه

مینا فراهانی

907

مدیریت رفتار سازمانی

مینا فراهانی

908

اسلاید شماره 908

مینا فراهانی

909

رفتار سازمانی

مینا فراهانی

911

طرح پیشنهادی برای نظارت در عملیات عمرانی

محمد صمد پور

912

مدل کنترل استراتژیک

محمد صمد پور

913

مبانی کنترل و نظارت و ارزشیابی

محمد صمد پور

914

نظارت بر اندازه گیری عملکرد

محمد صمد پور

915

بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی دراصل 44 قانون اساسی

محمد صمد پور

916

تأثیر نظارت در عملکرد معلمان

محمد صمد پور

917

کنترل و نظارت

محمد صمد پور

918

قوانین نظارت در خدمات دولتی

محمد صمد پور

919

سازماندهی و تشکیلات

امیرحسین اخباری زاده

920

تقسیم کار

آذر شمیمی ملکی

924

فرآیند رهبری استراتژیک

محسن محسنی پور

925

مدیریت و رهبری

محسن محسنی پور

926

مدل های رهبری

محسن محسنی پور

927

رهبری تغییر

محسن محسنی پور

928

رهبری کاریزماتیک

محسن محسنی پور

929

رهبری اثربخش

محسن محسنی پور

930

رهبری و هدایت

محسن محسنی پور

931

رهبری در مدیریت اسلامی

محسن محسنی پور

932

رهبری خدمت گذار

محسن محسنی پور

933

رهبری و سبک های رهبری چیست

محسن محسنی پور

934

نظارت و کنترل در مدیریت سازمان

علی پرش

935

اصول نظارت و کنترل

علی پرش

936

اصول نظارت و کنترل

علی پرش

937

نظارت و کنترل

علی پرش

938

نظارت و کنترل

علی پرش

939

نظارت و کنترل

علی پرش

940

کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت

علی پرش

941

کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت    

علی پرش

942

کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت    

علی پرش

943

کنترل، نظارت و ارزیابی در مدیریت    

علی پرش

944

نظارت و کنترل

علی پرش

945

نظارت و کنترل

علی پرش

946

نظارت و کنترل

علی پرش

947

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

948

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

949

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

950

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

951

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

952

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

953

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

954

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

955

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

956

تئوری و طراحی سازمان

محمد علی کشاورز

957

از سیاست کاری تا سیاسی کاری

روح اله جمالیان زاده

958

اصول و مبانی قدرت و سیاست

روح اله جمالیان زاده

959

سیاست در سازمان

روح اله جمالیان زاده

960

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

روح اله جمالیان زاده

961

قدرت، سیاست و رفتارهای سیاسی در سازمان

روح اله جمالیان زاده

962

قدرت و سیاست

روح اله جمالیان زاده

963

قدرت و سیاست

روح اله جمالیان زاده

964

قدرت و سیاست در سازمان

روح اله جمالیان زاده

965

قدرت و سیاست

روح اله جمالیان زاده

966

کنترل – قدرت

روح اله جمالیان زاده

967

تعارض و مذاکره و رفتار بین گروهی

سهیلا ربانی

968

تعارض و مذاکره

سهیلا ربانی

969

تعارض و مذاکره سازمانی

سهیلا ربانی

970

تعارض و مذاکره

سهیلا ربانی

971

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

سهیلا ربانی

972

تعارض، مذاکره و رفتار گروهی

سهیلا ربانی

973

مدیریت تعارض و مذاکره

سهیلا ربانی

974

تعارض و مذاکره

سهیلا ربانی

975

مدیریت تعارض و مذاکره

سهیلا ربانی

976

تعارض  و مذاکره

سهیلا ربانی

977

دیدگاه های متداول در برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

978

اولین رکن برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

979

برنامه ریزی موثر

رضوان طاهری فرد

980

برنامه جامع با برنامه استراتژیک

رضوان طاهری فرد

981

اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی

رضوان طاهری فرد

982

گامهای برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

983

موانع کلی تقکر و برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

984

آشنایی با مفهوم برنامه ریزی و سابقه برنامه ریزی در ایران

رضوان طاهری فرد

985

اصول و مبانی برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

986

انواع برنامه ریزی

رضوان طاهری فرد

987

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

988

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

989

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

990

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

991

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

992

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

993

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

994

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

995

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

996

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

997

برنامه ریزی آموزشی

محسن شعبانی سلیمانی

998

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

999

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1000

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1001

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1002

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1003

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1004

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1005

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1006

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1007

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مهدی آمره ای

1008

مدیریت پاداش

محمد مردآور

1009

مفهوم شناسی و سیستم های پاداش

محمد مردآور

1010

سیستم پاداش دهی به کارکنان

محمد مردآور

1011

بررسی سیستمهای تشویثی و پاداش

محمد مردآور

1012

بررسی تاثیر مکانیزم پاداش بر عملکرد کارکنان

محمد مردآور

1013

سیستم انگیزش و پاداش منابع انسانی

محمد مردآور

1014

انواع پرداختهای تشویقی به کارکنان

محمد مردآور

1015

سیستم انگیزشی پاداش و تشویق در مدیریت منابع انسانی

محمد مردآور

1016

مبانی اعطاء پاداش کارکنان

محمد مردآور

1017

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

محمد مردآور

1018

فرایند مدیریت استراتژیک

سید عبدالله حسینی

1019

استراتژی

سید عبدالله حسینی

1020

نحوه استفاده از QFD در تدوین استراتژی های رقابتی تولید و عملیات

سید عبدالله حسینی

1021

استراتژی بازاریابی برای مرحله بلوغ و افول بازار

سید عبدالله حسینی

1022

BSC

سید عبدالله حسینی

1023

مدیریت بهای استراتژیک و کارت ارزیابی متوازن

سید عبدالله حسینی

1024

استراتژی رقابتی

سید عبدالله حسینی

1025

استراتژی اقیانوس آی و کارآفرینی

سید عبدالله حسینی

1026

انواع استراتژی

سید عبدالله حسینی

1027

استراتژی

سید عبدالله حسینی

1028

استراتژی بازاریابی

سید عبدالله حسینی

1029

برنامه ریزی استراتژیک

سید عبدالله حسینی

1030

استراتژی های متنوع سازی فعالیت های شرکت

سید عبدالله حسینی

1031

استراتژی در عمل

سید عبدالله حسینی

1032

استراتژیهای مطلوب

سید عبدالله حسینی

1033

پیش درآمدی بر استراتژی اقیانوس آبی

سید عبدالله حسینی

1034

استراتژی رقابتی

سید عبدالله حسینی

1035

کارگاه تدوین  استراتژی منابع انسانی براساس مدل نقاط مرجع استراتژیک

سید عبدالله حسینی

1036

مدیریت استراتژیک

سید عبدالله حسینی

1037

استراتژی های تجاری و بازاریابی

سید عبدالله حسینی

1038

فرهنگ سخن گفتن

صدرا جمشیدی

1039

فرهنگ سازی در دوران معاصر

صدرا جمشیدی

1040

اهمیت فرهنگ

صدرا جمشیدی

1041

کار فرهنگی

صدرا جمشیدی

1042

تاخر فرهنگی

صدرا جمشیدی

1043

تاثیر فرهنگ ایرانی در قاره آفریقا

صدرا جمشیدی

1044

تأثیر فرهنگی انقلاب اسلامی ایران برجهان

صدرا جمشیدی

1045

تأثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان

صدرا جمشیدی

1046

جریان شناسی دیپلماسی فرهنگی آمریکا در ایران

صدرا جمشیدی

1047

نظارت و کنترل

حجت اله فرهادی

1048

شیوه نامه فعالیت هیأت‌های نظارت و ارزیابی استانی

حجت اله فرهادی

1049

نظارت و کنترل در مدیریت سازمان

حجت اله فرهادی

1050

نظام نظارت وارزیابی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

حجت اله فرهادی

1051

مبانی کنترل و نظارت و ارزشیابی

حجت اله فرهادی

1052

نظارت

حجت اله فرهادی

1053

مدیریت دولتی – مدیریت نیروی انسانی

عبدالرضا اشتری

1057

جهانی شدن فرهنگ و واکنش های فرهنگی

صدرا جمشیدی

1058

نظریه های محتوایی و فرایندی انگیزش

مجتبی بابادی عکاشه

1060

انگیزش

مجتبی بابادی عکاشه

1064

انگیزش

مجتبی بابادی عکاشه

1065

هدایت و انگیزش

مجتبی بابادی عکاشه

1067

انگیزش

مجتبی بابادی عکاشه

1068

مهارتهای تصمیم گیری و حل خلاق مسئله

علیرضا پولادک

1069

درآمدی بر نظریه تصمیم گیری عملی

علیرضا پولادک

1070

تئوری های سازمان ومدیریت هربرت سایمون: رفتار اداری و تصمیم

علیرضا پولادک

1071

ارائه مقاله

علیرضا پولادک

1072

تصمیم گیری

علیرضا پولادک

1073

DECISION SUPPORT SYSTEM & CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM

علیرضا پولادک

1074

مقدمه‏ای بر علم مدیریت

علیرضا پولادک

1075

تکنیک های تصمیم گیری

علیرضا پولادک

1076

تصمیم گیری

علیرضا پولادک

1078

طبقه بندی عملیات در بودجه ایران

مهدیه باغبانی

1079

نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی

مهدیه باغبانی

1080

بودجه ‌بندی

مهدیه باغبانی

1081

بودجه ریزی عملیاتی

مهدیه باغبانی

1082

انواع طبقه بندی بودجه ای

مهدیه باغبانی

1083

تهیه وتنظیم وپیشنهادلایحه بودجه

مهدیه باغبانی

1084

بودجه بندی

مهدیه باغبانی

1085

بودجه بندی سرمایه ای

مهدیه باغبانی

1086

بودجه بندی سنتى

مهدیه باغبانی

1087

Planning

سعید جعفری

1088

برنامه ریزی استراتژیک

سعید جعفری

1089

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

سعید جعفری

1090

برنامه ریزی استراتژیک

سعید جعفری

1091

برنامه ریزی استراتژیک

سعید جعفری

1092

رابطه استراتژی و اثربخشی سازمانی

سعید جعفری

1093

تدوین ماموریت

سعید جعفری

1094

مدیریت استراتژیک

سعید جعفری

1095

مدیریت استراتژیک

سعید جعفری

1096

برنامه ریزی استراتژیک

سعید جعفری

1097

فرهنگ سازمانی

شهناز دوستی

1098

فرهنگ سازمانی

شهناز دوستی

1099

فرهنگ سازمانی

شهناز دوستی

1100

فرهنگ سازمانی

شهناز دوستی

1101

مدیریت فرهنگ سازمانی

شهناز دوستی

1102

فرهنگ

شهناز دوستی

1103

فرهنگ

شهناز دوستی

1104

هدف شرکت های موفق

شهناز دوستی

1105

مدیریت استراتژی

شهناز دوستی

1106

فرایند مدیریت استراتژیک

شهناز دوستی

1107

سازمان یادگیرنده

شهناز دوستی