دسته‌بندی سئوالات امتحانی دبیرستان - بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان
X
تبلیغات
رایتل

بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

دانلود دانلود دانلودانواع نمونه سئوالات امتحانی دروس مختلف سوالات و راهنمای تصحیح خرداد شهریور دی ماه 1393-1386

دانلود  دانلود دانلودانواع نمونه سئوالات امتحانی دروس مختلف

سوالات و راهنمای تصحیح خرداد شهریور دی ماه 1393-1386

۱- سوالات و راهنمای تصحیح دی ماه 138۶

     - سال سوم نظری دی ماه ۱۳۸۶

       - سال سوم «فنی» ( دیماه 13۸۶ )

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( دیماه 13۸۶ )

     - سوالات هماهنگ نیم سال اول دوره پیش دانشگاهی دی ماه 86

     - سوالات هماهنگ جبرانی اول دوره پیش دانشگاهی اسفندماه 86

۲-سوالات خرداد ماه  1387

          - سال اول«هماهنگ» (خرداد ماه 1387)

          - سال اول«هماهنگ غایبین موجه » (خرداد ماه 1387)

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه 1387)                 

         - سال سوم «فنی» ( خرداد ماه 1387)

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه 1387)

         - پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» (  اردیبهشت ماه ماه 1387 )

          - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» ( تیر ماه ماه 1387)

۳-سوالات شهریور ماه 1387

         - سال اول«هماهنگ» (شهریور ماه 1387)

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه 1387)                 

         - سال سوم «فنی» ( شهریور ماه 1387)

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریور ماه 1387) 

۴- سوالات دی و اسفند ماه 1387

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی ماه  13۸۷ )       

          - سال سوم «فنی» ( دی  ماه 13۸۷ )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه 13۸۷ )

          - پیش دانشگاهی «نیم سال اول» (  دی ماه 13۸۷ )

          - پیش دانشگاهی «جبرانی اول» ( اسفند ماه 13۸۷ )

۵- سوالات و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1388

          - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه ۱۳۸۸)

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه  13۸۸ )        

         - سال اول«هماهنگ» ( خردادماه 13۸۸ )

         - سال سوم «فنی» ( خردادماه 13۸۸ )

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه 13۸۸ )

       - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» (  تیر ماه 13۸۸ )

۶- سوالات و پاسخ امتحانات شهریور ماه 1388

          - سال اول«هماهنگ» (شهریور ماه 138۸)

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه 138۸)

          - سال سوم «فنی» ( شهریور ماه 138۸)

          - سال سوم «حرفه‌ای» (شهریور ماه 138۸)

۷- سوالات و پاسخ امتحانات دی و اسفندماه 1388

         - سال اول«هماهنگ» (دی ماه 138۸)

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی ماه 138۸)

          - سال سوم «فنی» ( دی ماه 138۸)

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه 138۸)

           - جبرانی پیش دانشگاهی «نیم سال اول» (دی ماه 138۸)

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی اول»( اسفند ماه 138۸ )

۸- سوال و پاسخ امتحانات خرداد و تیر ماه 1389

         - سال اول«هماهنگ» (خرداد ماه 1389)

         - سال دوم «هماهنگ» ( خرداد ماه 1389  )

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه 1389 )

          - سال سوم «فنی» ( خرداد ماه 1389 )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه 1389)

           - جبرانی پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» (اردیبهشت و خرداد ‌ماه ۱۳۸۹)

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم -نیم سال دوم»( تیر ‌ماه ۱۳۸۹)

۹- سوال و پاسخ امتحانات شهریورماه 1389

         - سال اول«هماهنگ» (شهریورماه 1389)

         - سال دوم «هماهنگ» ( شهریورماه 1389  )

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریورماه 1389 )

          - سال سوم «فنی» ( شهریورماه 1389 )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریورماه 1389)

          - پیش دانشگاهی  ( شهریورماه ۱۳۸۹)

    ۱۰ - سوال و پاسخ امتحانات دی‌ماه ۱۳۸۹

         - سال اول«هماهنگ» (دی‌ماه ۱۳۸۹)( خالی )

         - سال دوم «هماهنگ» ( دی‌ماه ۱۳۸۹ )  ( خالی )

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - سال سوم «فنی» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - پیش دانشگاهی «نیم سال اول» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

          - جبرانی پیش دانشگاهی « جبرانی اول - نیم سال اول»  (اسفند‌ماه ۱۳۸۹)

           - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم - نیم سال دوم»(اسفند ‌ماه ۱۳۸۹)

      ۱۱- امتحانات‌اردیبهشت‌‌ و خردادماه1390

         - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه۱۳۹۰)

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه 1390 )

         - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» ( خرداد و تیر ماه 1390 )

         - سال اول«هماهنگ» ( خردادماه 1390 )

         - سال دوم «هماهنگ» ( خردادماه 1390 )

         - سال سوم «فنی» ( خردادماه 1390 )

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه 1390 )

     ۱۲- امتحانات شهریور ماه1390

         - سال اول«هماهنگ»

        -  سال دوم «هماهنگ»

         - سال سوم «رشته‌های نظری»

         - پیش دانشگاهی

         -سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

   ۱۳- امتحانات دی ماه1390

           - پیش دانشگاهی

         - سال سوم «رشته‌های نظری»          

         -سال سوم «فنی»

        - سال سوم «حرفه‌ای»

       -امتحانات جبرانی اسفند 1390 ( پیش دانشگاهی )

    ۱۴- امتحانات اردیبهشت ، خرداد و تیرماه139۱

         - سال اول«هماهنگ» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

         - سال دوم «هماهنگ» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

         - سال سوم «فنی» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

         - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

         - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه۱۳۹۱)

         - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» خرداد و تیر ماه 91

     ۱۵ - امتحانات شهریور ماه139۱

        - سال اول«هماهنگ» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

        - سال دوم «هماهنگ» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

        - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

        - سال سوم «فنی» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

        - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

        - دوره پیش دانشگاهی «بزرگسالان»(شهریور ماه۱۳۹۱)

        - دوره‌ی پیش دانشگاهی سالی –واحدی (روزانه)-شهریور ماه- 1391

۱۶ - امتحانات دی ماه139۱

        - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دیماه ۱۳۹۱ )

        - دوره‌ی پیش دانشگاهی دیماه 1391

        - سال سوم «فنی» ( دیماه ۱۳۹۱ )

        - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه ۱۳۹۱ )

۱۷ - امتحانات خرداد ماه139۲

       - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خرداد ماه ۱۳۹۲ )

        - دوره‌ی پیش دانشگاهی ( خرداد ماه ۱۳۹۲ )

        - سال سوم «فنی» ( خرداد ماه ۱۳۹۲ )

        - سال سوم «حرفه‌ای» ( خرداد ماه ۱۳۹۲ )

۱۸ - امتحانات شهریور ماه139۲

       - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه ۱۳۹۲ )

        - دوره‌ی پیش دانشگاهی ( شهریور ماه ۱۳۹۲ )

        - سال سوم «فنی» ( شهریور ماه ۱۳۹۲ )

        - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریور ماه ۱۳۹۲ )

۱۹ - امتحانات دی‌ماه 139۲ 

       - سال سوم نظری امتحانات دی ماه 1392

       - امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی (بزرگسالان و داوطلبان آزاد)دی 1392

       - امتحانات رشتـه فنـی درنوبت (دی) سال‌تحصیلی 1392 

       - امتحانات  رشتـه  حرفـه‌ای درنوبت (دی ماه) سال‌تحصیلی 1392

 

۲۰ - امتحانات خرداد ‌ماه 139۳ 

       - امتحانات هماهنگ سال اول در خرداد ماه 1393

       - امتحانات هماهنگ سال دوم در خرداد ماه 1393

       - امتحانات سال سوم رشته های نظری در خرداد ماه ۱۳۹۳ 

       - امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در خرداد ماه ۱۳۹۳ 

       - امتحانات سالسوم رشتـه های  فنـی در خرداد ماه ۱۳۹۳ 

       - امتحانات سال سوم  رشتـه های حرفـه‌ای در خرداد ماه ۱۳۹۳ 

۲۱ - امتحانات شهریور ماه139۳

       -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری  در شهریور ماه ۱۳۹۳

       -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در شهریور ماه ۱۳۹۳

       - امتحانات سال سوم رشته های فنی  در شهریور ماه ۱۳۹۳

       - امتحانات سال سوم شته های  حرفه‌ای در شهریور ماه ۱۳۹۳

 ۲۲ - امتحانات دی ماه139۳

       -  امتحانات سال  سوم رشته‌های نظری  در دیماه ۱۳۹۳

       -  امتحانات نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی در دیماه ۱۳۹۳

       - امتحانات سال سوم رشته های فنی  در دیماه ۱۳۹۳

       - امتحانات سال سوم شته های  حرفه‌ای در دیماه ۱۳۹۳

 


خلاصه کل کتاب دین وزندگی اول دبیرستان

دانلود

دانلود  امتحانات نیمسال اول  -دیماه 93    

روز

تاریخ

اول عمومی

دوم ریاضی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

4 شنبه

93/10/03

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

5 شنبه

93/10/04

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

93/10/05

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

93/10/06

فیزیک

فیزیک

عربی

فیزیک

عربی

فیزیک

ریاضی

1شنبه

93/10/07

***

***

***

***

***

***

***

2شنبه

93/10/08

زبان فارسی

عربی

جامعه شناسی

زبان فارسی

جغرافیا

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

3 شنبه

93/10/09

***

***

***

***

ریاضی

****

***

4 شنبه

93/10/10

زبان انگلیسی

جغرافیا

جغرافیا

هندسه

جامعه شناسی

زبان فارسی

زبان فارسی

5 شنبه

93/10/11

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

93/10/12

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

93/10/13

ریاضی

ریاضی

اقتصاد

حسابان

تاریخ ایران و جهان

دیفرانسیل

ادبیات اختصاصی

1شنبه

93/10/14

ادبیات فارسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

***

***

2شنبه

93/10/15

***

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

***

***

هندسه تحلیلی

فلسفه

 3 شنبه

93/10/16

عربی

***

***

عربی

زبان فارسی

***

علوم اجتماعی

4 شنبه

93/10/17

مطالعات اجتماعی

هندسه

تاریخ ادبیات

ادبیات فارسی

آرایه ادبی

شیمی

تاریخ شناسی

 5 شنبه

93/10/18

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

93/10/19

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

93/10/20

شیمی

شیمی

تاریخ ایران و جهان

شیمی

فلسفه و منطق

گسسته

عربی

1شنبه

93/10/21

***

***

***

***

***

***

جغرافیا

2شنبه

93/10/22

زیست و بهداشت

زبان فارسی

زبان فارسی

جبرواحتمال

ادبیات فارسی

***

***

 3 شنبه

93/10/23

***

آمار و مدلسازی

آمار و مدلسازی

***

روانشناسی

***

***

4 شنبه

93/10/24

***

***

***

تاریخ معاصر

تاریخ ادبیات

***

***

 
 
     
 
سوالات و پاسخنامه امتحانات خرداد ماه 93  

برنامه امتحانات نیمسال دوم خرداد 93                                                                                   دبیرستان غیر دولتی باقرالعلوم(ع)

روز

تاریخ

اول عمومی

دوم ریاضی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

93/2/27

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

***

***

1شنبه

93/2/28

***

***

***

***

***

معارف

معارف

2شنبه

93/2/29

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

جبرواحتمال

آرایه ادبی

***

***

3شنبه

93/2/30

***

***

***

***

***

فیزیک

ادبیات اختصاصی

4 شنبه

93/2/31

شیمی

هندسه

اقتصاد

عربی

عربی

***

***

5 شنبه

93/3/1

***

***

***

***

***

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات عمومی

جمعه

93/3/2

 

شنبه

93/3/3

فیزیک

ریاضی

عربی

حسابان

فلسفه و منطق

***

***

1شنبه

93/3/4

***

***

***

***

***

دیفرانسیل

عربی

2شنبه

93/3/5

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

شیمی

جامعه شناسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

3شنبه

93/3/6

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

4 شنبه

93/3/7

عربی

عربی

جامعه شناسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

***

***

5 شنبه

93/3/8

 

جمعه

93/3/9

 

شنبه

93/3/10

***

فیزیک

تاریخ ایران و جهان

فیزیک

تاریخ ایران و جهان

***

***

1شنبه

93/3/11

ریاضی

دفاعی

دفاعی

***

***

***

***

2شنبه

93/3/12

***

***

***

زبان فارسی

زبان فارسی

***

***

3شنبه

93/3/13

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

***

***

***

***

4 شنبه

93/3/14

رحلت حضرت امام خمینی (ره)

5 شنبه

93/3/15

قیام 15 خرداد

جمعه

93/3/16

 

شنبه

93/3/17

زیست شناسی

شیمی

تاریخ ادبیات

هندسه

ریاضی

***

***

1شنبه

93/3/18

***

***

***

***

***

***

***

2شنبه

93/3/19

مطالعات اجتماعی

آمارومدلسازی

آمارومدلسازی

***

جغرافیا

***

***

3شنبه

93/3/20

***

***

***

***

***

***

***

4 شنبه

93/3/21

***

جغرافیا

جغرافیا

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

***

***

     
 
سوالات و پاسخنامه امتحانات دی ماه 92  

برنامه امتحانات نیمسال اول - دیماه 92

روز

تاریخ

اول عمومی

دوم ریاضی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

4 شنبه

92/10/04

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

5 شنبه

92/10/05

***

***

***

***

***

***

***

جمعه

92/10/06

***

***

***

***

***

***

***

شنبه

92/10/07

ریاضی

ریاضی

عربی

حسابان

عربی

فیزیک

ریاضی

1 شنبه

92/10/08

***

آمارومدلسازی

آمارومدلسازی

***

روانشناسی

***

***

2 شنبه

92/10/09

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

شیمی

فلسفه و منطق

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

3شنبه

92/10/10

رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

4 شنبه

92/10/11

دین و زندگی

جغرافیا

جغرافیا

دین و زندگی

دین و زندگی

***

فلسفه

5 شنبه

92/10/12

شهادت امام رضا (ع)

جمعه

92/10/13

***

***

***

***

***

***

***

شنبه

92/10/14

فیزیک

فیزیک

تاریخ ایران وجهان

فیزیک

تاریخ ایران وجهان

دیفرانسیل

ادبیات اختصاصی

1 شنبه

92/10/15

***

***

***

تاریخ معاصر

جامعه شناسی

***

***

2 شنبه

92/10/16

عربی

عربی

تاریخ ادبیات

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

دین و زندگی

دین و زندگی

3 شنبه

92/10/17

***

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

مبانی کامپیوتر

ریاضی

***

***

4 شنبه

92/10/18

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

جبرواحتمال

آرایه ادبی

شیمی

تاریخ شناسی

5 شنبه

92/10/19

***

***

***

***

***

***

***

جمعه

92/10/20

***

***

***

***

***

***

***

شنبه

92/10/21

شیمی

شیمی

اقتصاد

هندسه

زبان فارسی

گسسته

عربی

1 شنبه

92/10/22

***

دین و زندگی

دین و زندگی

***

***

***

***

2 شنبه

92/10/23

زیست و بهداشت

***

***

عربی

تاریخ ادبیات

***

علوم اجتماعی

3 شنبه

92/10/24

مطالعات اجتماعی

هندسه

جامعه شناسی

زبان فارسی

جغرافیا

هندسه تحلیلی

جغرافیا

     
 
نمونه سوالات و پاسخنامه دی91  

برنامه امتحانات نیمسال اول دیماه 91 :: دبیرستان غیر دولتی باقرالعلوم( ع)

روز

تاریخ

اول عمومی

دوم ریاضی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

2/10/91

ریاضی

ریاضی

عربی

حسابان

عربی

شروع امتحانات پیش دانشگاهی

روز سه شنبه مورخ 5/10/91

1شنبه

3/10/91

***

***

***

***

***

2شنبه

4/10/91

زیست و بهداشت

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

عربی

زبان فارسی

3شنبه

5/10/91

***

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

4شنبه

6/10/91

زبان انگلیسی

آمارومدلسازی

آمارومدلسازی

زبان فارسی

آرایه ادبی

زبان فارسی

زبان فارسی

5شنبه

7/10/91

***

***

***

***

***

***

***

جمعه

8/10/91

***

***

***

***

***

***

***

شنبه

9/10/91

شیمی

شیمی

زبان فارسی

شیمی

ادبیات فارسی

دیفرانسیل

عربی

1شنبه

10/10/91

دین و زندگی

زبان فارسی

جامعه شناسی

تاریخ معاصر

جامعه شناسی

***

جغرافیا

2شنبه

11/10/91

***

***

***

***

***

***

***

3شنبه

12/10/91

ادبیات

هندسه

تاریخ ادبیات

هندسه

ریاضی

فیزیک

ریاضی

4شنبه

13/10/91

مطالعات اجتماعی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

5شنبه

14/10/91

***

***

***

***

***

***

***

جمعه

15/10/91

***

***

***

***

***

***

***

شنبه

16/10/91

فیزیک

فیزیک

تاریخ ایران وجهان

فیزیک

تاریخ ایران وجهان

شیمی

ادبیات اختصاصی

1شنبه

17/10/91

***

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

مبانی کامپیوتر

روانشناسی

***

***

2شنبه

18/10/91

عربی

جغرافیا

جغرافیا

جبرواحتمال

فلسفه و منطق

هندسه

علوم اجتماعی

3شنبه

19/10/91

***

***

***

***

***

***

***

4شنبه

20/10/91

زبان فارسی

عربی

اقتصاد

ادبیات فارسی

جغرافیا

گسسته

تاریخ شناسی

5شنبه

21/10/91

***

***

***

***

***

***

***

جمعه

22/10/91

***

***

***

***

***

***

***

شنبه

23/10/91

***

***

***

***

***

***

***

1شنبه

24/10/91

شروع کلیه کلاس ها

تاریخ ادبیات

***

فلسفه

مطالعات اجتماعی

هندسه (1)

هندسه (1)

زبان خارجه (1)

زبان خارجه (2)

زبان خارجه (2)

شیمی ( 1)

شیمی ( 2)

شیمی ( 2)

دین و زندگی (1)

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

سال اول

سال دوم ریاضی

سال دوم تجربی

ملاحظات

 

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی  

نمی گوییم بهترینیم ، اما بهترین را انتخاب می کنیم .

ریاضی ( 1)

ریاضی (2)

زیست شناسی ( 1)

علوم زیستی و بهداشت

آمار

ادبیات فارسی2

فیزیک و آز ( 1 )

فیزیک و آز (2)

فیزیک و آز (2)

ادبیات فارسی

جغرافیا

جغرافیا

عربی ( 1)

عربی ( 2)

عربی ( 2)

مطالعات اجتماعی

هندسه (1)

هندسه (1)

مطالعات اجتماعی

هندسه (1)

هندسه (1)

زبان خارجه (1)

زبان خارجه (2)

زبان خارجه (2)

شیمی ( 1)

شیمی ( 2)

شیمی ( 2)

دین و زندگی (1)

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

نمونه سوالات دین زندگی دبیرستان پیام آیات دینی پرسشهای امتحانهای نهایی دین و زندگی

 کتابهای دین و زندگی

 

کتاب دین و زندگی 1 ( نسخه pdf )

کتاب دین و زندگی 2 ( نسخه pdf )

کتاب دین و زندگی 3 ( نسخه pdf )

کتاب دین و زندگی 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پیام آیات دینی 1 ( نسخه word )

پیام آیات دینی 1 ( نسخه pdf )

پیام آیات دینی 2 ( نسخه word )

پیام آیات دینی 2 ( نسخه pdf )

پیان آیات دینی 3 ( نسخه word )

پیام آیات دینی 3 ( نسخه pdf ) 

پیام آیات دینی 4 ( نسخه word )

پیام آیات دینی 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترجمه منظوم آیات دینی 2 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آیات دینی 2 ( نسخه pdf )

ترجمه منظوم آیات دینی 3 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آیات دینی 3 ( نسخه pdf ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سؤالات امتحان نهایی دینی 3 ( نسخه word )

سؤالات امتحان نهایی دینی 3 ( نسخه pdf )

پرسشهای امتحانهای نهایی دین و زندگی 3 همراه با پاسخ آنها ( نسخه word )

پرسشهای امتحانهای نهایی دین و زندگی 3 همراه با پاسخ آنها ( نسخه pdf )

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اندیشه و تحقیق دین و زندگی 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه word )

اندیشه و تحقیق دین و زندگی 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پرسشهای امتحانهای نهایی دین و زندگی 4 ( نسخه word )

پرسشهای امتحانهای نهایی دین و زندگی 4 ( نسخه pdf )

سؤالات امتحان نهایی دین و زندگی 4 همراه با پاسخنامه ( نسخه word ) 

سؤالات امتحان نهایی دین و زندگی 4 همراه با پاسخنامه ( pdf


پرسشهای امتحانهای نهایی دین و زندگی 4 ( نسخه word )

پرسشهای امتحانهای نهایی دین و زندگی 4 ( نسخه pdf )اندیشه و تحقیق دین و زندگی 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه  word )

اندیشه و تحقیق دین و زندگی 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )


کتاب دین و زندگی 1 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )

کتاب دین و زندگی 4 چاپ ۱۳۹۱ ( نسخه pdf )

کتاب دین و زندگی 2 چاپ ۱۳۹۱ ( نسخه pdf )

کتاب دین و زندگی 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )سؤالات امتحان نهایی دینی 3 ( نسخه word )

سؤالات امتحان نهایی دینی 3 ( نسخه pdf )ترجمه منظوم آیات دینی 3 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آیات دینی 3 ( نسخه pdf )


پیام آیات دینی 1 ( نسخه word )

پیام آیات دینی 1 ( نسخه pdf )


پیام آیات دینی 2 ( نسخه word )

 پیام آیات دینی2 ( نسخه pdf )

پیام آیات دینی 3 ( نسخه word )

پیام آیات دینی 3 ( نسخه Pdf )ترجمه منظوم آیات دینی2 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آیات دینی 2 ( نسخه pdf )

پیام آیات دینی 4 ( نسخه word )

پیام آیات دینی 4 ( نسخه pdf )


امتحانات نهایی  خرداد سال 93  


پایه سوم ریاضی فیزیک 


ادبیات فارسی3(1).pdf                            جبرو احتمال .pdf                حسابان.pdf

دیفرانسیل(2).pdf                                 دین و زندگی3 سال سوم .pdf    زبان انگلیسی3(3).pdf

زبان فارسی(1).pdf                                زبان فارسی3(1).pdf            شیمی 3 و آزمایشگاه.pdf

عربی3.pdf                                         فیزیک ریاضی(1).pdf            فیزیک3و آزمایشگاه .pdf

معارف.pdf                                         هندسه2(2).pdf


امتحانات نهایی  خرداد سال 93 


پایه سوم  علوم تجربی 


ادبیات فارسی3(1).pdf                            دین و زندگی3(1).pdf            ریاضی3(3).pdf


زبان انگلیسی3(3).pdf                            زبان فارسی(1).pdf              زمین شناسی(5).pdf


زیست شناسی.pdf                                زیست شناسی2.pdf            شیمی3(4).pdf


عربی3(2).pdf                                    فیزیک تجربی(1).pdf             فیزیک3 تجربی(2).pdf


معارف.pdf
    

امتحانات نهایی  خرداد سال 93 


پایه چهارم ( پیش  دانشگاهی )

حساب دیفرانسیل ریاضی.pdf                    زیست پیش تجربی93.pdf        فارسی پیش خرداد93 (1).pdf

فیزیک ریاضی3خرداد93.pdf                        فیزیک3تجربی خرداد93.pdf    معارف پیش دانشگاهی .pdf


امتحانات نهایی خرداد 92


پایه سوم رشته ریاضی فیزیک

dini3-3nazari (1).pdf                            جبر و احتمال.pdf                حسابان.pdf

زبان انگلیسی3.pdf                              زبان فارسی 3.pdf                شیمی3.pdf

عربی3(1).pdf                                    فیزیک.pdf                        هندسه2.pdfامتحانات نهایی خرداد 92


پایه سوم رشته علوم تجربی

قران و تعلیمات دینی.pdf                        ریاضی3.pdf                        زبان انگلیسی3.pdf

زبان فارسی 3.pdf                              زمین شناسی.pdf                  زیست شناسی و آزمایشگاه 2.pdf

شیمی3.pdf                                    عربی3).pdf                         فیزیک 3.pdfامتحانات نهایی خرداد 92


پایه چهارم پیش دانشگاهی

حساب و دیفرانسیل پیش.pdf                    زبان فارسی پیش .pdf            زبان فارسی پیش.pdf

زیست شناسی پیش.pdf                        فیزیک -ریاضی پیش.pdf            فیزیک پیش.pdf

معارف اسلامی دین و زندگی پیش.pdf            معارف اسلامی پیش.pdf

آزمون دی 93

  پایه اول

ادبیات فارسی .pdf                            دینی اول.pdf                        ریاضی 1.pdf

زبان انگلیسی .pdf                            زبان فارسی .pdf                    علوم زیستی اول.pdf

فیزیک اول.pdf                                 مطالعات 1.pdf                        مطالعات 2.pdf


 آزمون دی 93

  پایه دوم

آمادگی دفاعی دی ماه 93.pdf                آمار دوم ریاضی.pdf                    ادبیات دوم.pdf
   
جغرافیا.pdf                                    دینی دوم .pdf                         ریاضی 2.pdf

زبان انگلیسی 2.pdf                            زبان فارسی 2.pdf                    زیست پایه دوم.pdf

فیزیک دوم .pdf                                هندسه 1.pdf


آزمون دی 93 

پایه سوم 

ادبیات سوم _2.pdf                           تاریخ معاصر .pdf                       جبر و احتمال.pdf

حسابان.pdf                                     آمار.ddf                              دینی 3.pdf

ریاضی 3 دیماه 93 .pdf                        زبان انگلیسی 3.pdf                  زبان فارسی 3 دی ماه 93.pdf

زمین شناسی 3.pdf                        زیست سوم.pdf                        سوالات مبانی کامپیوتر دی ماه 93.pdf

شیمی پایه سوم.pdf                        عربی سوم.pdf                        فیزیک سوم ریاضی و تجربی.pdf

هندسه 2.pdf

آزمون های دی 93

پایه چهارم ( پیش دانشگاهی )


دیفرانسیل.pdf                             ریاضیات گسسته.pdf                  زبان انگلیسی .pdf

زیست پیش دانشگاهی.pdf                سوالات دین وزندگی .pdf             سوالات ریاضی عمومی.pdf

شیمی چهارم.pdf                            علوم زمین تیز هوشان دی 93.pdf        فیزیک رشته تجربی.pdf

فیزیک رشته ریاضی.pdf                     زبان و ادبیات فارسی                هندسه تحلیلی.pdfآزمونهای دی 91


  پایه اول دبیرستان

           زبان انگلیسی 1.pdf                    سوال زبان کلاسهای اول-فرزانگان دیماه 91.doc

   
                  کلید ادبیات فارسی1.docx                        کلید زبان کلاس اول-دیماه 91.doc

           ادبیات فارسی 1.docx                 
پاسخنامه زبان کلاسهای اول-فرزانگان دیماه 91.doc   

           شیمی برای زندگی.pdf                اجتماعی1دباغ.jpg             اجتماعی1دباغ 001.jpg
             
           عربی 1.pdf
                             ریاضیات 1.pdf                       زبان فارسی 1.pdf    
                                                           
              علوم زیستی.pdf                              ریاضی 1.doc                       دین و زندگی 1.pdf
   
              دین زندگی1هاشمی راد.jpg               عربی1سالک.jpg                  عربی1سالک 001.jpg 
            
              فیزیک1فلاحی 001.jpg                      فیزیک1فلاحی 002.jpg            عربی1سالک 002.jpg

              فیزیک1فلاحی.jpg                            حیدریان ریاضی1.                   دهقانی)علوم زیستی1.docx

              ادبیات (صغیر.docx                           سوال ریاضی اول .docx           شیمی 1(مولازاده.docx

             نگارش1(خامه چی).doc                     مطالعات.docx                       مطالعات پاسخ فرزانگان.docx            پایه دوم دبیرستان

             شیمی 2.pdf                                    عربی 2.pdf                          فیزیک 2.pdf

             معارف اسلامی.pdf                           هندسه1.pdf                            ریاضی 2.pdf

             .jpgآمادگی دفاعی                            آمار.doc                                 ادبیات 2 لیلا رحیمی.docx
 
             سوال جغرافی عرفانیان.docx              کلید جغرافی.docx                      جغرافیا.pdf

              دین وزندگی 003.jpg                         آمادگی دفاعی 002.                   .jpدین وزندگیg  
        
             زیست شناسی1.pdf                         ادبیات فارسی 2.pdf                  زبان فارسی 2.pdf

              هندسه01.jpg                                 هندسه002.jpg                          هندسه.jpg
              
              زیست.jpg                                     زیست 005.rar                           زیست 006.jpg
              
              زیست 007.jpg      سوم تجربی وریاضی 

              الف ادبیات فارسی 3.doc                   ب ادبیات فارسی3.doc                 مهر 004.jpg

              آمار و مدلسازی.pdf                          زبان فارسی3.doc                     زبان فارسی 3.doc     
        
              زبان فارسی 3.doc                            ریاضی 3 سوم تجربی.doc           سوالات جبر.docx 
             
              ادامه شیمی 3.                                  دینی3.                                  3زمین شناسی.doc 
             
               شیمی3.docx                                  کامپیوتر1.jpg                              کامپیوتر2.jpg 

              Midterm Farzanegan grade three 91-92.doc                    
         

    نمونه سوالات دی 91 دبیرستان حضرت زینب(س)
 

        پایه اول دبیرستان

              آمادگی دفاعی .pdf
              ریاضی 2.pdf

              زبان فارسی 1.pdf

        
        پایه سوم دبیرستان


         آمار و مدلسازی .pdf                                  ریاضی 3.pdf                                 زمین شناسی .pdf 

         فیزیک 3.pdf                                             جبرو احتمال .pdf                            حسابان.pdf

         حسابان 1.pdf                                         مبانی کامپیوتر.pdf                              نمونه سوالات مرحله دوم المپیاد سالهای گذشته

   تستی تشریحی مرحله دوم دوره 21.pdf        تستی و تشریحی مرحله دوم دوره 20.pdf
   تشریحی روز اول دوره 10.pdf                     تشریحی مرحله دوم دوره13.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 12.pdf                 تشریحی مرحله دوم دوره 14.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 15.pdf                 تشریحی مرحله دوم دوره 16.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 17.pdf                 تشریحی مرحله دوم دوره 18.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 19.pdf                 تشریحی مرحله دوم دوره 22.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 4.pdf                   تشریحی مرحله دوم دوره 5.pdf
   تشریحی مرحله دوم دوره 8.pdf                   تشریحی مرحله دوم دوره 6.pdf                 


تکالیف نوروزی زبان انگلیسی خانم مظفری


تکالیف نوروزی ادبیات خانم فرزانه

دفترچه دروس عمومی و اختصاصی آزمون جامع پایه اول

 دفترچه دروس عمومی و اختصاصی آزمون جامع پایه دوم تجربی

دفترچه دروس عمومی و اختصاصی آزمون جامع پایه دوم ریاضی

 دفترچه دروس عمومی و اختصاصی آزمون جامع پایه سوم تجربی

دفترچه دروس عمومی و اختصاصی آزمون جامع پایه سوم ریاضی

کلید تصحیح سوالات کلیه پایه ها


آزمون پیشرفت تحصیلی سوم ریاضی (مرحله اول )

آزمون پیشرفت تحصیلی سوم ریاضی (مرحله دوم )

سوالات عربی سوم ( پیش آزمون پیشرفت تحصیلی )


 سوالات و کلید امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری

adabiat3.r.t.pdf        English.pdf         ghoran3.pdf    hendesh2.pdf

hesaban.pdf        jabr.r.pdf        narabitajri.pdf        فیزیک.pdf

riyazi3tajrobi.pdf        shimi.pdf        zabanfarsi3.r.t.pdf

zamin.taj.pdf        zist2.pdf

zaban1.pdf        zaban2.am.pdf

سوالات و کلید امتحانات هماهنگ پیش دانشگاهی

زبان فارسی .pdf        حساب و دیفرانسیل و انتگرال .pdf        زیست شناسی .pdf

فیزیک .pdf        معارف اسلامی .pdf


آزمونهای خرداد ماه 91


ادبیات فارسی 1اول.pdf        دین و زندگی1 اول.pdf    ریاضی یک اول.pdf

زبان انگلیسی اول.pdf         زبان فارسی 1اول.pdf     شیمی برای زندگی اول .pdf

عربی اول.pdf                  علوم زیست و بهداشت اول.pdf    فیزیک 1آزمایشگاه اول.pdf

مطالعات اجتماعی اول.pdf

آمادگی دفاعی دوم_0001.pdf        آمارو مدلسازی دوم ریاضی .pdf    ادبیات فارسی دوم.pdf

جغرافیای عمومی و استان فارس دوم.pdf        دین و زندگی دوم.pdf    ریاضی دوم.pdf

زبان انگلیسی دوم .pdf        زبان فارسی دوم.pdf        زیست شناسی وآزمایشگاه 1دوم تجربی.pdf

شیمی دوم.pdf        عربی دوم .pdf        فیزیک 2وآزمایشگاه دوم.pdf        هندسه 1 دوم ریاضی.pdf

آمار و مدل سازی سوم تجربی .pdf        تاریخ معاصر ایران سوم .pdf        مبانی کامپیوتر سوم.pdf

انگلیسی.pdf        ریاضیات عمومی پیش .pdf        ریاضیات گسسته پیش .pdf
    
شیمی چهارم.pdf    علوم زمین چهارم تجربی.pdf        هندسه تحلیلی و جبرخطی پیش ریاضی.pdfنمونه سوالات فیزیک گاج 

نمونه سوالات فیزیک قسمت دوم


آزمونهای خرداد ماه 90

مطالعات اجتماعی.pdf                 فیزیک 1.pdf               علوم زیستی اول.pdf

عربی اول.pdf                 شیمی اول.pdf            زبان فارسی اول.pdf

زبان خارجه 1.pdf          دین وزندگی1.pdf            ادبیات فارسی اول7.pdf

آمادگی دفاعی.pdf     آمار ومدلسازی .pdf        ادبیات فارسی2.pdf

جغرافیا.pdf              دین وزندگی دوم.pdf        ریاضی2.pdf 

زبان خارجه2.pdf            زبان فارسی دوم.pdf        زیست شناسی دوم.pdf

عربی دوم.pdf        هندسه 1.pdf        فیزیک2.pdfآزمونهای دی ماه 90


پایه اول :


دین و زندگی 1.pdf
                          ادبیات فارسی 1 اول .pdf                 ریاضی یک اول.pdf

زبان انگلیسی 1.pdf                          زبان فارسی یک اول.pdf                   شیمی برای زندگی.pdf

عربی اول .pdf                                 علوم زیست و بهداشت.pdf               فیزیک 1و آزمایشگاه.pdf

مطالعات اجتماعی.pdf

پایه دوم ( رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ) :


آمار و مدلسازی -ریاضی .pdf       ادبیات فارسی.pdf                جغرافیای عمومی و استان شناسی.pdf

دین و زندگی.pdf                    ریاضی 2.pdf                       زبان انگلیسی 2.pdf

زبان فارسی 2 تجربی.pdf           زبان فارسی 2_ریاضی.pdf        زیست شناسی و آزمایشگاه 1.pdf

 شیمی 2.pdf                        عربی.pdf                           فیزیک 2.pdf

هندسه 1 ریاضی.pdf                هندسه 1.pdf
 
پایه سوم  ( رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ):

زبان انگلیسی 3.pdf                 آمار و مدلسازی تجربی.pdf       ادبیات فارسی سوم .pdf

تاریخ معاصر.pdf                      جبر و احتمال ریاضی .pdf         حسابان.pdf   

دین و زندگی سوم.pdf              ریاضی 3 تجربی.pdf               زبان فارسی 3.pdf

زمین شناسی تجربی.pdf           زیست شناسی و آزمایشگاه 2.pdf  شیمی 3.pdf

عربی.pdf                             فیزیک 3 تجربی.pdf                فیزیک 3 ریاضی.pdf

مبانی کامپیوتر.pdf                   هندسه 2 ریاضی.pdf

 

 پیش دانشگاهی  ( رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ) :

دیفرانسیل ریاضی.pdf           دین و زندگی.pdf                 ریاضی عمومی 1.pdf

ریاضیات گسسته ریاضی.pdf         زبان انگلیسی .pdf                  زبان و ادبیات فارسی .pdf

زیست شناسی.pdf                علوم زمین 1تجربی.pdf              فیزیک.pdf

هندسه تحلیلی و جبر خطی .pdf      شیمی 1.pdf

 

 

پیام آیات دین وزندگی(۱)

 

پیام آیات دین وزندگی(۲)

 

پیام آیات دین وزندگی(۳)

 

پیام آیات دین وزندگی(۴)
سوالات نهایی دین وزندگی سال سوم وپیش دانشگاهی

باپاسخ نامه (دی ماه93 )

 

                       

 

 

 سوالات نهایی دین وزندگی سال سوم (دی 93) با پاسخ نامه

سوالات نهایی معارف اسلامی(دین وزندگی )

پیش دانشگاهی دی 93 با پاسخ نامه

امتحان نهایی دین وزندگی سال سوم دبیرستان

شهریور93باپاسخ نامه           

 

 

                                    

سوالات نهایی طبقه بندی شده  دین وزندگی سال سوم

به تفکیک دروس(درس۱ الی درس۱۶)

از سال ۸۵الی سال۹۰   خرداد- شهریور- دی 

فایل pdf حجم ۲۶۰کیلوبایت                               

سوالات امتحان نهایی دین وزندگی سوم

وپیش دانشگاهی خرداد93 با پاسخ

دانلود سوالات نهایی دین وزندگی (3) خرداد93 با پاسخ

دانلود سوالات نهایی دین وزندگی پیش دانشگاهی خرداد93با پاسخ

سوالات نهایی طبقه بندی شده  دین وزندگی پیش دانشگاهی

 دانلود  

 

                                     


سؤالات امتحان نهایی دین و زندگی (3) با پاسخ     

(سوم دبیرستان دوره های مختلف - شیعیان)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(دانلود)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (دانلود)

منبع :

http://aee.medu.ir

 بانک سوالات نهایی دین وزندگی سوم دبیرستان طبقه بندی شده

از درس اول الی شانزدهم (سال های۸۵الی۹۱)

فایل پی دی اف حجم ۹۳۴کیلوبایت 


                                                         دانلود

 

                                    

 

دانلودسوالات نهایی دین وزندگی پیش دانشگاهی شهریور91 پاسخ نامه


دانلود سوالات نهایی دین وزندگی سوم شهریور92 باپاسخ

سوالات نهایی دین وزندگی سال چهارم خرداد92

با پاسخ نامه (pdf )            دانلود

دین وزندگی پایه اول عمومی نوبت اول (دیماه) ونوبت دوم (خرداد)دانلودبرخی از نمونه سوالات دین وزندگی پایه اول عمومی دبیرستانها ونواحی مختلف مشهد درسالهای مختلف جهت استفاده دانش آموزان عزیز

 
 

سوالات خرداد

 

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی  

نمی گوییم بهترینیم ، اما بهترین را انتخاب می کنیم .

ریاضی ( 1)

ریاضی (2)

زیست شناسی ( 1)

علوم زیستی و بهداشت

آمار

ادبیات فارسی2

فیزیک و آز ( 1 )

فیزیک و آز (2)

فیزیک و آز (2)

ادبیات فارسی

جغرافیا

جغرافیا

عربی ( 1)

عربی ( 2)

عربی ( 2)

مطالعات اجتماعی

هندسه (1)

هندسه (1)

زبان خارجه (1)

زبان خارجه (2)

زبان خارجه (2)

شیمی ( 1)

شیمی ( 2)

شیمی ( 2)

دین و زندگی (1)

زبان فارسی 2

زبان فارسی 2

سوالات خرداد 90

برای دریافت سوالات پایه اول و دوم  اینجا کلیک کنید.

برای دریافت سوالات نهایی پایه سوم اینجا کلیک کنید.برنامه و سئوالات امتحانی
برنامه و سئوالات امتحانی —» نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم پایه اول
1 ) آزمون مجازی عربی این مطلب تاکنون 57 بار مطالعه شده است
دروس 1 تا 9
2 ) امتحان فیزیک1 (همراه با پاسخنامه) - نوبت اول 93 این مطلب تاکنون 185 بار مطالعه شده است
سوالات و پاسخنامه امتحان فیزیک (1) - اول
3 ) امتحان ادبیات1 (همراه با پاسخنامه) - نوبت اول 93 این مطلب تاکنون 193 بار مطالعه شده است
سوالات و پاسخنامه امتحان ادبیات (1) - اول
4 ) امتحان عربی (1) - نوبت اول 93 این مطلب تاکنون 213 بار مطالعه شده است
سوالات امتحان عربی (1) - اول
5 ) امتحان ریاضی 1(همراه با پاسخنامه) - نوبت اول 93 این مطلب تاکنون 249 بار مطالعه شده است
سوالات و پاسخنامه امتحان ریاضی (1) - اول
6 ) امتحان زبان فارسی 1(همراه با پاسخنامه) - نوبت اول 93 این مطلب تاکنون 219 بار مطالعه شده است
سوالات و پاسخنامه امتحان زبان فارسی 1 - اول
7 ) امتحان زبان انگلیسی1 (همراه با پاسخنامه) - نوبت اول 93 این مطلب تاکنون 161 بار مطالعه شده است
سوالات و پاسخنامه امتحان زبان انگلیسی 1 - اول
8 ) امتحان شیمی1(همراه با پاسخنامه) - نوبت اول 93 این مطلب تاکنون 269 بار مطالعه شده است
سوالات و پاسخنامه امتحان شیمی (1) - اول
9 ) امتحان دین و زندگی(1) - نوبت اول 93 این مطلب تاکنون 222 بار مطالعه شده است
سوالات امتحان دین و زندگی - اول
10 ) امتحان علوم زیستی (همراه با پاسخنامه) - نوبت اول 93 این مطلب تاکنون 276 بار مطالعه شده است
سوالات و پاسخنامه امتحان علوم زیستی - اول
11 ) امتحان مطالعات اجتماعی(همراه با پاسخنامه) - نوبت اول 93 این مطلب تاکنون 231 بار مطالعه شده است
سوالات و پاسخنامه امتحان مطالعات اجتماعی - اول
12 ) آزمون پیشرفت تحصیلی اول دیرستان این مطلب تاکنون 139 بار مطالعه شده است
آزمون پیشرفت تحصیلی اول دیرستان - 12/9/93
13 ) آزمون پیشرفت تحصیلی اول دیرستان این مطلب تاکنون 176 بار مطالعه شده است
آزمون پیشرفت تحصیلی اول دیرستان - 18/9/92
14 ) آزمون آغازین پایه اول سال تحصیلی 93-94 این مطلب تاکنون 146 بار مطالعه شده است
آزمون آغازین پایه اول (26/7/93)
15 ) نمونه سوال فصل 1 و 2 آمار و مدل سازی این مطلب تاکنون 119 بار مطالعه شده است
نمونه سوال فصل 1 و 2 آمار و مدل سازی (پایه اول و دوم)
16 ) امتحان عربی (1)-خرداد93 این مطلب تاکنون 495 بار مطالعه شده است
پایه اول
17 ) امتحان زبان فارسی1 (همراه با پاسخنامه)-خرداد 93 این مطلب تاکنون 379 بار مطالعه شده است
پایه اول
18 ) امتحان زبان انگلیسی1 (همراه با پاسخنامه)- خرداد93 این مطلب تاکنون 355 بار مطالعه شده است
پایه اول
19 ) امتحان مطالعات اجتماعی- خرداد 93 این مطلب تاکنون 418 بار مطالعه شده است
پایه اول
20 ) امتحان ریاضی1 (همراه با پاسخنامه) - خرداد 93 این مطلب تاکنون 470 بار مطالعه شده است
پایه اول
21 ) امتحان فیزیک1 (همراه با پاسخنامه) - خرداد 93 این مطلب تاکنون 471 بار مطالعه شده است
پایه اول
22 ) امتحان علوم زیستی و بهداشت (همراه با پاسخنامه) - خرداد 93 این مطلب تاکنون 491 بار مطالعه شده است
پایه اول
23 ) امتحان ادبیات فارسی1 (همراه با پاسخنامه) - خرداد 93 این مطلب تاکنون 394 بار مطالعه شده است
پایه اول
24 ) امتحان شیمی (1) - خرداد 93 این مطلب تاکنون 447 بار مطالعه شده است
پایه اول
25 ) امتحان دین و زندگی (1) - خرداد 93 این مطلب تاکنون 485 بار مطالعه شده است
پایه اول
26 ) امتحان زبان انگلیسی(1) - نیمسال اول 92 این مطلب تاکنون 433 بار مطالعه شده است
پایه اول
27 ) امتحان شیمی1(همراه با پاسخنامه) - نیمسال اول 92 این مطلب تاکنون 467 بار مطالعه شده است
پایه اول
28 ) امتحان عربی(1)- نیمسال اول 92 این مطلب تاکنون 476 بار مطالعه شده است
پایه اول
29 ) امتحان علوم زیستی(همراه با پاسخنامه) - نیمسال اول 92 این مطلب تاکنون 434 بار مطالعه شده است
پایه اول
30 ) امتحان فیزیک1(همراه با پاسخنامه)-نیمسال اول 92 این مطلب تاکنون 537 بار مطالعه شده است
پایه اول
31 ) امتحان زبان فارسی1-(همراه با پاسخنامه)-نیمسال اول 92 این مطلب تاکنون 507 بار مطالعه شده است
پایه اول
32 ) امتحان ریاضی 1 - نیمسال اول 92 این مطلب تاکنون 456 بار مطالعه شده است
پایه اول
33 ) امتحان ادبیات(1) - نیمسال اول 92 این مطلب تاکنون 424 بار مطالعه شده است
پایه اول
34 ) امتحان دینی(1) - نیمسال اول 92 این مطلب تاکنون 473 بار مطالعه شده است
پایه اول
35 ) امتحان مطالعات(1) - نیمسال اول 92 این مطلب تاکنون 435 بار مطالعه شده است
پایه اول
36 ) نمونه سوال پیشرفت تحصیلی پایه اول این مطلب تاکنون 441 بار مطالعه شده است
آذر ماه 1391
37 ) آزمون آغازین پایه اول متوسطه-22/7/92 این مطلب تاکنون 392 بار مطالعه شده است
آزمون آغازین پایه اول متوسطه-22/7/92
38 ) امتحان درس شیمی با پاسخنامه - خرداد 92 این مطلب تاکنون 608 بار مطالعه شده است
-
39 ) امتحان درس مطالعات- خرداد 92 این مطلب تاکنون 547 بار مطالعه شده است
-
40 ) امتحان درس زیست همراه با پاسخنامه - خرداد ماه 92 این مطلب تاکنون 624 بار مطالعه شده است
-
41 ) امتحان زبان با پاسخنامه -خرداد 92 این مطلب تاکنون 532 بار مطالعه شده است
-
42 ) امتحان درس زبان فارسی همراه با پاسخ نامه - خرداد ماه 92 این مطلب تاکنون 583 بار مطالعه شده است
-
43 ) امتحان درس فیزیک همراه با پاسخنامه( خرداد ماه 92) این مطلب تاکنون 671 بار مطالعه شده است
-
44 ) امتحان درس عربی با پاسخنامه - خرداد 92 این مطلب تاکنون 731 بار مطالعه شده است
-
45 ) امتحان درس ادبیات - خرداد ماه 92 این مطلب تاکنون 324 بار مطالعه شده است
-
46 ) امتحان درس ریاضی 1 - خرداد92 این مطلب تاکنون 672 بار مطالعه شده است
-
47 ) امتحان دین و زندگی همراه با پاسخنامه - خرداد 92 این مطلب تاکنون 718 بار مطالعه شده است
-
48 ) امتحان درس مطالعات - دی ماه 91 این مطلب تاکنون 627 بار مطالعه شده است
-
49 ) امتحان درس ادبیات - دی ماه 91 این مطلب تاکنون 658 بار مطالعه شده است
-
50 ) امتحان درس زبان فارسی - دی ماه 91 این مطلب تاکنون 681 بار مطالعه شده است
-
51 ) امتحان درس شیمی - دی ماه 91 این مطلب تاکنون 685 بار مطالعه شده است
-
52 ) امتحان درس عربی - دی ماه 91 این مطلب تاکنون 742 بار مطالعه شده است
-
53 ) امتحان درس زبان - دی ماه 91 این مطلب تاکنون 662 بار مطالعه شده است
-
54 ) امتحان درس زیست شناسی - دی ماه 91 این مطلب تاکنون 630 بار مطالعه شده است
-
55 ) امتحان درس آمار - دی ماه 91 این مطلب تاکنون 487 بار مطالعه شده است
-
56 ) امتحان درس دین و زندگی 1 - دی ماه 91 این مطلب تاکنون 663 بار مطالعه شده است
-
57 ) نمونه سوال درس زبان فارسی - خرداد 91 این مطلب تاکنون 690 بار مطالعه شده است
-
58 ) نمونه سوال درس زبان - خرداد 91 این مطلب تاکنون 669 بار مطالعه شده است
-
59 ) نمونه سوال درس شیمی - خرداد91 این مطلب تاکنون 666 بار مطالعه شده است
-
60 ) نمونه سوال درس ریاضی 1 - خرداد 91 این مطلب تاکنون 750 بار مطالعه شده است
-
61 ) نمونه سوال درس فیزیک -خرداد 91 این مطلب تاکنون 740 بار مطالعه شده است
-
62 ) نمونه سوال درس دین و زندگی - خرداد 91 این مطلب تاکنون 702 بار مطالعه شده است
-
63 ) نمونه سوال درس دین و زندگی - خرداد 91 این مطلب تاکنون 553 بار مطالعه شده است
-
64 ) ادبیات فارسی - دی ماه 90 این مطلب تاکنون 620 بار مطالعه شده است
-
65 ) زبان فارسی - دی ماه 90 این مطلب تاکنون 789 بار مطالعه شده است
-
66 ) ریاضی - دی ماه 90 این مطلب تاکنون 922 بار مطالعه شده است
-
67 ) فیزیک - دی ماه 90 این مطلب تاکنون 934 بار مطالعه شده است
-
68 ) ادبیات فارسی - دی ماه 90 این مطلب تاکنون 764 بار مطالعه شده است
-
69 ) نمونه سوال درس زیست شناسی - دی ماه 90 این مطلب تاکنون 807 بار مطالعه شده است
-
70 ) نمونه سوال درس جغرافی - دی ماه 90 این مطلب تاکنون 709 بار مطالعه شده است
-
71 ) نمونه سوال درس دین و زندگی - دی ماه 90 این مطلب تاکنون 814 بار مطالعه شده است
-
72 ) نمونه سوالات درس دین و زندگی - دی ماه 90 این مطلب تاکنون 726 بار مطالعه شده است
-
73 ) نمونه سوالات در س مطالعات - دی ماه 90 این مطلب تاکنون 634 بار مطالعه شده است
-
74 ) شیمی 1- 10/3/90 این مطلب تاکنون 868 بار مطالعه شده است
نیمسال دوم خردادماه 90
75 ) ریاضی 1 - 7/3/90 این مطلب تاکنون 870 بار مطالعه شده است
نیمسال دوم خردادماه 90
76 ) فیزیک 1 - 16/3/90 این مطلب تاکنون 934 بار مطالعه شده است
نیمسال دوم خردادماه 90
77 ) دین و زندگی1 - 31/2/90 این مطلب تاکنون 773 بار مطالعه شده است
نیمسال دوم خردادماه 90
78 ) ادبیات فارسی1 - 19/3/90 این مطلب تاکنون 857 بار مطالعه شده است
نیمسال دوم خردادماه 90
79 ) آزمون ریاضی (1) 17/12/89 این مطلب تاکنون 896 بار مطالعه شده است
مبحث اتحاد و تجزیه
80 ) سوال عربی نیمسال اول 24/10/88 این مطلب تاکنون 901 بار مطالعه شده است
پایه اول
81 ) سوال زبان نیمسال اول 15/10/88 این مطلب تاکنون 783 بار مطالعه شده است
پایه اول
82 ) سوال زبان نیمسال اول 9/10/87 این مطلب تاکنون 746 بار مطالعه شده است
پایه اول
83 ) سوال زبان فارسی نیمسال اول 17/10/88 این مطلب تاکنون 774 بار مطالعه شده است
پایه اول
84 ) سوال زبان فارسی نیمسال اول 21/10/79 این مطلب تاکنون 686 بار مطالعه شده است
پایه اول
85 ) سوال ادبیات فارسی نیمسال اول 9/10/88 این مطلب تاکنون 805 بار مطالعه شده است
پایه اول
86 ) سوال فیزیک نیمسال دوم 17/3/89 این مطلب تاکنون 877 بار مطالعه شده است
پایه اول
87 ) سوال ریاضی نیمسال دوم 9/3/88 این مطلب تاکنون 846 بار مطالعه شده است
پایه اول
88 ) سوال ریاضی نیمسال اول 10/10/88 این مطلب تاکنون 837 بار مطالعه شده است
پایه اول
89 ) سوال ریاضی نیمسال اول 14/10/87 این مطلب تاکنون 883 بار مطالعه شده است
پایه اول
90 ) تست عربی سال اول 1 این مطلب تاکنون 709 بار مطالعه شده است
-
91 ) تست عربی سال اول 2 این مطلب تاکنون 604 بار مطالعه شده است
-
92 ) تست عربی سال اول 3 این مطلب تاکنون 558 بار مطالعه شده است
-
93 ) نمونه سوال عربی سال اول2 این مطلب تاکنون 780 بار مطالعه شده است
-
94 ) نمونه سوال عربی سال اول این مطلب تاکنون 873 بار مطالعه شده است
-
95 ) زبان انگلیسی این مطلب تاکنون 817 بار مطالعه شده است
*
96 ) زبان فارسی این مطلب تاکنون 712 بار مطالعه شده است
*
97 ) آمادگی دفاعی این مطلب تاکنون 619 بار مطالعه شده است
*
98 ) دین و زندگی این مطلب تاکنون 767 بار مطالعه شده است
*
99 ) دین و زندگی این مطلب تاکنون 720 بار مطالعه شده است
*
100 ) عربی این مطلب تاکنون 789 بار مطالعه شده است
*
101 ) زبان فارسی این مطلب تاکنون 731 بار مطالعه شده است
*
102 ) دین و زندگی این مطلب تاکنون 707 بار مطالعه شده است
*
103 ) زیست شناسی و آزمایشگاه این مطلب تاکنون 767 بار مطالعه شده است
*
104 ) مطالعات اجتماعی این مطلب تاکنون 829 بار مطالعه شده است
*
105 ) ادبیات فارسی این مطلب تاکنون 818 بار مطالعه شده است
*
106 ) دین و زندگی این مطلب تاکنون 706 بار مطالعه شده است
*
107 ) زیست شناسی این مطلب تاکنون 700 بار مطالعه شده است
*
108 ) عربی درس 1 این مطلب تاکنون 714 بار مطالعه شده است
*
109 ) عربی درس 2 این مطلب تاکنون 653 بار مطالعه شده است
*
110 ) عربی درس 3 این مطلب تاکنون 614 بار مطالعه شده است
*
111 ) عربی درس 4 این مطلب تاکنون 621 بار مطالعه شده است
*
112 ) تست عربی درس 5 این مطلب تاکنون 594 بار مطالعه شده است
*
113 ) علوم زیست و بهداشت این مطلب تاکنون 736 بار مطالعه شده است
*
114 ) عربی این مطلب تاکنون 684 بار مطالعه شده است
*
115 ) عربی این مطلب تاکنون 717 بار مطالعه شده است
*
116 ) ادبیات فارسی این مطلب تاکنون 822 بار مطالعه شده است
*
117 ) زبان انگلیسی این مطلب تاکنون 678 بار مطالعه شده است
*
118 ) زبان انگلیسی این مطلب تاکنون 668 بار مطالعه شده است
*
119 ) علوم زیست و بهداشت این مطلب تاکنون 674 بار مطالعه شده است
*
120 ) زبان فارسی این مطلب تاکنون 614 بار مطالعه شده است
*
121 ) دین و زندگی این مطلب تاکنون 659 بار مطالعه شده است
*
122 ) جغرافی این مطلب تاکنون 626 بار مطالعه شده است
*
123 ) دین و زندگی این مطلب تاکنون 661 بار مطالعه شده است
*
124 ) شیمی این مطلب تاکنون 809 بار مطالعه شده است
*
125 ) ادبیات فارسی این مطلب تاکنون 716 بار مطالعه شده است
*
126 ) مطالعات اجتماعی این مطلب تاکنون 726 بار مطالعه شده است
*
127 ) زبان فارسی این مطلب تاکنون 694 بار مطالعه شده است
*
128 ) ادبیات فارسی این مطلب تاکنون 734 بار مطالعه شده است
*
129 ) دین و زندگی این مطلب تاکنون 724 بار مطالعه شده است
*
130 ) ادبیات این مطلب تاکنون 695 بار مطالعه شده است
*
131 ) سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم این مطلب تاکنون 734 بار مطالعه شده است
*
132 ) امتحان بینش ترم دو(نمونه 2) این مطلب تاکنون 555 بار مطالعه شده است
*
133 ) امتحان بینش ترم دو این مطلب تاکنون 570 بار مطالعه شده است
*
134 ) آزمون چهار گزینه ای از تمام کتاب درسی بینش این مطلب تاکنون 581 بار مطالعه شده است
*
135 ) دین و زندگی درس 13 این مطلب تاکنون 570 بار مطالعه شده است
*
136 ) دین و زندگی درس 13 این مطلب تاکنون 566 بار مطالعه شده است
*
137 ) دین و زندگی درس 12 این مطلب تاکنون 563 بار مطالعه شده است
*
138 ) دین و زندگی درس 10 این مطلب تاکنون 517 بار مطالعه شده است
*
139 ) دین و زندگی درس 9 این مطلب تاکنون 518 بار مطالعه شده است
*
140 ) دین و زندگی درس 8 این مطلب تاکنون 577 بار مطالعه شده است
*
141 ) دین و زندگی درس 6 این مطلب تاکنون 572 بار مطالعه شده است
*
142 ) دین و زندگی درس 4 این مطلب تاکنون 640 بار مطالعه شده است
*
143 ) دین و زندگی درس 3 این مطلب تاکنون 549 بار مطالعه شده است
*
144 ) دین و زندگی درس1 و 2 این مطلب تاکنون 577 بار مطالعه شده است
*
145 ) شیمی این مطلب تاکنون 614 بار مطالعه شده است
*
146 ) شیمی این مطلب تاکنون 631 بار مطالعه شده است
*
147 ) شیمی بخش 3 این مطلب تاکنون 568 بار مطالعه شده است
*
148 ) شیمی بخش 3 این مطلب تاکنون 540 بار مطالعه شده است
*
149 ) شیمی بخش 2 این مطلب تاکنون 734 بار مطالعه شده است
*
150 ) شیمی بخش 1 این مطلب تاکنون 560 بار مطالعه شده است
*
151 ) شیمی این مطلب تاکنون 588 بار مطالعه شده است
*
152 ) زبان درس نهم این مطلب تاکنون 564 بار مطالعه شده است
*
153 ) زبان درس هشتم این مطلب تاکنون 556 بار مطالعه شده است
*
154 ) زبان درس هفتم این مطلب تاکنون 569 بار مطالعه شده است
*
155 ) زبان درس ششم این مطلب تاکنون 583 بار مطالعه شده است
*
156 ) زبان درس پنجم این مطلب تاکنون 557 بار مطالعه شده است
*
157 ) زبان درس چهارم این مطلب تاکنون 565 بار مطالعه شده است
*
158 ) زبان درس سوم این مطلب تاکنون 556 بار مطالعه شده است
*
159 ) زبان درس دوم این مطلب تاکنون 559 بار مطالعه شده است
*
160 ) زبان درس اول این مطلب تاکنون 609 بار مطالعه شده است
*
161 ) تاریخ این مطلب تاکنون 509 بار مطالعه شده است
*
162 ) عربی این مطلب تاکنون 635 بار مطالعه شده است
*
163 ) قرآن و تعلیمات دینی 8 این مطلب تاکنون 554 بار مطالعه شده است
*
164 ) قرآن و تعلیمات دینی 3 این مطلب تاکنون 581 بار مطالعه شده است
*
165 ) قرآن و تعلیمات دینی 1 این مطلب تاکنون 575 بار مطالعه شده است
*
166 ) نمونه سوالات عربی این مطلب تاکنون 649 بار مطالعه شده است
*
167 ) فصل 8 زیست شناسی این مطلب تاکنون 553 بار مطالعه شده است
*
168 ) فصل 7 زیست شناسی این مطلب تاکنون 662 بار مطالعه شده است
*
169 ) فصل 6 زیست شناسی این مطلب تاکنون 601 بار مطالعه شده است
*
170 ) فصل 5 زیست شناسی این مطلب تاکنون 645 بار مطالعه شده است
*
171 ) فصل 4 زیست شناسی این مطلب تاکنون 789 بار مطالعه شده است
*
172 ) فصل 3 زیست شناسی این مطلب تاکنون 545 بار مطالعه شده است
*
173 ) فصل 2 زیست شناسی این مطلب تاکنون 568 بار مطالعه شده است
*
174 ) فصل 1 زیست شناسی این مطلب تاکنون 601 بار مطالعه شده است
*
175 ) ادبیات این مطلب تاکنون 618 بار مطالعه شده است
*
176 ) ادبیات این مطلب تاکنون 643 بار مطالعه شده است
*
177 ) مطالعات اجتماعی این مطلب تاکنون 625 بار مطالعه شده است
*
178 ) زبان فارسی این مطلب تاکنون 610 بار مطالعه شده است
*
179 ) ادبیات فارسی پایان ترم این مطلب تاکنون 594 بار مطالعه شده است
*
180 ) زبان انگلیسی پایان ترم این مطلب تاکنون 631 بار مطالعه شده است
*
181 ) زیست این مطلب تاکنون 630 بار مطالعه شده است
*
182 ) دین وزندگی این مطلب تاکنون 588 بار مطالعه شده است
*
183 ) ادبیات این مطلب تاکنون 608 بار مطالعه شده است
*
184 ) ریاضی این مطلب تاکنون 1009 بار مطالعه شده است
*
185 ) زبان انگلیسی این مطلب تاکنون 734 بار مطالعه شده است
-
186 ) دین و زندگی این مطلب تاکنون 701 بار مطالعه شده است
-
187 ) زبان فارسی این مطلب تاکنون 747 بار مطالعه شده است
-
188 ) ادبیات فارسی این مطلب تاکنون 684 بار مطالعه شده است
-
189 ) نمونه سوالات زیست شناسی این مطلب تاکنون 725 بار مطالعه شده است
-
190 ) نمونه سوالات دین و زندگی این مطلب تاکنون 701 بار مطالعه شده است
-
191 ) مطالعات اجتماعی نوبت دوم این مطلب تاکنون 825 بار مطالعه شده است
مطالعات اجتماعی نوبت دوم
192 ) زیست شناسی نوبت دوم این مطلب تاکنون 709 بار مطالعه شده است
زیست شناسی نوبت دوم
193 ) دین و زندگی نوبت دوم این مطلب تاکنون 720 بار مطالعه شده است
دین و زندگی نوبت دوم
194 ) ادبیات فارسی نوبت دوم این مطلب تاکنون 707 بار مطالعه شده است
ادبیات فارسی نوبت دوم
195 ) مطالعات اجتماعی نوبت اول این مطلب تاکنون 779 بار مطالعه شده است
مطالعات اجتماعی نوبت اول
196 ) فیزیک نوبت اول این مطلب تاکنون 989 بار مطالعه شده است
فیزیک نوبت اول
197 ) زیست شناسی نوبت اول این مطلب تاکنون 731 بار مطالعه شده است
زیست شناسی نوبت اول
198 ) زیان فارسی نوبت اول این مطلب تاکنون 721 بار مطالعه شده است
زبان فارسی نوبت اول
199 ) دین و زندگی نوبت اول این مطلب تاکنون 725 بار مطالعه شده است
دین و زندگی نوبت اول
200 ) ادبیات فارسی نوبت اول این مطلب تاکنون 743 بار مطالعه شده است
ادبیات فارسی نوبت اول
201 ) شیمی 1 این مطلب تاکنون 792 بار مطالعه شده است
نمونه سوالات درس شیمی 1
202 ) فیزیک و آزمایشگاه نوبت اول این مطلب تاکنون 834 بار مطالعه شده است
فیزیک و آزمایشگاه نوبت اول
203 ) زبان فارسی نوبت اول این مطلب تاکنون 701 بار مطالعه شده است
زبان فارسی نوبت اول
204 ) ادبیات فارسی آزمون ورودی سال 85 این مطلب تاکنون 654 بار مطالعه شده است
ادبیات فارسی آزمون ورودی سال 85
205 ) مطالعات اجتماعی این مطلب تاکنون 828 بار مطالعه شده است
نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی
206 ) فیزیک و آزمایشگاه این مطلب تاکنون 850 بار مطالعه شده است
نمونه سوالات درس فیزیک و آزمایشگاه
207 ) علوم زیستی این مطلب تاکنون 796 بار مطالعه شده است
نمونه سوالات درس علوم زیست
208 ) عربی این مطلب تاکنون 851 بار مطالعه شده است
نمونه سوالات دردس عربی
209 ) شیمی این مطلب تاکنون 842 بار مطالعه شده است
نمونه سوالات امتحانی درس شیمی
210 ) زبان فارسی این مطلب تاکنون 774 بار مطالعه شده است
نمونه سوالات امتحانی درس زبان فارسی
211 ) دین و زندگی این مطلب تاکنون 793 بار مطالعه شده است
نمونه سوالات امتحانی درس دین و زندگی
212 ) ادبیات فارسی این مطلب تاکنون 809 بار مطالعه شده است
نمونه سوالات امتحانی درس ادبیات فارسی
213 ) هندسه این مطلب تاکنون 911 بار مطالعه شده است
 
214 ) مطالعات اجتماعی این مطلب تاکنون 899 بار مطالعه شده است
پایه اول
215 ) عربی این مطلب تاکنون 934 بار مطالعه شده است
پایه اول
216 ) ریاضی این مطلب تاکنون 963 بار مطالعه شده است
پایه اول
217 ) علوم زیست و بهداشت این مطلب تاکنون 875 بار مطالعه شده است
پایه اول
218 ) زبان فارسی این مطلب تاکنون 890 بار مطالعه شده است
پایه اول
219 ) ادبیات فارسی این مطلب تاکنون 907 بار مطالعه شده است
پایه اول
220 ) فیزیک 1 و آزمایشگاه این مطلب تاکنون 975 بار مطالعه شده است
سال اول دبیرستان
221 ) ریاضی این مطلب تاکنون 1092 بار مطالعه شده است
سال اول دبیرستان
222 ) زبان فارسی این مطلب تاکنون 917 بار مطالعه شده است
سال اول دبیرستان


برنامه و سئوالات امتحانی
1) کنکور سراسری 11 مطلب
سوالات ، حل تشریحی و تحلیل سوالات کنکور
2) برنامه مطالعاتی 9 مطلب
برنامه مطالعاتی کلیه پایه ها
3) مسابقات 19 مطلب
کلیه مسابقات
4) آزمون ها 5 مطلب
کلیه آزمون ها
5) آموزش دروس پایه سوم 22 مطلب
مطالب آموزشی
6) آموزش دروس پایه دوم 20 مطلب
مطالب آموزشی
7) آموزش دروس پایه اول 48 مطلب
مطالب آموزشی
8) برنامه امتحانات 6 مطلب
برنامه امتحانات
9) نمونه سوالات پایه چهارم 133 مطلب
نمونه سوالات امتحانی پایه چهارم
10) نمونه سوالات پایه سوم 289 مطلب
نمونه سوالات امتحانی پایه سوم
11) نمونه سوالات پایه دوم 292 مطلب
نمونه سوالات امتحانی پایه دوم
12) نمونه سوالات پایه اول 222 مطلب
نمونه سوالات امتحانی پایه اول


عنوان بازدید
سه نمونه سوال خرداد92/طراح :حمیدرحیمی 6565
خرداد91 دبیرستان مهدیه ( سوالات خانم آذین) 5209
خرداد91دبیرستان مهدیه ( سوالات خانم همت) 3142
مطالعات اجتماعی خرداد91 روستای مهیار 3445
مطالعات اجتماعی خرداد91دبیرستان شاهدشهرضا 3528
مطالعات اجتماعی خرداد91(آقای دهقان) نمونه دیگر 2615
مطالعات اجتماعی خرداد91( آقای رحمت اله دهقان) 2377
مطالعات اجتماعی خرداد91دبیرستان معرفت شهرضا 2580
مطالعات اجتماعی خرداد91دبیرستان شهیدباهنرشهرضا 2255
مطالعات اجتماعی خرداد91دبیرستان امام شهرضا 2082
مطالعات اجتماعی خرداد91دبیرستان شهیدهمت شهرضا 2241
مطالعات اجتماعی دبیرستان قدس اسلام آباد(آقای اباذری) 1959
مطالعات اجتماعی خرداد91 شهدای منظریه (خانم طالبیان) 2195
سوالات خرداد91دبیرستان دخترانه صدرای شهرضا 1844
خردادماه91 مطالعات اجتماعی دبیرستان طالقانی شهرضا 2167
نمونه سوالات دی ماه 89دبیرستان سماشهرضا 4427
نمونه سوالات دی ماه 89دبیرستان شاهدشهرضا 3477
سوالات مطالعات اجتماعی دبیرستان سماشهرضاخردا91 2497
سوالات عینی وکوتاه پاسخ مطالعات اجتماعی/ خانم میری 2592
نمونه سوالات دی ماه /طراح خانم اشرف السادات میری 3871
سوالات تشریحی مطالعات اجتماعی/ طراح خانم میری 1887
نموه سوالات دبیرستان بنی فاطمه اصفهان 2120
سوالات خانم اشرف السادات میری ناحیه 4 اصفهان 1500
سوالات عینی از دبیرستان دخترانه بنی فاطمه اصفهان 3989
سوالات نیم سال اول دبیرستان دخترانه شهدای منظریه 3116
مطالعات اجتماعی دبیرستان دخترانه طالقانی دی ماه90 3342
سوالات خرداددبیرستان سروش طراح آقای مرتضی یوسفی 2251
سوالات خرداددبیرستان شهیدهمت شهرضا(آقای یوسفی) 1937
سوالات فصل یک طراح آقای مرتضی یوسفی 1855
سوالات خردادشهیدامینی هونجان(آقای یوسفی) 1835
نمونه سوال از فصل 4مطالعات اجتماعی -دبیرستان شاهد 3755
نمونه ای دیگر از سوالات از کل کتاب مطالعات اجتماعی 4361
سوالات مطالعات اجتماعی (بارم بندی خرداد) نمونه دیگر 3528
نمونه سوالات از کل کتاب مطالعات اجتماعی درس به درس 15694
سوالات مفهومی وتحلیلی مطالعات اجتماعی فصل دوم 3554
سوالات درس به درس فصل یک مطالعات اجتماعی 12433
آزمون (ج) فصل پنجم کتاب مطالعات اجتماعی 2556
آزمون (ب) از فصل پنجم مطالعات اجتماعی 2294
آزمون الف از فصل پنجم مطالعات اجتماعی 2305
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی از کل کتاب با سوالات متنو 4218
مطالعات اجتماعی(پایانی) طراح: سرکار خانم نیک اقبال 2577
مطالعات اجتماعی پایانی طراح آقای حجت اله عمادی 2244
سوالات عینی - انشایی سه درس نخست فصل 4 مطالعات 3431
سوالات عینی - انشایی از فصل نظام خانواده 3117
برخی سوالات فصل پنجم مطابق با متن کتاب مطالعات 3319
سوالات فصل 4 با پاسخ های برخی از آنها 6257
سوالات فصل سوم مطالعات مطابق با متن کتاب 4330
سوالات فصل های یک ودو مطابق با متن کتاب 4323
سوالات متنوع عینی -انشایی ازفصل4مطالعات اجتماعی 2754
کلیه سوالات فصلهای1و2و3 مطالعات اجتماعی-طراح:رحیمی 9718
 
عنوان بازدید
سوالات خردادماه مطالعات اجتماعی-طراح :خانم هدا 2520
مطالعات اجتماعی دی ماه86-طراح :خانم هدا 1703
خرداد83 دبیرستان هفتم تیر - طراح : خانم زهراهمت 1441
کلیه سوالات فصل 4 مطالعات اجتماعی-طراح :حمیدرحیمی 4777
کلیه سوالات فصل 5 مطالعات اجتماعی طراح :حمیدرحیمی 3964
مطالعات اجتماعی خرداد ماه - طراح : آقای مرتضی یوسفی 2268
مطالعات اجتماعی خردادماه88-طراح سرکار خانم برهان 2131
مطالعات خردادماه 82 دبیرستان امام خمینی- طرا: آقای جهانش 1505
مطالعات خرداد82دبیرستان شهیدرجایی-طراح:آقای جهانشاهی 1499
مطالعات اجتماعی فصل چهارم (سوالات تشریحی) 2676
فصل چهارم مطالعات اجتماعی دبیرستان حاج حبیب اله عشقی 2319
مطالعات اجتماعی فصل 4-طراح رحیمی 1682
مطالعات اجتماعی خردادماه85-طراح سرکارخانم نوابی 1730
مطالعات اجتماعی خرداد ماه- طراح : سرکار خانم همت 2013
مطالعات اجتماعی دبیرستان هفتم تیر خرداد83 1393
مطالعات اجتماعی خردادماه-طراح سرکارخانم معصومه هدی 2141
مطالعات اجتماعی دیماه - طراح سرکارخانم معصومه هدی 2156
مطالعات اجتماعی دیماه- دبیرستان شهید زمانی86 2085
مطالعات اجتماعی دیماه -طراح استاد حجت اله حمیدیا 2183
مطالعات اجتماعی دیماه دبیرستان معرفت 2810
 
<< شروع < قبل 1 2 بعد > آخر >>
نتایج 51 - 70 از 70
عنوان بازدید
کتاب مختارنامه(رباعیات)شیخ فریدالدین عطارنیشابوری 437
کتاب عرفانی مظهرالعجایب شیخ فریدالدین عطارنیشابوری 335
کتاب اسراالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر 396
کتاب "رساله صوفیه شیخ بهاءالدین محمدعاملی 337
شرح اصطلاحات عرفانی توسط عارف شرف الّدین حسین بن الفتی 417
توضیح اصطلاحات عرفانی نوشته فخرالدین ابراهیم عراقی 452
اشعارعارفانه بهاءالدین محمدعاملی شیخ بهایی 410
تطبیق دین اسلام و دین زرتشت 1319
کتاب فلسفه خلقت شیطان تالیف علامه طهرانی 386
شرح حال خواجه عبداله انصاری با روایت عارفانه 328
تفسیرعرفانی سه داستان قرانی 359
سرودهای زرتشت، یسنا 345
کتاب تهیلیم (مزامیر) حضرت داوود علیه الشلام 488
برخی جملات قصارازبزرگان ادب واندیشه 833
جملات عرفانی از عارف بالله مرحوم حاج محمددولابی 828
توصیفی از تذکره الاولیاء عطار نیشابوری 2767
راز نابگشوده علی(ع) با یاد مولوی/دکترتنهایی 1285
فلسفه هنر در عرفان ابن‌عربی 742
مناجات عارف بزرگ بایزید بسطامی 1447
توضیحاتی درخصوص فیه مافیه اثرحضرت مولانا 3191
درک عارفانه شیخ ادب سعدی رحمه اله علیه 1117
زنان عابد، زنان عارف ،زنان اسوه عفاف وتقوی 2147
ناصر خسرو که بود و چگونه می اندیشید ؟ 1482
انسان گرایی وعاشقی مولانا 889
مبانى عرفانى هنر اسلامى (پرتوحسن خدا):دکترپازوکی 851
قرب الی‌الله و مسیر الی‌الحق درمثنوی مولانا 1098
تشبیه وتنزیه در اسلام نویسنده: انشاءاله رحمتی 773
عین القضات کیست؟چراوچکونه شهیدشد؟ 1757
خلاصه صفات مومنین دردیدگاه عرفا (به نظم) 1183
اشعار عارفانه وعاشقانه مرحوم سیدابراهیم سری پوده ای 2607
قصه ی دعانویس ومرد روستایی 782
شعر راز خلقت و شکر نعمت از دکتر حمیدتبریزچی 2073
کلبه کوچک ما 678
آفرینش هنری در قرآن کریم،تنظیم:مسعودانصاری 1789
عطاروحدت بخش سنت های عرفانی ماست 704
شناخت ظاهر وباطن ادیان (مقدمه کتاب وحدت متعالی ادیان) 1222
عرفان در آیین زرتشت ومقایسه آن باعرفان اسلامی 2735
صوفی نیشابور(ابواسعد خرگوشی)- ن.شته:سیدمهدی حمیدی 922
حدیث جبریئل- ماهیت عرفان اسلامی 962
ملا محسن فیض کاشانی کیست؟ 2534
ملا نصرالدین کی وکجا می زیست؟ 2857
محی الدین عربی کیست؟آیا همه انسانها می توانند به مقام ا 3063
افتادن شغال در خم رنگ ودعوی طاوسی کردن 978
قیام عاشورا از دیدگاه مولانا 2095
حسن بصری گنجینه دار علم وعرفان ( معرفی کتاب) 1432
ابعاد عرفانی اسلام از دیدگاه خانم ماری شیمل آلمانی 1025
موسی وخضر وپیام های معنوی آن 1544
تاویل وتنزیل آیان وجاودانگی قرآن 1801
جملات تابناک عرفانی 2801
 


  1. اهمیت آب و الکترولیت ها در حفظ توانمندی های جسمی و ذهنی ورزشکاران

برای دانلود زندگی نامه ی شهید چمران (پاورپوینت)لطفا به " ادامه مطلب " مراجعه بفرمایید

 

دانلود زندگی نامه ی شهید چمران (پاورپوینت)

 

برای سلامتی و ظهور امام زمان (عج) بر محمد و آل محمد صلوات 


دانلود پاورپوینتهایی در مورد وهابیت

تبارشناسی وهابیت دانلود

ضرورت آشنایی با سلفیت دانلود

مبانی فکری ابن تیمیه دانلود

پاور پوینت ابن تیمیه دانلود

توحید و شرک دانلوداندیشه وتحقییق دوم وسوم متوسطه

اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۳ بر اساس آخرین تغییرات سال۱۳۹۰

 

این جزوه توسط جناب آقای کشاورز مسئول محترم مجمع تهیه شده و قابل استفاده برای دانش آموزان سال سوم و پشت کنکوی ها می باشد .

در ضمن این جزوه به صورت حفاظت شده است و فقط قابل پرینت می باشد .

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید….

این جزوه با فرمت PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید .

دانلود با لینک مستقیم مجمع

 

اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۲ بر اساس آخرین تغییرات سال۱۳۹۰

 

این جزوه توسط جناب آقای کشاورز مسئول محترم مجمع تهیه شده و قابل استفاده برای دانش آموزان سال دوم و پشت کنکوی ها می باشد .

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید….

این جزوه با فرمت PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید .

دانلود با لینک مستقیم مجمع

http://www.majma14.com

پاسخ اتدیشه وتحقیق دین وزندگی 3

اندیشه وتحقیق درس اول صفحة 13

پاسخ سؤال اول : سلیقه ها تا آنجا قابل استفاده است که به راه تکامل انسان ضربه وارد نکنند ودر چارچوب آن قرار گیرند .واگر کسی سلیقه ای داشت که با قانون مندی رشد انسان وابعاد معنوی او در تضاد بود باید به نتایج آن تن دردهد و آمادة مضرات آن باشد .

پاسخ سؤال دوم : علم با همة پیشرفت خود نمی تواند پاسخ سؤالهایی را بدهد که نیازمند آگاهی کامل بر جهان هستی(دنیا وآخرت)و وی‍‍ژگیهای کامل انسان است.در حقیقت علم ابزار زندگی کردن را برای ما فراهم می کند  .اما نمی تواند دقیقاً مسیر سعادت را نشان دهد .

پاسخ سؤال سوم:خیر  با توجه به اینکه پیدا کردن پاسخ مناسب به این نیازها سعادت وخوشبختی جاودانه وبی نهایتی را برای انسان در پی دارد واز طرف دیگر بی توجهی به آن شقاوت و بدبختی را در پی دارد انسان نمی تواند به این نیازهای درونی خود پاسخ منفی بدهد .

اندیشه وتحقیق درس دوم صفحة 25

پاسخ سؤال اول : هدایت پیامبر که حجت ظاهر است وقتی مؤثر واقع می شود که عقل یعنی حجت باطنی سر کوب نشده وقدرت عمل داشته  باشد.

 پاسخ سؤال دوم

آیه

نیاز

پاسخ

9اسراء

راه درست زندگی

خداوند برنامة صحیح زندگی را در اختیار انسان قرار داده است.

97نحل

نیاز به تعالی  رشد بالندگی

احساس امنیت خاطر و شادکامی

ایمان وعمل صالح حیات پاک  همراه با رشد وشادکامی را در پی دارد و آینده ای روشن که پاداش اخروی است را به  ارمغان می اورد .

28و29رعد

نیاز به امنیت خاطر وشادکامی نیاز به رشد وبالندگی

یاد خداوند امنیت خاطر می آورد .ایمان وعمل صالح آیندة روشن وسرانجام نیکو دارد.

 

اندیشه وتحقیق درس سوم صفحة46

پاسخ : در آیة 6 سورة حمد از خداوند می خواهیم که ((صراط مستقیم ))را به ما نشان دهد .در آیة  101آل عمران می فرماید: کسی می تواند به صراط مستقیم هدایت شود که به دین  وکتاب خدا چنگ زند و به خداتمسک جوید.یعنی راه رسیدن به صراط مستقیم پیروی از خداوند و تمسک به اوست.

اندیشه وتحقیق درس چهارم صفحة 63

پاسخ سؤال اول :درمتن درس صفحة 53 از عبارت هر یک از پیامبران................................   تا راستگو وصادق اند .

پاسخ سؤال دوم :اگر این اعجاز جاودانه نبود پذیرش دین اسلام در هر عصر وزمانی مشکل می شدو مردم نمی توانستند

جاودانه بودن تعالیم اسلام را بپذیرند.

پاسخ سؤال سوم :اگر قرآن کریم از جانب خداوند نمی آمد وبه تدریج توسط شخص پیامبر یا هر فرد دیگری در مدت 23سال تنظیم می شد اختلافات زیادی درآن پدید می امد چون پیامبر  روز به روز پخته تر و کامل تر می شد  علم ایشان افزایش می یافت ودر مقابل رخدادها موضع گیری های بهتری می داشت ونظرات بهتری ارائه می نمود .

اندشه وتحقیق درس پنجم صفحة 77

پاسخ سؤال اول : بیانگر تشکیل حکومت اسلامی است زیرا بنا بر این آیه پیامبر اکرم (ص)از طرف خداوند مامور اجرای عدالت میان مردم می گردد وانجام این ماموریت بدون تشکیل حکومت  اسلامی میسّر نیست.

اندیشه وتحقیق درس ششم صفحه 93

پاسخ سؤال(( الف))این که همزمانی واقعة غدیر با حج می تواند در جهت اطلاع رسانی باشد تا این انتصاب به اطلاع مردم در سرزمین های  مختلف برسد .

پاسخ سؤال ((ب))این است که ادامة کار پیامبر (ص) بستگی کامل به امامت ورهبری حضرت علی (ع) داشت و اگر این واقعه اتفاق نمی افتاد و مردم حضرت علی (ع)را به عنوان جانشین پس از پیامبر نمی شناختند اصل دین مورد تهدید قرار می گرفت .

پاسخ سؤال ((ج)):به  سه جهت نمی توان ((مولا)) را به معنای دوست گرفت 1-از آن جهت که پیامبر اکرم (ص) قبل از آن از مردم  سؤال کرد ((من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم))وقتی مردم گفتند خدا وپیامبرش پیامبر فرمود ((من کنت مولاه فهذا علی مولاه))این ((مولا))باید متناسب با جملة قبل باشد که خدا ورسول را از خود مؤمنان سزاوارتر در در تصرف معرفی کند.2-این که اگر مولی به معنا ی دوست باشد اعلام آن نمی تواند متناسب با آیه ای  باشد که قبل از واقعه نازل شد وبه پیامبر اکرم (ص)فرمود اگر این ماموریت  را انجام ندهی رسالت اورا انجام نداده ای .3-این که طراحی و انجام این واقعة بزرگ  وتاریخی وبیان خطبه ای بسیار طولانی متناسب با اعلام  رهبری وجانشینی است .

پاسخ  سؤال((د)) این تبریک وتهنیت  نشانة تعیین حاکم وجانشین است که در واقع بیان نوعی بیعت وقبول ولایت از جانب مردم بود.

پاسخ اندیشه وتحقیق درس هفتم صفحة 115

پاسخ سؤال اول: آشنایی با سر نوشت ملت ها وعلت آن سرنوشت است .مثلاًبدانیم عاقبت کار کسانی که آیات الهی را تکذیب کردند چه بود .این آشنایی باید به درس گرفتن وعبرت آموزی منجر شود .

پاسخ سؤال دوم :زمینة اول  منع نوشتن احادیث  پس از  رحلت رسول خدا  زمینة دوم نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت توجیه موقعیت خود واقدامات مخالف اسلام آنها بود.

پاسخ سؤال سوم : 1-عادلانه بودن حکومت رسول خدا (ص)وتکیه بر ظلم  وجور در حکومت های بنی امیه و بنی عباس بود .2-گسترش اندیشه های اصیل اسلامی توسط رسول خدا (ص) ومیدان دادن به اندیشه های غیر اصیل وتحریف شده در حکومت بنی امیه وبنی عباس  بود.3-عمل دقیق به دستورات واحکام الهی توسط توسط رسول خدا (ص) وزیر پا گذاشتن احکام الهی تو سط بنی امیه وبنی عباس4-مشی سادة حکومت داری رسول خدا (ص) ومشی اشرافی حکومتهای ربنی امیه وبنی عباس .

پاسخ اندیشه وتحقیق درس هشتم صفحة 132

پاسخ سؤال اول : به علت شرایط سخت وهولناکی بود که از طرف حاکمان جور یعنی حاکمان بنی امیه وبنی عباس پدید آمده بود.این شیوة مبارزه کمک می کرد که دشمنان از برنامه های ائمه (ع) کمتر مطلع شوند جان یاران وشیعیان آنان حفظ شود  جلوی سرکوب ونابودی شیعیان گرفته شود و جریان تشیع به عنوان راه ائمةاطهار (ع)و  راه اصیل اسلامی توسعه وگسترش یابد وبرای همیشه در تاریخ بماند.

پاسخ سؤال دوم:خیر     متن درس صفحة 129از عبارت امامان شیوة مبارزه با......................................................تا آینده معرفی گردد.

اندیشه وتحقیق درس نهم صفحة 143

پاسخ سؤال اول:این آیه بیان می کند که اگر خداوند در زندگی ما تغییری پدید می آورد با اعمال وتصمیم گیری های ما ارتباط دارد به همین جهت علت غیبت هم به ما انسانها بر می گردد.

پاسخ سؤال دوم : 1- همانگونه که مردم منتظرند تا ابرها کنار روند وخورشید آشکار شود واز نور وگرمایش بیشتر استفاده کنند شعییان مخلص او نیز هر زمان منتظر ظهور اویند .

2-هر قدر ابرها وموانع کنار روند خورشید بیشتر ظاهر میشود مردم نیز هر قدر موانع  معنوی را از جلوی خود بردارند بیشتر از نور هدایت امام بهره مند می شوند.

3-ابر  هرگز وجود خورشید را نمی پوشاند بلکه در واقع مارا از دیدن ان محروم می کند غیبت امام نیز  مانع دیدن شناخت ایشان می شود هرچند که وجودشان حتمی است .

4- همان گونه که هر کس به اندازة ارتباطی که با خورشید دارد از نور آن بهره می برد استفاده از واسطة فیض الهی  به میزان ارتباط با آن واسطه است .

اندیشه وتحقیق درس دهم صفحة 160

پاسخ سؤال اول : مؤمنان صا لح ومستضعفان وارث زمین خواهند شد .

پاسخ سؤال دوم: شخص منتظر :1-برای جلب رضایت امام تلاش می کند .2-امام را الگو قرار می دهد   و می کوشد تا خصلت های مورد توجه ایشان را در خود بوجود آورد .3- شخص را فعال وبا نشاط میکند وامید به آیندة زیبا را در او افزایش می دهد.

پاسخ سؤال سوم :در جهت گسترش معنویت، فضیلت های اخلا قی ، عدالت وخداپرستی همکاری کنند ومردم را به پیروی از فر مان های الهی فرا خوانند .

اندیشه وتحقیق درس یازدهم  صفحة 171

پاسخ سؤال اول : همان محورهای اصلی درس است که در ابتدای درس مطرح می شود.

پاسخ سؤال دوم:تقلید در احکام دینی به معنای مراجعةغیر متخصص وغیر کار شناس به فر د متخصص و کارشناس در احکام برای انجام دادن صحیح وظایف دینی است .

پاسخ سؤال سوم :د برکسانی لازم است که به سن تکلیف رسیده ودر احکام دین کارشناس ومتخصص نباشند. تقلید به اصول اعتقادی  یعنی توحید معاد  نبوت  عدل وامامت مربوط نمی شود وبه فروع دین یعنی  احکام ودستورات عملی مربوط  می شود.

پاسخ سؤال چهارم :عا دل باشد تا مردم به او اعتماد کنند زمان شناس باشد تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز استخراج کند .

اندیشه وتحقیق درس دوازدهم صفحة 182

پاسخ سؤال اول :از طریق مجلس خبرگان رهبری . مردم با شرکت درانتخابات مجلس خبرگان رهبری نمایندگان خود را انتخاب می کنند واین نمایندگان به انتخاب رهبر اقدام می نمایند.

پاسخ سؤال دوم : متن کتاب صفحه 176 سؤال چهارم

پاسخ سؤال سوم : متن کتاب صفحة 178 سؤال ششم.

 

پاسخ اندیشه وتحقیق در سیزدهم صفحة 199

پاسخ سؤال اول :میان کرامت نفس وگناه رابطة معکوس برقرار است ،یعنی هر قدر کرامت نفس بالا می رود ،گناه کمتر می شود ،زیرا تا  انسان حقیر نشود وخود را کوچک نکند ، دست به گناه نمی زند ، همانطور که هر قدر انسان خود را عزیز ببیند ، تن به ذلت وگناه نمی سپا رد .

پاسخ سؤال دوم : خیر زیرا ممکن است شرایط بیرونی ،زمینه ساز گناه باشند اما  عامل و تصمیم  گیرنده خودِ انسان است ، زیرا در همان شرایطی  که یک نفر تن به گناه می دهد ، فرد دیگری خود را حفظ می کند وپاکی وتقوا پیشه می کند ، بنا بر این ،دوری از گناه پیش از آنکه به شرایط بستگی داشته باشد ، به مقدار عزت نفس درونی ما واراده وهمت ما بستگی دارد . البته نباید از این گفته غافل بود که محیط های آلوده  سبب گرایش به گناه هستند . لذا انسان با کرامت سعی می کند خود را از چنین محیط هایی دور بدارد .

پاسخ سؤال سوم : اطاعت از خداوند است . راه بهره مندی از عزت الهی آن است که از فرمان های الهی پیروی کنیم وقدم در مسیری بگذاریم که خداوند می پسندد.

پاسخ سؤال چهارم :خیر انسان صاحب کرامت پیمان شکنی نمی کند زیرا کسی پیمان خود به خصوص پیمان با خدا را می شکند که ابتدا در خود شکسته باشد ، یعنی خود عالی او تسلیم خود دانی شده باشد . اما کسی که که صاحب کرامت است ، خود عالی خود را برتر  می شمارد وان را عزیز می دارد.

اندیشه وتحقیق درس چهاردهم صفحة 215

پاسخ سؤا ل ا ول : اگر خانواده عامل آرامش با شد ،فرزندا ن در کانون خانواده رشد کنند وتربیت شوند وخانواده محل رشد فضایل اخلاقی  باشد ونیز اگر نیاز جنسی در رابطة زنا شوئی برآورده شود ، خانواده کانون مهر وعامل گسترش مهربانی می شود .علاوه بر این باید به خانوادة گسترده هم توجه کرد .ومیان خویشان  ارتباط بر قرار ساخت تا مهربانی توسعه یابد.

پاسخ سؤال دوم :کسی که خانواده را محل رفع نیاز جنسی می بیند ، با دیگران رابطة نامشروع برقرار نمی کند ، در جلسات فساد شرکت نمی کند ،تلاش می کند دخترانی که به دام می افتند هدایت کند . کسی که خانواده را محل تربیت فرزند  می داند شغلش را به گونه ای انتخاب می کند که بتواند به تربیت فرزند رسیدگی کند . اگر مرد خانواده است می کوشد به موقع به خانه بیاید ورابطه اش را با فرزندان حفظ کند. اگر زن خانواده است ، می کوشد وظیفة شیر دادن را خودش انجام دهد . در سنین کودکی فرزندان را از خود دور نمی کند تا از آغوش او در طول روز بهره مند شود وطعم محبت را بچشد ومتعادل رشد کند.

پاسخ سؤال سوم : زیرا زمینه های تشکیل آن در طبیعت ونهاد آدمی قرار داده شده است . ساختمان روحی وجسمی  زن ومرد ورشد وکمال هریک ونیز فرزندان با تشکیل خانواده هماهنگی دارد

اندیشه و تحقیق درس  پانزدهم صفحة 225

پاسخ سؤال اول :معیارهای مطرح شده در بحث معیار های همسر شایسته درقسمت طبقه بندی صفحة 219

پاسخ سؤال دوم : 1- عدم پاسخگویی به نیاز جنسی در دوره ای که این نیاز حضور جدی ومؤثر دارد . 2-امکان انحراف جنسی و کشیده شدن به گناه وناتوانی در حفظ دین  3-لذت کافی نبردن از نشاط  دورة جوانی از راه مشروع . 4- تهدید جدی  سلامت جسمی وروحی وکاهش رشد طبیعی  5-کم شدن شادابی ونشاط روحی ، روانی وجسمی 6- افزایش روابط نا مشروع میان دختران وپسران . 7- افزایش میزان جرم و تجاوز به عنف وفساد.

 

نمونه سئوال ومقاله

نمونه سوال

 

عنوان

حجم(KB)

14/10/87 - دین و زندگی 2 نیم سال اول

76.29

14/10/87 - دین و زندگی 3 نیم سال اول

54.27

30/9/87 - سوالات پایانی ترم اول از نه درس اول دین وزندگی 1

44.03

30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین و زندگی 2

48.13

30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین وزندگی 3

59.90

89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامی 1 کشوری همراه با پاسخنامه

2,738.18

89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامی 2 کشوری همراه با پاسخنامه

5,399.89

دین و زندگی 1

48.64

دین و زندگی 2

75.78

دین و زندگی 3

371.20

دین و زندگی 3 - ادامه

121.86

دین و زندگی 3 درس 12

31.23

دین و زندگی 3 - 7 نمونه سوال و پاسخ آنها

نامعلوم

دین و زندگی 3 درس 5

117.76

دین و زندگی 3 درس 15

60.42

دین و زندگی 3 درس 13

91.65

سؤالات درس هفتم درس دین و زندگی 4

44.54

معارف اسلامی (1)پیش دانشگاهی درسهای3و4

49.66

معارف اسلامی(1) پیش دانشگاهی درسهای اول ودوم

39.42

نمونه سؤالات تشریحی درس دین و زندگی پیش دانشگاهی

216.06

 

مقالات

 

 

 

عنوان

حجم(KB)

12/2/88 - شیعه پاسخ می گوید

1,099.87

12/2/88 - علم امام

72.70

15/1/88 - بشارت مسیح به آمدن پیامبر اسلام (ص)

57.34

21/12/87 - خرافات درکتب مسیحیان

172.54

21/12/87 - مسلک بابیه و بهائیه به طور اجمال

53.76

3/12/87 - پاسخ به 10پرسش

279.55

3/12/87 - تهاجم فرهنگی

51.20

3/12/87 - حق الوالدین

98.30

3/12/87 - علل عقب ماندگی جوامع اسلامی

63.49

3/12/87 - قرآن فراتر از زمان و مکان

79.87

3/12/87 - مهدی انکاری و انتظار ستیزی

169.47

3/12/87 - نگاهی به آیه ولایت

144.90

5/2/88 - احوال اطفال و مجانین و اشباه ایشان

64.00

5/2/88 - عالم بعد از انقضای قیامت

43.01

89-88 - یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ بر گرفته از تفسیر نمونه

2,603.02

89-88 - آشنایی با اصول دین ، آیةالله وحید خراسانی

1,493.74

89-88 - اشتباهات در رسم الخط قرآن عثمان طه

733.18

89-88 - اهل بیت کلید مشکل ها ، از دکتر تیجانی

889.34

89-88 - پرتوی از عظمت امام حسین علیه السّلام ؛ از آیة الله صافی

1,601.54

89-88 - پرتوی از فضائل امیر مؤمنان علی علیه السّلام

403.36

89-88 - تدبّر در قرآن از دیدگاه اهل البیت علیهم السّلام

145.91

89-88 - توحید مراتب آن

111.10

89-88 - چرا قرآن در جان ما اثر نمی گذارد

142.90

89-88 - چرا نام ائمّه در قرآن تصریح نشده است ؟

72.70

89-88 - حقوق متقابل زن و شوهر بر اساس روایات رسیده از معصومین علیهمُ السَّلام

57.86

89-88 - سیر مطالعاتی آثار استاد شهید مطهّری

13,066.32

89-88 - گفتمان عاشورایی

362.86

89-88 - هدایت قرآن کریم از زبان قرآن

383.87

89-88 - وابستگی جهان به امام زمان ( علیه السّلام )

292.86

90 - 89 - شیعه و اتهامات ناروا

5,502.71

90-89 - به یاد اول مظلوم روزگار

1,045.56

90-89 - معاد جسمانی از حضرت آیة الله مکارم شیرازی

4,703.04

آیین پیامبر اسلام قبل از بعثت

51.71

جهانى شدن و مقایسه‏ى آن با حکومت واحد جهانى حضرت مهدى (عجل الله تعالى فرجه الشریف)

122.88

دلایل عدم تحریف قرآن

51.20

رجعت از دیدگاه عقل ، قرآن و حدیث

235.01

 

راهنمای معلم کتاب دین و زندگی(1) - سال تحصیلی 89-88

 

 

اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم

اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم

درس اول

ارزیابی

1)خیر با توجه به اینکه دستگاه تفکر واندیشه انسان ناقص است ونیز ازطریق علوم بشری نمی توانداطلاعات کامل ودقیقسپی بگیرد،پس نمی تواند به نیازهای بنیادین پاسخ کامل دهد.

2) با توجه به محدودیت های عقل انسان بهترین راه حل دین الهی استکه پیامبران آن را ازطریق اتصال به مبدا وحی دریافت کرده اند.

اندیشه وتحقیق

1)خیر زیرا فرصت عمر انسان یکبار به در اختیار اوگذاشته می شودواگرآن راصرف اندیشه های شخصی کندآنچه درآخرعمرش حاصل او می شود چیزی جز حسرت وپشیمانی نخواهد بود.

2) خیر چون دانش بشری نسبی است و نیازهای بنیادین مسائلی هستند که ازتیررس علم تجربی بشری خارج. پس هیچ وقت دستاوردهای علمی پاسخ گوی نیازهای بنیادین نخواهند بود.

3) خیر چون پاسخ گویی مناسب به به نیازهای بنیادین سعادت وخوشبختی را به دنبال داردو بی توجهی به آنها شقاوت وبدبختی را. لذا انسان نمی تواند به خواسته های درونی خودپاسخ منفی دهد.

درس دوم

بررسی

خیر عواملی چون محیط ، تربیت خانوادگی و... ویا به این علت که دین برای بعضی ها محدودیتهایی می آورد وبه این خاطر آنرا نمی پذیرند. ونیز وسوسه های شیطان نیز می تواند انسان را از صراط مستقیم دور کند.

درس سوم

تطبیق1 قسمت 2- تو ضح دهید وبگویید که ..........؟

بله ، ولی باید به این نکته توجه کنیم کهادیان الهی باسیر تکاملی تکمیل می شدندپس درطول تاریخ همیشه دین قبلی جایگزین دین قبلی می شده استووانسانها موظف بودند که همیشه ازدین جدید پیروی کنند.

2-با توجه .......آیا مفهوم آخرین دین ........؟

خیر- چرا که دین خدا ازآدم تا خاتم یکی است ، همه پیامبران چه صاحب شریعت وچه پیامبران تبلیغی به یک مکتب دعوت کرده اند که درسه اصل اساسی باهم مشترکند: توحید، نبوت، معاد.

بررسی

اگر خداوند مقام عصمت را.................؟

اول اینکه دین الهی به درستی به مردم نمی رسیدوامکان هدایت ازمردم سلب می شدودوم اینکه امکان انحراف درتعالیم الهی پیدا می شدواعتمادمردم ازدین ازدست می رفت ومردم ازپیامبران پیروی نمی کردندوبه گمراهی وانحراف مبتلا می شدند.

درس چهارم

جستجو

آیا می دانید معجزه های پیامبران..................... ؟

در هر دوره ای خداوند پیامبرانش را با معجزه مربوط به آن زمان معرفی می کند.درزمان حضرت موسی به خاطر رواج سحراژدها شدن عصا ودر زمان حضرت عیسی چون علم طب پیشرفت فراوانی کرده بودمعجزه آن حضرت نیز از آن سنخ بودمانند شفادادن کور مادرزاد وزنده کردن مردگان. در معجزه جاوید پیامبر نیزباید گفت که اعراب بادیه نشین و پابرهنه ونیمه وحشی با تمام محرومیت های اقتصادی واجتماعی دل هایی سرشار از ذوق هنری داشتند وآن زمان با وجود جاهلیتش دوره طلایی ادبیات بود . پیامبر اکرم در میان چنین قومی تحدی ومبارزه طلبی کردکه اگر می توانید آیه مثل آن را بیاورید.

تطبیق

آیا می دانید اولین .................. نشان دهید؟

پنج آیه اول سوره علق._  موضوع جالب این است که با وجود اینکه پیامبر درس نخوانده بودو محیط حجاز یک محیط جاهلی بوددر نخستین آیات وحیتکیه برعلم و قلم شده است که بلافاصله بعد ازنعمت بزرگ خلقت وآفرینشدر این آیات ذکر شده است. درحقیقت این آیات نخست ازتکامل جسم انسان از یک نطفه بی ارزش وسپس از تکامل روح به وسیله تعلیم وتعلم سخن می گوید وهمه این ها ازکسی شنیده شده است که درس نخوانده است.

اندیشه وتحقیق

جواب 1) هر یک از پیامبران الهی نشانه وبینه ای باید می آوردندتا نشان دهند که آنان از طرف خداوند آمده اند و در ادعای خود راستگواند. پیامبران به اذن خدا کارهای خارق العاده ای که مخالفان از مقابله با ان عاجز بودندانجام می دادند وانسانهای حقیقت طلب چون این نشانه ها را می دیدندبه پیامبران اعتماد کرده وایمان می آوردند.

جواب 2) از آنجا که پیامبر اکرم آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای همه زمانها ودوران بعد از اوست سند نبوت وحقانیت او نیزبه گونه ای است که درهمه زمانها ودورانها حاضر استو هم اکنون نیز مخالفان را به آوردن سوره ای مانند سوره های خود دعوت می کنداگر معجزه پیامبر اکرم از نوع علم وفرهنگ نبود نمی توانست شاهدی حاضر برنبوت ایشان باشد.

جواب 3) زیرا قرآن با اینکه درطول 23سال ودر موقعیتهای گوناگون نظیر جنگ وصلح ، آرامش وبحران نازل شده است درنهایت زیبایی ادبی ، هماهنگی وانسجام مفهومی  وغنای معرفتی است وهیچ قسمت آن قسمت دیگر  را نفی نمی کندلذا قرآن می فرماید:اگر این کتاب از طرف غیر خدا بود در ان اختلاف وناسازگاری فراوانی دیده می شد.

درس پنجم

تفکر درآیات

درآیه زیر تفکر کنید وجمله هایی راکه بعد از آیه آمده راتکمیل کنید

1.کسی می تواند از تاریکی به نور در آید که به خداوند ایمان آورده وسرپرستی او را بپذیر

2.آنان که فرمان الهی را نپذیرند تحت سرپرستی شیاطین وطاغوت قرار می گیرند.این طاغوت وشیاطین چنین انسانهایی رابه هلاکت می کشاند کهدر نهایت به جهنمی جاودان منتهی می شود.

3.قبول ولایت الهی به زمان خاصی مربوط نمی شود درهر عصروزمانی باید با راهنمایی حجت الهی (انبیاوائمه)ولایت الهی راپذیرفت.

درس ششم

تفکردرحدیث

با توجه به توضیحات قبل در این حدیث بیندیشید وببینید چرا پیامبر فرموده است:

من مات    هر کس بمیرد     ولم یعرف امام زمانه     وامام زمان خود را نشناخته باشد   مات میته جاهلیه     به مر گ جاهلی مرده است

جواب:زیرا تداوم قلمرهای سه گانه رسالت یعنی مرجعیت علمی  ولایت و رهبری جامعه  ولایت معنوی در شکل امامت انجام می شود واگر کسی امام زمان خود را نشناخته باشد قطعا از او پیروی هم نخواهد کرد واگر کسی امام زمانش رانشناسد و از او پیروی ننماید عملا از رسالت رسول اکرم بی بهره می ماند همان چیزی که مردم عصر جاهلیت با او مواجه بودند.

تفکر

چرا پیامبر اکرم (ص)در شراطی که حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند جانشین خود را معیین کرد ؟انجام دادن این کار در ابتدای دعوتش به چه معناست؟

زیرا پیامبر اسلام خاتم پیامبران است وختم نبوت در صورتی باحکمت بئت انبیا سازگار است که آخرین شریعت آسمانی پاسخگوی همه نیاز های بشر باشد بقای آن تا پایان جهان تضمین شده باشد و هنگامی دین اسلام می تواند به عنوان یک دین کامل و پاسخگوی نیازهای همه ی انسانها را تا پایان جهانمطرح باشد که در متن دین راهی برای تامین مصغالح ضروریجامعه پیش بینی شده باشد واین راه جز نصب جانشین شایسته برای رسول خدا نخواهد بودوفلذا رسول خا از همان ابتدای دوعتش جانشین خود را مشخص کردند.

استخراج

این واقعه دربردارنده ی پیام های مهم است .درباره ی آن بیندی