دسته‌بندی منابع کارشناسی ارشدودکترا - بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان
X
تبلیغات
رایتل

بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشتة تاریخ

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشتة تاریخ            

عنوان کتاب

مولف

مترجم

ناشر

تاریخ ایلام

والتر هینتس

مسعود رجب نیا

علمی و فرهنگی

تاریخ ماد

دیاکونف

کریم کشاورز

علمی و فرهنگی

تاریخ امپراطوری هخامنشیان

پیر بریان

ناهید فروغان

نشر قطره

اشکانیان

دیاکونف

کریم کشاورز

انتشارات پیام

ایران در زمان ساسانیان

آرتور کریستن سن           

رشید یاسمی

امیرکبیر ـ دنیای کتاب

تاریخ ایران باستان

حسن پیرنیا

 

دنیای کتاب

ایران از آغاز تا اسلام

رومن گیرشمن

محمد معین

علمی و فرهنگی

ایران قبل از اسلام

عبدالحسین زرین کوب

 

انتشارات امیرکبیر

تاریخ مردم ایران

عبدالحسین زرین کوب

 

انتشارات امیرکبیر

ایران بعد از اسلام 

عبدالحسین زرین کوب

 

انتشارات امیرکبیر

تاریخ صدر اسلام

غلامحسین زرگری نژاد

 

انتشارات سمت

تاریخ اسلام

علی اکبر فیاض

 

انتشارات دانشگاه تهران

تاریخ سیاسی اسلام

حسن ابراهیم حسن

ابوالقاسم پاینده

انتشارات جاویدان

تاریخ اسلام کمبریج

احسان یارشاطر

(دوره دو جلدی)

انتشارات امیرکبیر

تاریخ ایران کمبریج

احسان یارشاطر

(دوره کامل)

انتشارات امیرکبیر

کارنامة اسلام

عبدالحسین زرین کوب

 

انتشارات امیرکبیر

تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان

دکتر حسین مفتخری

 

انتشارات سمت

تاریخ تحولات سیاسی... دوره سامانیان

دکتر سیدابوالقاسم فروزانی

 

انتشارات سمت

دیلمیان در گستره تاریخ ایران

پروین ترکمنی آذر           

 

انتشارات سمت

تاریخ آل بویه

علی اصغر فقیهی

 

انتشارات سمت

غزنویان : از پیدایش تا فروپاشی

دکتر سیدابوالقاسم فروزانی

 

انتشارات سمت

سلجوقیان (٤٣١-٥٩٠ ق)

دکتر ملیحه ستارزاده

 

انتشارات سمت

تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام

دکتر امیر اکبری

 

انتشارات سمت

تاریخ خوارزمشاهیان

دکتر الهیار خلعتبری

 

انتشارات سمت

تاریخ تحولات... دوره  تیموریان و ترکمانان

دکتر حسین میرجعفری

 

انتشارات سمت

مغولان و حکومت ایلخانی در ایران

شیرین بیانی

 

انتشارات سمت

ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران

اسماعیل حسن زاده

 

انتشارات سمت

تاریخ تحولات ... در دوره صفویه

دکتر عبدالحسین نوایی

 

انتشارات سمت

تاریخ افشاریه و زندیه

دکتر رضا شعبانی 

 

انتشارات سمت

تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید

نقی لطفی، محمدعلی علیزاده

 

انتشارات سمت

تاریخ عصر قاجار

علی اصغر شمیم

 

مدبر ـ افکار

تاریخ مختصر احزاب سیاسی

ملک الشعرا بهار

 

انتشارات امیرکبیر

تاریخ مغول

برتولد اشپولر

 

علمی و فرهنگی

ایران عصر صفوی

راجر سیوری

 

نشر مرکز

تاریخ روابط خارجی ایران

عبدالرضا هوشنگ مهدوی

 

انتشارات امیرکبیر

تاریخ مشروطة ایران

احمد کسروی

 

انتشارات امیرکبیر

تاریخ جهان نو

پالمر

 

انتشارات امیرکبیر

تاریخ جهانی       

دولاندلن

 

انتشارات دانشگاه تهران

عصر انقلاب

هابز بام

 

طرح نو

عصر امپراطوری

هابز بام

 

طرح نو

عصر نهایت ها

هابز بام

 

طرح نو

مجموعه تستهای تاریخ

حسن زندیه

 

نشر پردازش

گزیده متون تاریخی به زبان عربی

سید حمید طبیبیان

 

نشر اساطیر

گزیده متون تاریخی به انگلیسی

غلامرضا وطن دوست

 

انتشارات سمت

منابع کارشناسی ارشد تاریخ

منابع ایران اسلامی

1. آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی؛ تهران: انتشارات نی، 1377.

2. اشپولر، برتولد؛ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ ترجمه جواد فلاطوری؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1377.

3. اشپولر، برتولد؛ تاریخ مغول در ایران؛ ترجمه محمود میر آفتاب؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.

4. اقبال آشتیانی، عباس؛ تاریخ ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه؛ تهران: انتشارات میلاد، 1383.

5. بویل، جی آ؛ تاریخ ایران کیمبریج ( از آمدن سلجوقیان تا فروپای دولت ایلخانان)؛ جلد پنجم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیر کبیر، 1381.

6. بیات، عزیزالله؛ شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1383.

7. ترکمنی آذر، پروین؛ دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومت‌های محلی، آل زیار، آل بویه)؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

8. ترکمنی آذر، پروین؛ پرگاری، صالح؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفاریان و علویان؛ تهران: انتشارات سمت، 1378.

9. حسن زاده، اسماعیل؛ حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران؛ تهران: انتشارات سمت، 1379.

10. خلعتبری، اللهیار؛ محبوبه، شرفی؛ تاریخ خوارزمشاهیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

11. زرین کوب، عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران؛ جلد دوم ( از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه)؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

12. زرین کوب، عبدالحسین؛ کارنامه اسلام؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

13. ستار زاده، ملیحه؛ سلجوقیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

14. سیوری، راجر؛ ایران عصر صفوی؛ ترجمه کامبیر عزیزی؛ تهران: نشر مرکز، 1372.

15. شعبانی، رضا؛ تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در دورههای افشاریه و زندیه؛ تهران: انتشارات سمت، 1377.

16. شمیم، علی اصغر؛ ایران دردوره سلطنت قاجار؛ تهران: انتشارات زریاب، 1383.

17. فرای، ر . ن؛ تاریخ ایران کمبریج ( از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)؛ جلد چهارم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1379.

18. فروزانی، ابوالقاسم؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

19. فروزانی، ابوالقاسم؛ غزنویان از پیدایش تا فروپاشی؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

20. فروغی ابری، اصغر؛ تاریخ غوریان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

21. فقیهی، علی اصغر؛ تاریخ آل بویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

22. میر جعفری، حسین؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

23. نوایی، عبدالحسین؛ غفاری فرد، عباسقلی؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1381

۲۴.وزین افضل.مهدی.خلاصه درس و مجموعه تست ایران اسلامی.انتشارات پوران پژوهش:تهران.۱۳۸۷

منابع باستان

1. آموزگار، ژاله؛ تاریخ اساطیری ایران؛ تهران: انتشارات سمت، 1380.

2. بیات، عزیزالله؛ شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1380.

3. پیرنیا، حسن؛ تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات میلاد، 1383.

4. خدادادیان، اردشیر؛ آریایی‌ها و مادها؛ مجموعه اول و دوم؛ تهران: انتشارات اصالت تنشیر، 1376.

5. خدادادیان، اردشیر؛ هخامنشی‌ها؛ تهران: انتشارات به دید، 1378.

6. داندامایف، محمد.آ؛ تاریخ سیاسی هخامنشیان؛ ترجمة خشایار بهاری؛ تهران: انتشارات کارنگ، 1381.

7. رجبی، پرویز؛ هزاره‌های گمشده؛ جلد چهارم؛ تهران: انتشارات توس، 1381.

8. زرین‌کوب، عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران؛ جلد اول؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1377.

9. کریستن سن، آرتور؛ ایران در زمان ساسانیان؛ ترجمة رشید یاسمی؛ تهران: انتشارات ساحل، 1382.

10. کمرون، جورج گلن؛ ایران در سپیده دم تاریخ؛ ترجمة حسن انوشه؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1381.

11. کورت، آملی؛ هخامنشیان؛ ترجمة مرتضی ثاقب‌فر؛ تهران: انتشارات ققنوس، 1382.

12. گیرشمن، رمان؛ ایران از آغاز تا اسلام؛ ترجمة محمد معین؛ تهران: انتشارات معین، 1383.

13. مشکور، محمد جواد؛ رجب نیا، مسعود؛ تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان؛ تهران: انتشارات دنیای کتاب، 1374.

14. میراحمدی، مریم؛ کتابشناسی تاریخ ایران در دوران باستان؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1369.

15. نلسون فرای، ریچارد؛ تاریخ باستانی ایران؛ ترجمة مسعود رجب‌نیا؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.

16. وثوقی، محمدباقر؛ بررسی منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام؛ تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 1385.

17. هینتس، والتر؛ دنیای گمشده عیلام؛ ترجمة فیروز فیروزنیا؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1376.

 ۱۸.وزین افضل.مهدی.خلاصه درس و مجموعه تست ایران باستان.انتشارات پوران پژوهش:تهران.۱۳۸۷

منابع اسلام

۱.آیتی.محمد ابراهیم.تاریخ پیامبر اسلام.انتشارات طرح نو.۱۳۶۸

۲. آشتیانی، عباس؛ خلاصه تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات میلاد، 1383.

۳ بروکلمان، کارل؛ تاریخ ملل و دول اسلامی؛ ترجمه هادی جزایری؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1383.

۴. خضری، احمدرضا؛ تاریخ خلافت اسلامی؛ تهران: انتشارات سمت، 1378.

۵. زرگری نژاد، غلامحسین؛ تاریخ صدر اسلام؛ تهران: انتشارات سمت، 1378.

۶. زین عاملی، محمد حسین؛ شیعه در تاریخ؛ ترجمه محمدرضا عطایی؛ مشهد: موسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1375.

۷. سجادی، صادق؛ هادی، عالم زاده؛ تاریخ نگاری در اسلام؛ تهران: انتشارات سمت، 1383.

۸. شهیدی، جعفر؛ تاریخ تحلیلی اسلام؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1367.

۹. طقّوش، محمد سهیل؛ دولت امویان؛ ترجمه حجت الله جودکی؛ قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380.

۱۰. طقّوش، محمدسهیل؛ دولت عباسیان؛ ترجمۀ حجت الله جودکی؛ قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380.

۱۱. فیاض، علی اکبر؛ تاریخ اسلام؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1378.

۱۲. ناصری طاهری، عبدالله؛ فاطمیان در مصر؛ قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379.

۱۳. محمد جعفری، سید حسین؛ تشیع در مسیر تاریخ؛ترجمه سید محمد تقی آیت اللهی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1382.

۱۴. ممتحن، حسین علی؛ کلیات تاریخ عمومی؛ جلد دوم؛ بخش دوم؛ تهران: انتشارت دانشگاه شهید بهشتی، 1370.

۱۵.وزین افضل.مهدی.خلاصه درس و مجموعه تست اسلام.انتشارات پوران پژوهش:تهران.۱۳۸۷

منابع جهان

۱-اصفهانیان، داود؛ تحولات اروپا در عهد رنسانس؛ تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، 1367.

۲ پالمر، رابرت روزول؛ تاریخ جهان نو؛ ترجمه ابوالقاسم طاهری؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، جلد اول؛ 1383.

۳-پالمر، رابرت روزول؛ تاریخ جهان نو؛ ترجمه ابوالقاسم طاهری؛ تهران: انتشارات امیرکبیر؛ جلد دوم، 1383.

۴- دولاندلن، ش؛ تاریخ جهانی؛ ترجمه احمد بهمنش؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، 1370.

۵- دولاندلن، ش؛ تاریخ جهانی؛ ترجمه احمد بهمنش؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، 1370.

۶- دیاکونوف؛ کووالف، س؛ تاریخ جهان باستان؛ تاریخ یونان، جلد دوم؛ ترجمه مهندس صادق انصاری و علی‌اله همدانی و محمد باقر مومنی؛ تهران: نشر اندیشه، 1352.

۷.دیاکونوف؛ تاریخ جهان باستان؛ تاریخ روم، جلد سوم؛ ترجمه مهندس صادق انصاری و علی‌اله همدانی و محمد باقر مومنی؛ تهران: نشر اندیشه، 1352.

۸- کاسمینسکی، یوگنی و آلکسی یویچ؛ تاریخ قرون وسطی؛ ترجمه محمد باقر مومنی و صادق انصاری؛ تهران: نشر اندیشه، 1358.

۹- لطفی، نقی؛ علیزاده، محمد علی؛ تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

۱۰- ماله، آلبر؛ ایزاک، ژوال؛ تاریخ قرون جدید؛ ترجمه سید فخرالدین شادمان؛ تهران: کتاب‌فروشی ابن‌سینا، 1335.

۱۱. ممتحن، حسین علی؛ کلیات تاریخ عمومی؛ جلد اول؛ تهران: انتشارات شهید بهشتی، 1370.

۱۲- ممتحن، حسین علی؛ کلیات تاریخ عمومی؛ جلد دوم، بخش اول؛ تهران: انتشارات شهید بهشتی، 1370.

۱۳- ممتحن، حسین علی؛ کلیات تاریخ عمومی؛ جلد دوم، بخش دوم؛ تهران: انتشارات شهید بهشتی، 1370.

۱۴.نقیب‌زاده شهر بابکی، احمد؛ تحولات روابط بین‌الملل (از کنگره وین تا امروز)؛ تهران: نشر قومس، 1369

۱۵.وزین افضل.مهدی.خلاصه درس و مجموعه تست تاریخ جهان.انتشارات پوران پژوهش:تهران.۱۳۸۷

منابع پیشنهادی دکتری تاریخ ایران اسلامی

1. اکبری، امیر؛ تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام؛ تهران: انتشارات سمت،1384.

2. ترکمنی آذر، پروین؛ پرگاری، صالح؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفاریان و علویان؛ تهران: انتشارات سمت، 1378.

3. زرین کوب، عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران؛ جلد دوم ( از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه)؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

4. فقیهی، علی اصغر؛ تاریخ آل بویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

5. فدایی عراقی، غلامرضا؛ حیات علمی در عهد آل بویه؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383.

6. ترکمنی آذر، پروین؛ دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومت‌های محلی، آل زیار، آل بویه)؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

7. فروزانی، ابوالقاسم؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

8. هروی، جواد؛ تاریخ سامانیان (عصر طلایی ایران بعد از اسلام )؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

9. فرای، ریچارد؛ عصر زرین فرهنگ ایران؛ ترجمه مسعود رجب نیا؛ تهران: انتشارات سروش، 1357.

10. فروزانی، ابوالقاسم؛ غزنویان از پیدایش تا فروپاشی؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

11. باسورث، کلیفورد ادموند؛ تاریخ غزنویان؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

12. اشپولر، برتولد؛ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ ترجمه جواد فلاطوری؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1377.

13. فرای، ر . ن؛ تاریخ ایران کمبریج ( از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)؛ جلد چهارم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1379.

14. ستارزاده، ملیحه؛ سلجوقیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

15. کلوزنر، کارلا؛ دیوانسالاری در عهد سلجوقی؛ ترجمه یعقوب آژند؛ ؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1363.

16. قفس اوغلی، ابراهیم؛ تاریخ دولت خوارزمشاهیان؛ ترجمه داوود اصفهانیان فر؛ تهران: انتشارات گستره،1367.

17. خلعتبری، اللهیار؛ محبوبه، شرفی؛ تاریخ خوارزمشاهیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

18. فروغی ابری، اصغر؛ تاریخ غوریان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

19. بیانی، شیرین؛ دین و دولت در ایران عهد مغول؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1371.

20. اشپولر، برتولد؛ تاریخ مغول در ایران؛ ترجمه محمود میر آفتاب؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.

21. بویل، جی آ؛ تاریخ ایران کیمبریج ( از آمدن سلجوقیان تا فروپای دولت ایلخانان)؛ جلد پنجم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیر کبیر، 1381.

22. تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دوره تیموریان)؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران: انتشارات جامی، 1387.

23. فوربز منز، بئاتریس؛ برآمدن و فرمانروایی تیمور؛ ترجمه منصور صفت گل؛ تهران: انتشارات رسا، 1377.

24. میر جعفری، حسین؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

25. حسن زاده، اسماعیل؛ حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران؛ تهران: انتشارات سمت، 1379.

26. تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دوره صفویان)؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران: انتشارات جامی،1380.

27. صفت گل، منصور؛ ساختار و نهاد دین در دوره صفویه؛ تهران: انتشارات رسا، 1381.

28 . نوایی، عبدالحسین؛ روابط سیاسی و اقتصادی ایران در عهد صفویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1377.

29. نوایی، عبدالحسین؛ غفاری فرد، عباسقلی؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

30. سیوری، راجر؛ ایران عصر صفوی؛ ترجمه کامبیر عزیزی؛ تهران: نشر مرکز، 1372.

31. شعبانی، رضا؛ تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در دورههای افشاریه و زندیه؛ تهران: انتشارات سمت، 1377.

32. لاکهارت، لارنس؛ نادرشاه آخرین کشورگشای آسیا؛ ترجمه اسماعیل افشار نادری؛ تهران: انتشارات دستان، 1379.

33. پری، جان؛ کریم خان زند؛ ترجمه علی محمد ساکی؛ تهران: نشر نو؛ 1368.

34. آوری، پیتر؛ تاریخ ایران کمبریج (تاریخ ایران دوره افشاریه، زندیه و قاجار)؛ ترجمه مرتضی ثاقب فر؛ تهران: انتشارات جامی، 1383.

35. عیسوی، چارلز؛ تاریخ اقتصادی ایران ( عصر قاجار 1332-1215هـ.ق)؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران: نشر گستره، 1369.

36. کسروی، احمد؛ تاریخ مشروطه ایران؛ تهران: انتشارات نگاه، 1385.

37. نفیسی، سعید؛ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر؛ تهران: انتشارات بنیاد، 1376.

38. کاتوزیان همایون؛ محمد علی؛ دولت و جامعه در ایران (انقراض قاجار و استقرار پهلوی)؛ ترجمه حسن افشار؛ تهران: نشر مرکز، 1379.

39. شمیم، علی اصغر؛ ایران دردوره سلطنت قاجار؛ تهران: انتشارات زریاب، 1383.

40. آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی؛ تهران: انتشارات نی، 1377.

41. فوران، جان؛ مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران)؛ ترجمه احمد تدین؛ تهران: انتشارات رسا، 1381.

42. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا؛ (تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم)؛  تهران: انتشارات امیرکبیر، 1384.

43. تنکابنی، حمید؛ درآمدی بر دیوان سالاری در ایران؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1383.

44. بیات، عزیزالله؛ شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1383.

45. آژند، یعقوب؛ تاریخنگاری در ایران؛ تهران: انتشارات گستره، 1361.

46. الگار، حامد؛ دین و دولت در ایران؛ ترجمه ابولقاسم سری؛ تهران: انتشارات طوس،1369.

47. زرین کوب، عبدالحسین؛ کارنامه اسلام؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

48. نوذری، حسین علی؛ فلسفه تاریخ (روش شناسی و تاریخ نگری)؛ تهران: انتشارات طرح نو، 1379.

49. استنفورد؛ مایکل؛ درآمدی بر تاریخ پژوهی؛ ترجمه مسعود صادقی؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

50. لمبتن؛ آن؛ تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران؛ ترجمه یعقوب آژند؛ ؛ تهران: انتشارات نی، 1372.

51. طباطبایی، جواد؛ مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی؛ تهران: انتشارات ستوده، 1386.

52. طباطبایی، جواد؛ دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران؛ تهران: نشر نگاه معاصر، 1386.

منابع ارشدودکترا