اندیشه وتحقییق دوم وسوم متوسطه - بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

اندیشه وتحقییق دوم وسوم متوسطه

اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۳ بر اساس آخرین تغییرات سال۱۳۹۰

 

این جزوه توسط جناب آقای کشاورز مسئول محترم مجمع تهیه شده و قابل استفاده برای دانش آموزان سال سوم و پشت کنکوی ها می باشد .

در ضمن این جزوه به صورت حفاظت شده است و فقط قابل پرینت می باشد .

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید….

این جزوه با فرمت PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید .

دانلود با لینک مستقیم مجمع

 

اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۲ بر اساس آخرین تغییرات سال۱۳۹۰

 

این جزوه توسط جناب آقای کشاورز مسئول محترم مجمع تهیه شده و قابل استفاده برای دانش آموزان سال دوم و پشت کنکوی ها می باشد .

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید….

این جزوه با فرمت PDF می باشد و برای باز کردن آن نیاز به نرم افزار Adobe Reader دارید .

دانلود با لینک مستقیم مجمع

http://www.majma14.com

پاسخ اتدیشه وتحقیق دین وزندگی 3

اندیشه وتحقیق درس اول صفحة 13

پاسخ سؤال اول : سلیقه ها تا آنجا قابل استفاده است که به راه تکامل انسان ضربه وارد نکنند ودر چارچوب آن قرار گیرند .واگر کسی سلیقه ای داشت که با قانون مندی رشد انسان وابعاد معنوی او در تضاد بود باید به نتایج آن تن دردهد و آمادة مضرات آن باشد .

پاسخ سؤال دوم : علم با همة پیشرفت خود نمی تواند پاسخ سؤالهایی را بدهد که نیازمند آگاهی کامل بر جهان هستی(دنیا وآخرت)و وی‍‍ژگیهای کامل انسان است.در حقیقت علم ابزار زندگی کردن را برای ما فراهم می کند  .اما نمی تواند دقیقاً مسیر سعادت را نشان دهد .

پاسخ سؤال سوم:خیر  با توجه به اینکه پیدا کردن پاسخ مناسب به این نیازها سعادت وخوشبختی جاودانه وبی نهایتی را برای انسان در پی دارد واز طرف دیگر بی توجهی به آن شقاوت و بدبختی را در پی دارد انسان نمی تواند به این نیازهای درونی خود پاسخ منفی بدهد .

اندیشه وتحقیق درس دوم صفحة 25

پاسخ سؤال اول : هدایت پیامبر که حجت ظاهر است وقتی مؤثر واقع می شود که عقل یعنی حجت باطنی سر کوب نشده وقدرت عمل داشته  باشد.

 پاسخ سؤال دوم

آیه

نیاز

پاسخ

9اسراء

راه درست زندگی

خداوند برنامة صحیح زندگی را در اختیار انسان قرار داده است.

97نحل

نیاز به تعالی  رشد بالندگی

احساس امنیت خاطر و شادکامی

ایمان وعمل صالح حیات پاک  همراه با رشد وشادکامی را در پی دارد و آینده ای روشن که پاداش اخروی است را به  ارمغان می اورد .

28و29رعد

نیاز به امنیت خاطر وشادکامی نیاز به رشد وبالندگی

یاد خداوند امنیت خاطر می آورد .ایمان وعمل صالح آیندة روشن وسرانجام نیکو دارد.

 

اندیشه وتحقیق درس سوم صفحة46

پاسخ : در آیة 6 سورة حمد از خداوند می خواهیم که ((صراط مستقیم ))را به ما نشان دهد .در آیة  101آل عمران می فرماید: کسی می تواند به صراط مستقیم هدایت شود که به دین  وکتاب خدا چنگ زند و به خداتمسک جوید.یعنی راه رسیدن به صراط مستقیم پیروی از خداوند و تمسک به اوست.

اندیشه وتحقیق درس چهارم صفحة 63

پاسخ سؤال اول :درمتن درس صفحة 53 از عبارت هر یک از پیامبران................................   تا راستگو وصادق اند .

پاسخ سؤال دوم :اگر این اعجاز جاودانه نبود پذیرش دین اسلام در هر عصر وزمانی مشکل می شدو مردم نمی توانستند

جاودانه بودن تعالیم اسلام را بپذیرند.

پاسخ سؤال سوم :اگر قرآن کریم از جانب خداوند نمی آمد وبه تدریج توسط شخص پیامبر یا هر فرد دیگری در مدت 23سال تنظیم می شد اختلافات زیادی درآن پدید می امد چون پیامبر  روز به روز پخته تر و کامل تر می شد  علم ایشان افزایش می یافت ودر مقابل رخدادها موضع گیری های بهتری می داشت ونظرات بهتری ارائه می نمود .

اندشه وتحقیق درس پنجم صفحة 77

پاسخ سؤال اول : بیانگر تشکیل حکومت اسلامی است زیرا بنا بر این آیه پیامبر اکرم (ص)از طرف خداوند مامور اجرای عدالت میان مردم می گردد وانجام این ماموریت بدون تشکیل حکومت  اسلامی میسّر نیست.

اندیشه وتحقیق درس ششم صفحه 93

پاسخ سؤال(( الف))این که همزمانی واقعة غدیر با حج می تواند در جهت اطلاع رسانی باشد تا این انتصاب به اطلاع مردم در سرزمین های  مختلف برسد .

پاسخ سؤال ((ب))این است که ادامة کار پیامبر (ص) بستگی کامل به امامت ورهبری حضرت علی (ع) داشت و اگر این واقعه اتفاق نمی افتاد و مردم حضرت علی (ع)را به عنوان جانشین پس از پیامبر نمی شناختند اصل دین مورد تهدید قرار می گرفت .

پاسخ سؤال ((ج)):به  سه جهت نمی توان ((مولا)) را به معنای دوست گرفت 1-از آن جهت که پیامبر اکرم (ص) قبل از آن از مردم  سؤال کرد ((من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم))وقتی مردم گفتند خدا وپیامبرش پیامبر فرمود ((من کنت مولاه فهذا علی مولاه))این ((مولا))باید متناسب با جملة قبل باشد که خدا ورسول را از خود مؤمنان سزاوارتر در در تصرف معرفی کند.2-این که اگر مولی به معنا ی دوست باشد اعلام آن نمی تواند متناسب با آیه ای  باشد که قبل از واقعه نازل شد وبه پیامبر اکرم (ص)فرمود اگر این ماموریت  را انجام ندهی رسالت اورا انجام نداده ای .3-این که طراحی و انجام این واقعة بزرگ  وتاریخی وبیان خطبه ای بسیار طولانی متناسب با اعلام  رهبری وجانشینی است .

پاسخ  سؤال((د)) این تبریک وتهنیت  نشانة تعیین حاکم وجانشین است که در واقع بیان نوعی بیعت وقبول ولایت از جانب مردم بود.

پاسخ اندیشه وتحقیق درس هفتم صفحة 115

پاسخ سؤال اول: آشنایی با سر نوشت ملت ها وعلت آن سرنوشت است .مثلاًبدانیم عاقبت کار کسانی که آیات الهی را تکذیب کردند چه بود .این آشنایی باید به درس گرفتن وعبرت آموزی منجر شود .

پاسخ سؤال دوم :زمینة اول  منع نوشتن احادیث  پس از  رحلت رسول خدا  زمینة دوم نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت توجیه موقعیت خود واقدامات مخالف اسلام آنها بود.

پاسخ سؤال سوم : 1-عادلانه بودن حکومت رسول خدا (ص)وتکیه بر ظلم  وجور در حکومت های بنی امیه و بنی عباس بود .2-گسترش اندیشه های اصیل اسلامی توسط رسول خدا (ص) ومیدان دادن به اندیشه های غیر اصیل وتحریف شده در حکومت بنی امیه وبنی عباس  بود.3-عمل دقیق به دستورات واحکام الهی توسط توسط رسول خدا (ص) وزیر پا گذاشتن احکام الهی تو سط بنی امیه وبنی عباس4-مشی سادة حکومت داری رسول خدا (ص) ومشی اشرافی حکومتهای ربنی امیه وبنی عباس .

پاسخ اندیشه وتحقیق درس هشتم صفحة 132

پاسخ سؤال اول : به علت شرایط سخت وهولناکی بود که از طرف حاکمان جور یعنی حاکمان بنی امیه وبنی عباس پدید آمده بود.این شیوة مبارزه کمک می کرد که دشمنان از برنامه های ائمه (ع) کمتر مطلع شوند جان یاران وشیعیان آنان حفظ شود  جلوی سرکوب ونابودی شیعیان گرفته شود و جریان تشیع به عنوان راه ائمةاطهار (ع)و  راه اصیل اسلامی توسعه وگسترش یابد وبرای همیشه در تاریخ بماند.

پاسخ سؤال دوم:خیر     متن درس صفحة 129از عبارت امامان شیوة مبارزه با......................................................تا آینده معرفی گردد.

اندیشه وتحقیق درس نهم صفحة 143

پاسخ سؤال اول:این آیه بیان می کند که اگر خداوند در زندگی ما تغییری پدید می آورد با اعمال وتصمیم گیری های ما ارتباط دارد به همین جهت علت غیبت هم به ما انسانها بر می گردد.

پاسخ سؤال دوم : 1- همانگونه که مردم منتظرند تا ابرها کنار روند وخورشید آشکار شود واز نور وگرمایش بیشتر استفاده کنند شعییان مخلص او نیز هر زمان منتظر ظهور اویند .

2-هر قدر ابرها وموانع کنار روند خورشید بیشتر ظاهر میشود مردم نیز هر قدر موانع  معنوی را از جلوی خود بردارند بیشتر از نور هدایت امام بهره مند می شوند.

3-ابر  هرگز وجود خورشید را نمی پوشاند بلکه در واقع مارا از دیدن ان محروم می کند غیبت امام نیز  مانع دیدن شناخت ایشان می شود هرچند که وجودشان حتمی است .

4- همان گونه که هر کس به اندازة ارتباطی که با خورشید دارد از نور آن بهره می برد استفاده از واسطة فیض الهی  به میزان ارتباط با آن واسطه است .

اندیشه وتحقیق درس دهم صفحة 160

پاسخ سؤال اول : مؤمنان صا لح ومستضعفان وارث زمین خواهند شد .

پاسخ سؤال دوم: شخص منتظر :1-برای جلب رضایت امام تلاش می کند .2-امام را الگو قرار می دهد   و می کوشد تا خصلت های مورد توجه ایشان را در خود بوجود آورد .3- شخص را فعال وبا نشاط میکند وامید به آیندة زیبا را در او افزایش می دهد.

پاسخ سؤال سوم :در جهت گسترش معنویت، فضیلت های اخلا قی ، عدالت وخداپرستی همکاری کنند ومردم را به پیروی از فر مان های الهی فرا خوانند .

اندیشه وتحقیق درس یازدهم  صفحة 171

پاسخ سؤال اول : همان محورهای اصلی درس است که در ابتدای درس مطرح می شود.

پاسخ سؤال دوم:تقلید در احکام دینی به معنای مراجعةغیر متخصص وغیر کار شناس به فر د متخصص و کارشناس در احکام برای انجام دادن صحیح وظایف دینی است .

پاسخ سؤال سوم :د برکسانی لازم است که به سن تکلیف رسیده ودر احکام دین کارشناس ومتخصص نباشند. تقلید به اصول اعتقادی  یعنی توحید معاد  نبوت  عدل وامامت مربوط نمی شود وبه فروع دین یعنی  احکام ودستورات عملی مربوط  می شود.

پاسخ سؤال چهارم :عا دل باشد تا مردم به او اعتماد کنند زمان شناس باشد تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز استخراج کند .

اندیشه وتحقیق درس دوازدهم صفحة 182

پاسخ سؤال اول :از طریق مجلس خبرگان رهبری . مردم با شرکت درانتخابات مجلس خبرگان رهبری نمایندگان خود را انتخاب می کنند واین نمایندگان به انتخاب رهبر اقدام می نمایند.

پاسخ سؤال دوم : متن کتاب صفحه 176 سؤال چهارم

پاسخ سؤال سوم : متن کتاب صفحة 178 سؤال ششم.

 

پاسخ اندیشه وتحقیق در سیزدهم صفحة 199

پاسخ سؤال اول :میان کرامت نفس وگناه رابطة معکوس برقرار است ،یعنی هر قدر کرامت نفس بالا می رود ،گناه کمتر می شود ،زیرا تا  انسان حقیر نشود وخود را کوچک نکند ، دست به گناه نمی زند ، همانطور که هر قدر انسان خود را عزیز ببیند ، تن به ذلت وگناه نمی سپا رد .

پاسخ سؤال دوم : خیر زیرا ممکن است شرایط بیرونی ،زمینه ساز گناه باشند اما  عامل و تصمیم  گیرنده خودِ انسان است ، زیرا در همان شرایطی  که یک نفر تن به گناه می دهد ، فرد دیگری خود را حفظ می کند وپاکی وتقوا پیشه می کند ، بنا بر این ،دوری از گناه پیش از آنکه به شرایط بستگی داشته باشد ، به مقدار عزت نفس درونی ما واراده وهمت ما بستگی دارد . البته نباید از این گفته غافل بود که محیط های آلوده  سبب گرایش به گناه هستند . لذا انسان با کرامت سعی می کند خود را از چنین محیط هایی دور بدارد .

پاسخ سؤال سوم : اطاعت از خداوند است . راه بهره مندی از عزت الهی آن است که از فرمان های الهی پیروی کنیم وقدم در مسیری بگذاریم که خداوند می پسندد.

پاسخ سؤال چهارم :خیر انسان صاحب کرامت پیمان شکنی نمی کند زیرا کسی پیمان خود به خصوص پیمان با خدا را می شکند که ابتدا در خود شکسته باشد ، یعنی خود عالی او تسلیم خود دانی شده باشد . اما کسی که که صاحب کرامت است ، خود عالی خود را برتر  می شمارد وان را عزیز می دارد.

اندیشه وتحقیق درس چهاردهم صفحة 215

پاسخ سؤا ل ا ول : اگر خانواده عامل آرامش با شد ،فرزندا ن در کانون خانواده رشد کنند وتربیت شوند وخانواده محل رشد فضایل اخلاقی  باشد ونیز اگر نیاز جنسی در رابطة زنا شوئی برآورده شود ، خانواده کانون مهر وعامل گسترش مهربانی می شود .علاوه بر این باید به خانوادة گسترده هم توجه کرد .ومیان خویشان  ارتباط بر قرار ساخت تا مهربانی توسعه یابد.

پاسخ سؤال دوم :کسی که خانواده را محل رفع نیاز جنسی می بیند ، با دیگران رابطة نامشروع برقرار نمی کند ، در جلسات فساد شرکت نمی کند ،تلاش می کند دخترانی که به دام می افتند هدایت کند . کسی که خانواده را محل تربیت فرزند  می داند شغلش را به گونه ای انتخاب می کند که بتواند به تربیت فرزند رسیدگی کند . اگر مرد خانواده است می کوشد به موقع به خانه بیاید ورابطه اش را با فرزندان حفظ کند. اگر زن خانواده است ، می کوشد وظیفة شیر دادن را خودش انجام دهد . در سنین کودکی فرزندان را از خود دور نمی کند تا از آغوش او در طول روز بهره مند شود وطعم محبت را بچشد ومتعادل رشد کند.

پاسخ سؤال سوم : زیرا زمینه های تشکیل آن در طبیعت ونهاد آدمی قرار داده شده است . ساختمان روحی وجسمی  زن ومرد ورشد وکمال هریک ونیز فرزندان با تشکیل خانواده هماهنگی دارد

اندیشه و تحقیق درس  پانزدهم صفحة 225

پاسخ سؤال اول :معیارهای مطرح شده در بحث معیار های همسر شایسته درقسمت طبقه بندی صفحة 219

پاسخ سؤال دوم : 1- عدم پاسخگویی به نیاز جنسی در دوره ای که این نیاز حضور جدی ومؤثر دارد . 2-امکان انحراف جنسی و کشیده شدن به گناه وناتوانی در حفظ دین  3-لذت کافی نبردن از نشاط  دورة جوانی از راه مشروع . 4- تهدید جدی  سلامت جسمی وروحی وکاهش رشد طبیعی  5-کم شدن شادابی ونشاط روحی ، روانی وجسمی 6- افزایش روابط نا مشروع میان دختران وپسران . 7- افزایش میزان جرم و تجاوز به عنف وفساد.